Begroting 2017 - 2020

Veiligheid en handhaving

Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

RekeningBegroting
201520162017201820192020
Lasten7.6028.2377.5437.2577.2137.111
Baten1.092532660660660660
Saldo-6.511-7.704-6.883-6.597-6.553-6.452
Verrekening met reserves
Stortingen000000
Onttrekkingen001001001000
Saldo7.6028.2377.5437.2577.2137.111

(bedragen x € 1.000)

Specificatie per hoofdproductLasten 2017Baten 2017Saldo 2017
HP110Integraal veiligheidsbeleid algemeen1.215560-655
HP120Handhavingsbeleid1.1420-1.142
HP140Brandweer4.927200-4.727
HP125Integraal veiligheidsbeleid en horeca2590-259
Saldo7.543760-6.783

Aansluiting met vorige begroting

Onderstaande tabel geeft de aansluiting weer tussen de huidige Programmabegroting 2017-2020 en de voorgaande Programmabegroting 2016-2019. De regel ‘Actuele stand lasten (of baten) PB 2016-2019’ geeft de saldi aan waarover de raad eerder al heeft besloten. De regels daaropvolgend in de tabel geven de nieuwe ontwikkelingen aan waarover de raad met vaststelling van de Programmabegroting 2017-2020 akkoord gaat.

(bedragen x € 1.000)

BegrotingMeerjarenbegroting
2017201820192020
Lasten:
Meerjaren programmabegroting 2016-20197.7747.5417.5537.566
Lasten vastgestelde PB 2016-20197.7747.5417.5537.566
Raadsvoorstellen18181818
Actuele stand lasten PB 2016-20197.7927.5587.5717.583
Overige technische mutaties-637-637-637-637
Nominale ontwikkelingen (loon-prijs)1611109785
Beleidsintensivering1001001000
Onontkoombare knelpunten97975454
Kapitaallasten31292827
Totaal lasten PB 2017-20207.5437.2577.2137.111
Baten:
Meerjaren programmabegroting 2016-2019532532532532
Baten vastgestelde PB 2016-2019532532532532
Raadsvoorstellen128128128128
Actuele stand baten PB 2016-2019660660660660
Beleidsintensivering1001001000
Totaal baten PB 2017-2020760760760660
Saldo programmabegroting 2017-2020-6.783-6.497-6.453-6.452

Investeringen

Niet van toepassing

Aandeel in het totaal

  • Huidig programma
  • Totaal alle programma's
Lasten
Baten