Begroting 2017 - 2020

Investeringen

De onderstaande (onrendabele) investeringsvoorstellen voor de jaarschijf 2017 worden opgenomen in het IVP 2017. De investeringsvoorstellen m.b.t. de jaren daarna komen op de lijst met "kansrijke investeringen". Besluitvorming hierover vindt pas plaats nadat de voorstellen goed uitgewerkt zijn ten tijde van de Voorjaarsnota 2017.

(bedragen x € 1.000)

Investering
ProgInvestering20172018201920202017-2020
Nieuw beleid:
04Vervanging speelvoorzieningen 2020 en verder000100100
06Investering Sportpark de Braak004.5004.5004.500
09Aanpak omgeving De Waart1503505000150
09Centrumontwikkeling (o.a. Havenpark)02.000002.000
09Centrumontwikkeling (o.a. Havenpark)1.7000001.700
09Goorloopzone, EVZ ter hoogte van hockeyclub500000500
09Parkeren Sportaccommodaties Stiphout8500085
10Bereikbaarheidsagenda01.3501.3501.3501.350
10Beter benutten 2300000300
10Fietsbeleidsplan ná 20170750075
10Fietsbeleidsplan 2017175000175
10Smart mobility0750750750750
10Smart mobility450000450
11Herinrichting Mierloseweg3251.50000325
11Opwaarderen openbare verlichting woonwijken112000112
11Vervanging sluis 90003.5003.500
12Geluidsschermen/keerwanden omgeving station Brouwhuis100000100
Totaal Nieuw beleid3.8976.0257.10010.20016.172
Vervangingsinvestering:
04Programma onderwijshuisvesting 20171.7980001.798
04Verordening huisvestingsvoorziening0454454454454
11Vervangen toelatingssysteem en camera's0113113113113
11Vervanging sluis 82.0002.5002.50002.000
11Vervanging Verkeersregelinstallaties (VRI’s)0193200200193
13Reguliere vervangingsinvestering automatisering04901.5461.517490
Totaal Vervangingsinvestering3.7983.7504.8132.2845.048
Eindtotaal7.6959.77511.91312.48421.220

Het totaal voorziene investeringsvolume in 2017 bedraagt € 7,7 miljoen. De kapitaallasten die hiermee gemoeid zijn passen binnen het door de raad vastgestelde kapitaallastenplafond. De individuele voorstellen worden toegelicht in de diverse programmahoofdstukken.

De investeringsvoorstellen vanaf 2018 zijn te zien als een groslijst van kansrijke voorstellen. Over de jaarschijf 2018 wordt bij de Voorjaarsnota 2017 bepaald of deze voldoende zijn uitgewerkt om tot besluitvorming over te kunnen gaan. Voor de ontwikkeling van Sportpark de Braak is als kansrijke investering inmiddels € 9 miljoen opgenomen voor de jaren 2019 en 2020. Eerder stonden de bedragen in de Voorjaarsnota 2016 nog op PM. Hiermee laat de gemeente Helmond zien dat zij serieus haar aandeel wil leveren in de multifunctionele ontwikkeling hiervan.

Voor zover de kansrijke investeringsvoorstellen niet passen binnen het kapitaallastenplafond zullen er keuzen gemaakt moeten worden.

Een drietal investeringsvoorstellen moet nu wel volledig worden vastgesteld. Als akkoord gegaan wordt met de eerste tranche in 2017, kunnen de latere tranches immer niet achterwege blijven. Het betreft de volgende drie investeringsvoorstellen:

  • Vervanging sluis 8 (€ 7 mln);
  • Aanpak omgeving De Waart (€ 1 mln);
  • Herinrichting Mierloseweg (€ 1,825 mln).