Begroting 2017 - 2020

Werk en inkomen

Wat gaan we er voor doen?

Beleidsresultaat

Naam/omschrijving

Planning

Het volume uitkeringsgerechtigden te verminderen

31-12-2017

Het werkbedrijf heeft als taakstelling het volume uitkeringsgerechtigden te verminderen met 1% per jaar, exclusief de ingroei van statushouders. Uitgangspunt is de stand van het volume op 31 december van het jaar 2016, ten opzichte van de stand op 31 december van het jaar 2015. Als statushouder wordt aangemerkt de formeel erkende vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning.

Vroegsignalering en preventie van  schulden

31-12-2017

In 2017 zetten we de  inzet op vroegsignalering en aanpak van schulden voort, en werken aan  een sluitende aanpak. Het gaat daarbij o.a. om het doorbreken van het taboe  rondom financiële problemen, waarbij een grote rol is  weggelegd voor ervaringsdeskundigen die onze inwoners kunnen adviseren en ondersteunen bij financiële problemen. Ook ontwikkelen we budgetbeheer en budgetcoaching door naar een meer preventieve vorm van schulddienstverlening. Samen met ketenpartners verkennen we mogelijkheden om voor een grotere groep het beheer van de vaste lasten te regelen. In het kader van preventie organiseren we themabijeenkomsten voor (basis)scholen en zoeken we verdere samenwerking met woningcorporaties, Rabobank en ING. Om het gebruik van voorzieningen te stimuleren maken  we gebruik  van onze netwerken in de stad en geven meer bekendheid aan deze voorzieningen.

Uitvoering impulsprogramma werkgelegenheid

31-12-2017

In 2017 realiseren we 300-500 nieuwe banen, waarbij we aandacht hebben voor laaggeschoolden  en mensen met een aanzienlijke afstand tot de arbeidsmarkt.   .We zetten in op arbeidstoeleiding en op begeleiding van mensen tijdens hun werk; we moeten immers voorkomen dat mensen snel weer uitvallen uit het arbeidsproces en zorgen dat ze duurzaam aan het werk zijn. Voor deze impuls versterken we de acquisitie, het accountmanagement en de strategische positionering, branding en promotie.

Ontwikkelen Groene Golf rondom regelgeving in het sociaal domein

31-12-2018

We starten  in 2017 een Groene Golf rondom regelgeving in het sociaal domein en doen dat in nauwe samenspraak met de wijknetwerken. Onze insteek is dat inwoners niet langer verstrikt raken in de wirwar aan regels.

In 2017 ontwikkelen en implementeren we een voorstel om in maatschappelijke accommodaties gratis wifi beschikbaar te stellen voor onze inwoners.

Overige resultaten producten

Processen

Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen

Aanvragen bijzondere bijstand en overige inkomensondersteunende maatregelen

85% van de aanvragen wordt tijdig afgehandeld.

Schulddienstverlening

Voldoen aan de wettelijke eisen t.a.v. de maximale wachttijd van 4 weken.

Beleidsresultaat verbonden partijen

GR Werkbedrijf Atlant de Peel:

  • Werkbedrijf Atlant de Peel draagt bij aan onze doelstelling van sociale stijging. van onze inwoners en stad. Het hebben van werk biedt mensen de beste mogelijkheden om mee te doen, rond te komen en vooruit te komen. Het Werkbedrijf begeleidt werkzoekenden die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een baan en mensen met een uitkering naar werk. En dan in de meest brede zin van het woord: van een reguliere baan tot plaatsing in Beschut Werken. Hoewel werken boven inkomen gaat, verstrekt het Werkbedrijf daarnaast ook uitkeringen.   
  • Het Werkbedrijf heeft de taakstelling om het volume uitkeringsgerechtigden in 2017 te verminderen met 1% per jaar, exclusief de ingroei van statushouders. Uitgangspunt is de stand van het volume op 31 december van het jaar 2016 ten opzichte van de stand op 31 december van het jaar 2015.

Nieuwe ontwikkelingen

(bedragen x € 1.000)

Hoofd
product

Nieuwe ontwikkelingen

2017

2018

2019

2020

Beleidsintensivering

621

Impulsprogramma Werkgelegenheid

Beleidsintensivering

Gemeentefonds

602

Sociaal domein

379

435

518

-513

621

Sociaal domein

-85

-112

-114

24

621

Wet Taaleis WWB/Participatiewet

31

31

31

31

Gemeentefonds

325

354

435

-459

Totaal nieuwe ontwikkelingen Werk en inkomen

325

354

435

-459

De intensiveringen zoals benoemd in de paragraaf meerjarig beleidsperspectief zijn verwerkt in programma 3, de centrale plek voor de intensiveringen in het sociaal domein (programma’s 2, 3 en 4).

