Begroting 2017 - 2020

Veiligheid en handhaving

AANDEEL IN HET TOTAAL

Lasten 2%

AANDEEL IN HET TOTAAL

Baten 0%
 • Huidig programma
 • Totaal alle programma's

Verantwoordelijke wethouders

Burgemeester Mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel: Portefeuillehouder gehele programma

De gemeente Helmond zet in op een vergroting van de objectieve en subjectieve veiligheid. Daartoe hanteert ze de volgende ambities:

 • daling van het aantal geweldsdelicten de komende jaren;
 • verlagen van het aantal woninginbraken en van ervaren woonoverlast;
 • recidive verminderen van jeugd die zich schuldig maakt aan strafbare gedragingen;
 • georganiseerde criminaliteit in Helmond trachten te weren door onder meer versterkte regionale samenwerking;
 • reduceren van ongelukken in het verkeer en het bieden van een veilige ruimte voor mobiliteit;
 • afname van ervaren overlast veroorzaakt door drank- en drugsgebruikers;
 • afname van het aantal fietsendiefstallen en vergroten van aangiftebereidheid;
 • borgen van een goede veiligheid bij evenementen;
 • preventie van polarisatie en radicalisering.

Voor een belangrijk gedeelte van bovenstaande ambities geldt dat hier enkele doelstellingen onder liggen:

 • verhogen van de betrokkenheid van inwoners via een groei van het aantal buurtpreventieteams;
 • het creëren van een compleet, integraal en actueel beeld van de stad, zodat snel op ontwikkelingen kan worden geanticipeerd,
  • enerzijds via een intensief, kwalitatief onderzoek naar de achtergrond en geschiedenis van de ‘veiligheidssituatie’ van de gemeente Helmond;
  • anderzijds via een hoogwaardig en dynamisch informatiesysteem (big data), waarmee de connectie ook met andere programma’s en afdelingen (waaronder sociaal domein, onderwijs, etc.) kan worden gelegd.