Begroting 2017 - 2020

Zorg en welzijn

Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

RekeningBegroting
201520162017201820192020
Lasten48.88958.14154.14754.43553.21652.041
Baten3.2533.3974.0934.1044.1154.115
Saldo-45.636-54.745-50.054-50.331-49.102-47.926
Verrekening met reserves
Stortingen1.58900000
Onttrekkingen1.8511.9857.0202.5201.02020
Saldo50.47958.14154.14754.43553.21652.041

(bedragen x € 1.000)

Specificatie per hoofdproductLasten 2017Baten 2017Saldo 2017
HP642Basisvoorzieningen accomodaties4.5921.263-3.329
HP695Wmo persoonlijke ondersteuning35.3181.993-33.325
HP673Basisvoorzieningen overig1.5510-1.551
HP674Maatschappelijke ondersteuning2.6461.008-1.637
HP690WMO individuele voorzieningen4.128484-3.643
HP675Specialistische ondersteuning4.094363-3.731
HP720Lijkbezorging90-9
HP640Sociale Netwerken3100-310
HP677Sociaal innovatief fonds1.5006.0004.500
Saldo54.14711.113-43.034

Aansluiting met vorige begroting

Onderstaande tabel geeft de aansluiting weer tussen de huidige Programmabegroting 2017-2020 en de voorgaande Programmabegroting 2016-2019. De regel ‘Actuele stand lasten (of baten) PB 2016-2019’ geeft de saldi aan waarover de raad eerder al heeft besloten. De regels daaropvolgend in de tabel geven de nieuwe ontwikkelingen aan waarover de raad met vaststelling van de Programmabegroting 2017-2020 akkoord gaat.

(bedragen x € 1.000)

BegrotingMeerjarenbegroting
2017201820192020
Lasten:
Meerjaren programmabegroting 2016-201956.45256.60855.40955.409
Lasten vastgestelde PB 2016-201956.45256.60855.40955.409
Begrotingsmutaties100000
Actuele stand lasten PB 2016-201956.55256.60855.40955.409
Overige technische mutaties-4.740-4.748-4.757-4.765
Beleidsintensivering1.1501.1501.1500
Gemeentefonds9391.1861.1801.166
Nominale ontwikkelingen (loon-prijs)141141141141
Kapitaallasten137131126123
Onontkoombare knelpunten-33-33-33-33
Totaal lasten PB 2017-202054.14754.43553.21652.041
Baten:
Meerjaren programmabegroting 2016-20194.8804.8803.3803.380
Baten vastgestelde PB 2016-20194.8804.8803.3803.380
Begrotingsmutaties-15-15-15-15
Actuele stand baten PB 2016-20194.8654.8653.3653.365
Overige technische mutaties717717717717
Beleidsintensivering1.0111.0221.03333
Kapitaallasten20202020
Vrijval reserves4.500000
Totaal baten PB 2017-202011.1136.6245.1354.135
Saldo programmabegroting 2017-2020-43.034-47.811-48.082-47.906

Investeringen

Niet van toepassing

Aandeel in het totaal

  • Huidig programma
  • Totaal alle programma's
Lasten
Baten