Beleidsintensivering

621 Impulsprogramma Werkgelegenheid

Helmond heeft nog altijd een onacceptabel (en structureel) hoog werkloosheidsniveau. De noodzaak voor inzet op werkgelegenheidsgroei is onderstreept in de rapportages en agenda's van de Kracht van Helmond, Brainport Next Generation en de Economische agenda van de Peel. De strategische agenda 2016-2020 heeft duidelijk de ambitie gezet om significante groei te realiseren in de Helmondse werkgelegenheid. Het speerpunt is ‘banen, banen, banen’. Door extra inzet op het versterken van de bestaande bedrijvigheid door een goede facilitering en acquisitie verwachten we dat de werkgelegenheid kan worden vergroot en mensen aan de onderkant van de sociale ladder aan een baan kunnen worden geholpen. Voor het realiseren van het speerpunt ‘banen, banen, banen’ wordt een adaptief Impulsprogramma Werkgelegenheid opgesteld in 2016. Dit programma wordt uitgevoerd in 2017, 2018 en 2019. De kracht van de inzet vanuit de gemeente ligt met name in het bevorderen van goede vestigingsfactoren, het zichtbaar maken en bekendheid geven hieraan en het pro-actief acquireren om bedrijvigheid naar Helmond te halen. De geraamde lasten bedragen jaarlijks € 400.000 en worden gedekt uit de Reserve achtervang WMO.

Gemeentefonds

602 Sociaal domein

Het betreft de bijstelling van de programmabudgetten voor het sociaal domein (WMO, Jeugd en Participatie) als gevolg van de taakmutaties in de septembercirculaire 2015 en meicirculare 2016 vanuit de algemene uitkering van het Gemeentefonds. Conform Helmonds beleid worden deze middelen toegevoegd aan de betreffende programmahoofdstukken.

621 Sociaal domein

Het betreft de bijstelling van de programmabudgetten voor het sociaal domein (WMO, Jeugd en Participatie) als gevolg van de taakmutaties in de septembercirculaire 2015 en meicirculare 2016 vanuit de algemene uitkering van het Gemeentefonds. Conform Helmonds beleid worden deze middelen toegevoegd aan de betreffende programmahoofdstukken.

621 Wet Taaleis WWB/Participatiewet

Vanaf 2016 ontvangen gemeenten een compensatie voor de uitvoeringskosten die voortkomen uit de Wet taaleis Participatiewet. Deze wet regelt dat bijstandsgerechtigden die onvoldoende de Nederlandse taal beheersen en daardoor worden belemmerd bij hun inschakeling op de arbeidsmarkt, de verplichting wordt opgelegd om de Nederlandse taal te leren. De middelen hiervoor zijn in de septembercirculaire 2015(Gemeentefonds) opgenomen.

Overige mutaties

Kapitaallasten
De toename van de kapitaallasten is het gevolg van het feit dat met ingang van deze Programmabegroting de kapitaallasten benodigd voor het vastgestelde investeringsprogramma direct op de betreffende beleidsprogramma’s worden geraamd.

Nominale ontwikkelingen (loon- en prijs)
De nominale ontwikkelingen betreffen de loon- en prijsaanpassingen waarmee de budgetten naar het prijspeil 2017 worden gebracht.

Overige technische mutaties
De overige technische mutaties hebben vooral betrekking op de wijziging in het BBV ten aanzien van het niet meer mogen toerekenen van overhead aan de verschillende programma's. Daarnaast worden de verrekeningen met eerder door de raad ingestelde reserves hierin meegenomen. De ontvlechting van de activiteiten van de afdeling Werk & Inkomen naar GR Werkbedrijf Atlant de Peel maakt dat zowel de lasten voor als de baten vanuit de regiogemeenten dalen. Ook deze mutaties lopen hierin mee.

Tactische indicatoren

Onderwerp

Nr.

Tactische indicatoren

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Streven

Meting: jaar, peildatum en bron

Bijstand

2.01

Ontwikkeling in aantal bijstandsuitkeringen per jaar Helmond

7,00%

-2,70%

0,90%

6,80%

1,70%

Ontwikkeling gelijk aan Zuidoost-Brabant

jaarlijks, 31-12  CBS - Stailine

2.02

Ontwikkeling in aantal bijstandsuitkeringen per jaar Zuidoost-Brabant

6,00%

-0,90%

3,00%

7,60%

4,70%

Ontwikkeling gelijk aan Zuidoost - Brabant

Jaarlijks, 31-12, CBS - Statline

Werkloosheid

2.03

Ontwikkeling in aantal ww-rechten per jaar Helmond

-8,10%

-5,00%

33,00%

19,20%

-2,90%

14,70%

Ontwikkeling gelijk aan Zuidoost- Brabant

Jaarlijks 31-12, CBS Regionale Kerncijfers Nederland (t/m 2013) daarna UWV

2.04

Ontwikkeling in aantal ww-rechten per jaar Zuidoost-Brabant

-7,90%

-2,00%

23,30%

24,10%

0,40%

8,10%

Ontwikkeling gelijk aan Zuidoost-Brabant

Jaarlijks 31-12 CBS Regionale Kerncijfers Nederland (t/m 2013) daarna UWV

2.05

Ontwikkeling in aantal ww jeugd (tot 25 jaar) Helmond

37,30%

-14,30%

93,10%

18,00%

-27,40%

31,10%

Ontwikkeling gelijk aan Zuidoost-Brabant

Jaarlijks 31-12 Atlas sociale verzekeringen (t/m 2011) daarna UWV

2.06

Ontwikkeling  in ww jeugd (tot 25 jaar) Zuidoost-Brabant

-45,20%

18,90%

65,30%

16,70%

-31,60%

35,80%

Ontwikkeling gelijk aan Zuidoost-Brabant

Jaarlijks 31-12 Atlas sociale verzekeringen (t/m 2011) daarna UWV