Begroting 2017 - 2020

Veiligheid en handhaving

Wat gaan we er voor doen?

Beleidsresultaat

Naam/omschrijving

Planning

Projectplan kadernota intergrale veiligheid

31-12-2017

In 2017 wordt de uitvoering van de projectplannen Kadernota Integrale Veiligheid en het specifiek op Helmond gerichte Aanvalsplan Veiligheid ‘Grenzen stellen, Perspectief bieden’ verder voortgezet. Als de cijfers en het beeld daar aanleiding toe geven, kunnen er nieuwe of aangepaste prioriteiten worden vastgesteld. Daarnaast zal een start worden gemaakt met de voorbereiding op de volgende programmaperiode 2019-2022.

Informatieknooppunt voor Peelland

31-12-2017

Ontwikkelen van een informatieknooppunt voor Peelland. Voor een goede reactie op de signalen over (ondermijnende) criminaliteit is een actuele, complete én integrale informatievoorziening essentieel. Informatie wordt momenteel geleverd door het informatieknooppunt binnen de gemeente Helmond. In het licht van onder meer de aanpak van ondermijnende criminaliteit via het sinds najaar 2016 op Peelland-niveau opererende Interventieteam is het belangrijk om het informatieknooppunt voor Helmond door te ontwikkelen naar een informatieknooppunt met een regionale insteek. Deze doorontwikkeling is een onderdeel van de verder aanpak ondermijnende criminaliteit, en sluit aan bij de aanpak van de Taskforce Brabant Zeeland op dit gebied.

De inzet van handhaving is sterk aan verandering onderhevig door ontwikkelingen als de veranderende rol van de overheid. Zoals verwoord in de Visie op naleving gemeente Helmond 2016 is de ambitie om met ingang van 2017 het instrument (toezicht en) handhaving binnen de gemeente meer doelgericht en efficiënt te gaan inzetten, om hiermee de leefbaarheid, volksgezondheid en, veiligheid op peil te houden en daar waar nodig te verbeteren. Voor het bereiken van deze ambitie doen we in toenemende mate een beroep op de verantwoordelijkheid van onze inwoners, instellingen en bedrijven. We zoeken daarvoor innovatieve methoden. Een mix van interventies wordt in kaart gebracht en toegepast. Constant zal worden gemonitord of interventies effectief zijn. Verder zal 2017 in het teken staan van de veranderende rol van toezichthouders en handhavers als uitwerking van de Visie op naleving gemeente Helmond. Een oriëntatie op een nieuwe type stadswacht zal in de kader nader worden uitgewerkt.

Beleidsresultaat verbonden partijen

Stichting Stadswacht Helmond:
De Stadswacht verricht het toezicht en de handhavingsactiviteiten op het terrein van APV, kleine ergernissen (o.a. hondenoverlast, afval), betaald parkeren, parkeeroverlast, uitstallingen en voorwerpen op de weg, wijkgericht toezicht en handhaven, evenementen, heling, cameratoezicht en preventie activiteiten op terrein van woninginbraken. Mede naar aanleiding van de lokale situatie, als ook in reactie op meer landelijke en maatschappelijke ontwikkelingen, zal de SSH in 2017 de verdere doorontwikkeling maken naar een meer professionele BOA-organisatie. Binnen de visie hierop (zie hierboven) wordt erop ingezet enerzijds de risico’s op het vlak van personeel, financiën en flexibiliteit te verkleinen, maar anderzijds de taken te kunnen leveren die de hedendaagse samenleving van een stadswacht vraagt. Daarbinnen past meer informatiegestuurd werken en een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor veiligheid en leefbaarheid, samen met de inwoners in de wijken. Concreet gevolg van deze professionaliseringsslag is dat de SSH niet langer als leerwerkbedrijf fungeert. Op korte termijn moet een besluit worden genomen over het gewenste, bij de Stadswacht horende schaalniveau en de passende governancestructuur.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost:
De Veiligheidsregio is een organisatie waarin gemeenten, brandweer, GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden. Voor de gemeente Helmond is het belangrijk dat deze regionale voorziening ook daadwerkelijk voor de hele regio functioneert, en tevens dat de gemeentelijke belangen voldoende vertegenwoordigd zijn. Dit moet gebeuren via een steviger verankering van de gemeentelijke (oranje) kolom binnen de gremia van de Veiligheidsregio. Binnen deze kolom zijn gemeentelijk prioritaire processen als crisiscommunicatie, opvang & verzorging en nazorg gepositioneerd, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de toenemende zelfredzaamheid van onze inwoners. Door zowel bestuurlijk als ambtelijk toe te zien op een voldoende vertegenwoordiging van de gemeentelijke belangen, borgen we een meer professionele, adequate en flexibele crisisorganisatie.

Nieuwe ontwikkelingen

(bedragen x € 1.000)

Hoofd
product

Nieuwe ontwikkelingen

2017

2018

2019

2020

Beleidsintensivering

110

Voortzetten Taskforce Brabant-Zeeland

Beleidsintensivering

Onontkoombare knelpunten

110

Plan van aanpak ondermijning criminaliteit Peelland

43

43

110

Cameratoezicht

54

54

54

54

Onontkoombare knelpunten

97

97

54

54

Totaal nieuwe ontwikkelingen Veiligheid en handhaving

97

97

54

54

Met de inzet van het Aanvalsplan Veiligheid sinds april 2016 wordt nu meer gevolg gegeven aan de veiligheidssituatie in de stad. Nieuwe intensivering van beleid is op dit moment niet aan de orde. Echter, inherent aan het Aanvalsplan is dat de staat van de stad constant wordt gemonitord. Als hier aanleiding voor is, zullen prioriteiten verschuiven of een extra intensivering moeten plaatsvinden.

Beleidsintensivering

110 Voortzetten Taskforce Brabant-Zeeland

In B5- verband en provinciaal zijn plannen om de Taskforce Brabant-Zeeland een volgende fase in te laten gaan. In deze derde fase wordt voor een periode van drie jaar (2017-2019) een bijdrage van € 100.000 van de gemeente Helmond gevraagd. Deze bijdragen worden afgedekt uit de Reserve cofinancieringsfonds.

Onontkoombare knelpunten

110 Plan van aanpak ondermijning criminaliteit Peelland

In juli 2015 is in de driehoek Peelland Plus het ondermijningsbeeld gepresenteerd. Op basis hiervan is verdere uitwerking gegeven aan de prioriteit ondermijnende criminaliteit door het opstellen van een concept “Plan van aanpak ondermijning Peelland”. Vanaf de start van het project in februari 2016 betaalt de gemeente Helmond voor een periode van 3 jaar (2016-2018) mee aan de kosten voor de  projectleider ondermijnende criminaliteit Peelland.

110 Cameratoezicht

Na onderzoek van de Projectgroep Cameratoezicht is geconstateerd dat de gemeente Helmond de afgelopen jaren voor een absoluut minimum bedrag de uitkijkdiensten van de RTR (Regionaal Toezicht Ruimte) heeft kunnen betrekken. Uit een benchmark volgt dat de huidige, veel hogere prijsopgaaf die nu door de RTR gedaan is, alleszins redelijk is.

Overige mutaties

Kapitaallasten
De toename van de kapitaallasten komt voor uit het feit dat met ingang van de meerjarenbegroting 2017 de kapitaallasten uit het door de raad vastgestelde investeringsprogrammaen de inzet van hiervoor beschikbare dekkingsreserves direct op de betreffende programma’s worden geraamd.

Nominale ontwikkelingen (loon- en prijs)
De nominale ontwikkelingen betreffen de loon- en prijsaanpassingen waarmee de budgetten naar het prijspeil 2017 worden gebracht.

Overige technische mutaties
De overige technische mutaties hebben vooral betrekking op de wijziging in het BBV ten aanzien van het niet meer mogen toerekenen van overhead aan de verschillende programma's. Daarnaast worden de verrekeningen met eerder door de raad ingestelde reserves hierin meegenomen.

Tactische indicatoren

Onderwerp

Nr.

Tactische indicatoren

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Streven

Meting: jaar, peildatum en bron

Veilig woon- en leefomgeving

1.01

Aantal wijken met rapportcijfer 6,5 of hoger van de inwoners voor veiligheid.

6,5

In 2018 alle 11 wijken min. 6,5

Vierjaarlijks, veiligheidsmonitor

1.02

Diefstallen uit woning (per 1.000 woningen)

8,4

6,7

5,4

5,3

5,1

5,9

Verminderen t.o.v. 2013

Waarstaatjegemeente.nl

1.03

Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners)

9,3

9,7

8,3

8,5

8,6

Verminderen t.o.v. 2013

Waarstaatjegemeente.nl

1.04

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (per 1.000 inwoners

10,4

9,8

9,5

9,7

7,6

Verminderen t.o.v. 2013

Waarstaatjegemeente.nl

1.05

Incidenten overlast i.v.m. drugs (E38)

91

99

131

146

verminderen t.o.v. 2013

jaarlijks, jaarcijfers, GIDS-Politie Zuidoost-Brabant

Jeugd en veiligheid

1.06

Meldingen bij politie van overlast door jeugd (E35)

637

451

356

500

564

566

Verminderen t.o.v. 2013

Jaarlijks, jaarcijfers, GIDS-Politie Zuidoost-Brabant

1.07

Overlast jeugd meldingen meldpunt gemeente MOeD

Te meten vanaf 2015 MOeD

1.08

Verwijzingen Halt (per 1.000 jongeren)

252,8

158,5

Verminderen t.o.v. 2013

Waarstaatjegemeente.nl

1.09

Harde kern jongeren (per 10.000 inwoners)

2,0

2,4

2,5

1,5

2,1

Verminderen t.o.v. 2013

Waarstaatjegemeente.nl

Bedrijvigheid en veiligheid

1.10

Winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners)

2,7

2,8

3,0

3,0

3,5

Verminderen t.o.v. 2013

Waarstaatjegemeente.nl

1.11

Rapportcijfer van inwoners Helmond voor veiligheid in het Centrum

6,9

6,9

6,9

Minimaal handhaven tot 2018

Tweejaarlijks, najaar inwonersenquête

1.12

Misdrijven diefstal/inbraak bedrijven, kantoren en instellingen (buurten 1000 en 1007)

23

15

21

22

19

Minimaal handhaven tot 2018

Jaarlijks, jaarcijfers, GIDS-Politie Zuidoost-Brabant

1.13

Misdrijven diefstal/inbraak bedrijven, kantoren en instellingen op bedrijventerreinen (Hoogeind, BZOB, De Weyer en Groot Schooten)

58

58

50

40

34

Minimaal handhaven tot 2018

Jaarlijks, jaarcijfers, GIDS-Politie Zuidoost-Brabant

Fysieke veiligheid

1.14

% inwoners dat veel overlast ervaart van te hard rijden

21%

23%

23%

23%

Verminderen t.o.v. 2013

Jaarlijks, veiligheidsmonitor

1.15

% inwoners dat veel overlast ervaart van parkeerproblemen

22%

22%

23%

23%

Verminderen t.o.v. 2013

Jaarlijks, veiligheidsmonitor

Integriteit en veiligheid

1.16

% Helmondse opkopers met opkoopregister

85%

In 2018 100%

BV.VBJZ

1.07

Eerst meting beschikbaar over jaar 2015