Begroting 2017 - 2020

Jeugd en onderwijs

Wat gaan we er voor doen?

Bestuurlijk traject

Naam/omschrijving

Planning

Herijking Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

31-12-2017

Eind 2017 loopt de huidige convenantsperiode met het rijk af. Komend jaar wordt duidelijk hoe het rijk verder wil met het onderwijsachterstandenbeleid. Op basis hiervan wordt lokaal OAB-beleid herijkt.

Beleidsplan sociaal domein

31-12-2017

In 2017 stellen we één integraal beleidsplan op voor het sociaal domein. Hierin worden de Peelregionale beleidsnota’s jeugdhulp en Wmo herzien. Ook krijgen participatie en onderwerpen als sport, gezondheid, cultuureducatie, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt hierin een plek.

Beleidsresultaat

Naam/omschrijving

Planning

Versterken verbinding opvoedondersteuning en jeugd&gezinswerk

31-12-2017

In 2017 realiseren we een vloeiende overgang tussen opvoedondersteuning en jeugd&gezinswerk. Beide type professionals werken samen in 4 gebiedsteams onder lokale aansturing. De formatie opvoedondersteuning en jeugd- en gezinswerk is daarbij afgestemd op de vraag zodat vragen snel kunnen worden opgepakt en er is een goede verbinding met de t-teams.

Verminderen taalachterstanden van kinderen

31-12-2017

In 2012 hebben G33 en Rijk bestuursafspraken gemaakt in het kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie voor de periode 2012 t/m 2015. De convenantsperiode is verlengd tot 2018. Uit de monitor blijkt dat Helmond goed op koers ligt en de bestuursafspraken heeft behaald. In 2017 ligt de focus op het borgen van de gerealiseerde afspraken met de partners.

Verminderen overlast door jongeren

31-12-2017

Jaarlijks heeft het Jeugdpreventieteam alle jeugdgroepen in Helmond in beeld. Dit is ook in 2017 het streven. Waar nodig wordt een groepsaanpak uitgezet. De trajectregisseur risicojeugd voert procesregie op de aanpak van individuele jongeren uit deze groepen en overige risicojeugd die een persoonsgerichte aanpak krijgt vanuit de insteek openbare orde en veiligheid.

Opzetten structureel ketenoverleg op snijvlak van zorg & veiligheid

30-06-2017

In 2017 wordt een structureel uitvoeringsoverleg opgezet, waar belangrijke partners (Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen, Raad voor de Kinderbescherming, Veiligheidshuis en het lokale veld) rondom jeugd, wmo en veiligheid met elkaar in verbinding zijn en waar kansen en knelpunten in de uitvoering worden besproken en opgepakt.

Versterken preventie

31-12-2017

In 2017  versterken we de preventieaanpak en vroegsignalering voor jeugdigen. We coördineren de totstandkoming van een sluitende preventie aanpak om een verantwoorde leefstijl (van voeding en bewegen, alcohol en drugs tot omgaan met geld) en mentale en sociale weerbaarheid onder jeugdigen te bevorderen. We streven naar een doorlopende leerlijn en een aanpak waarbij preventie-activiteiten gericht op school, ouders, jeugdigen én de wijk elkaar zoveel mogelijk versterken. Zo maken we in 2017  een integrale aanpak rond gezondheid mogelijk vanuit alle 8 de basisscholen van de aandachtwijken. En op onze reguliere scholen voor het voortgezet onderwijs wordt het project Storm uitgevoerd waarmee we de mentale veerkracht bevorderen en depressie en suïcides terugdringen.

Realisatie streefnormen voortijdig schoolverlaten

01-08-2018

Wij werken samen met de VO en MBO scholen in de regio Zuidoost Brabant om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en de aansluiting onderwijs-instroom arbeidsmarkt te versterken. Speciale aandacht gaat uit naar jongeren in een kwetsbare positie. In 2017 (schooljaar 2017-2018) streven we naar een gemiddeld percentage uitschrijvingen zonder startkwalificatie van 1,7% (in het schooljaar 2016-2017 was streefnorm 1,8%). Verzuim is een goede indicator van voortijdig school verlaten. Om deze doelstelling te realiseren vragen we scholen in 2017 nog beter verzuim aan te pakken en ook steviger in te zetten op loopbaanoriëntatie en beroepskeuze. . Verder zetten wij leerplicht en regionaal meldpunt coördinatie (RMC) in om verzuim mee aan te pakken en schakelen zo nodig opvoedondersteuning in.

Realisatie keten van school naar werk

31-12-2018

In 2017 werken we verder aan een sluitende aanpak van school naar werk. Om het aantal thuiszitters verder af te laten nemen en een mogelijke toename van voortijdig schoolverlaters af te wenden, werken het Samenwerkingsverband VO en de gemeente aan vernieuwende onderwijs-zorgarrangementen. Deze dienen oplossingen te bieden aan een kleine groep leerlingen met een gecombineerde onderwijs- en zorgondersteuningsvraag en die nu tussen wal en schip vallen. In 2017 worden deze nieuwe arrangementen geïmplementeerd. Daarnaast wordt het Portaal dat in 2016 van start is gegaan doorontwikkeld met relevante partners (als Werkbedrijf en Onderwijs).

Meerjarenplan onderwijshuisvesting

31-12-2017

Op grond van de Wet Primair Onderwijs, Wet Voortgezet Onderwijs en Wet op de Experticecentra draagt de gemeenteraad zorg voor de voorzieningen in de huisvesting op het grondgebied van de gemeente (wettelijke zorgplicht). Deze voorzieningen betreffen (vervangende) nieuwbouw, uitbreiding, renovatie en 1e inrichting en/of herstel van constructiefouten. We stellen samen met het onderwijs een nieuw huisvestingsplan op te komen tot een duurzaam en toekomstbestendig gebouwenbestand dat past bij het huidige en toekomstig aantal leerlingen en past bij de financiële kaders van zowel de gemeente als de schoolbesturen.

De zelf- en samenredzaamheid van onze inwoners maximaal ondersteunen met slimme tools.

31-12-2017

In 2017 gaan we innoveren in het sociale domein met behulp van slimme "tools". We zetten armoedeapps in om generatiearmoede te voorkomen of om deze te doorbreken. We werken hiermee samen met scholen en andere professionals in de stad en natuurlijk met de eindgebruikers. Ook gaan we de sites die zelf- en samenredzaamheid ondersteunen en bevorderen beter (laten) benutten. Vooral de communicatie met en  het betrekken van de eindgebruikers zijn hierbij speerpunten. Het gaat hierbij om Sharecare.nl, helmondvoorelkaar.nl en guidohelmond.nl.

Realisatie van voldoende betaalbare huurwoningen voor o.a. dakloze jongeren

31-12-2017

In 2017 realiseren we samen met partners in de stad, woningbouwcorporaties, maar indien nodig ook private partijen, voldoende betaalbare woningen voor dakloze jongeren. Dit betreft dan jongeren en dakloze jongeren die zijn aangewezen op begeleiding. Speciale aandacht hierbij is er voor die jongeren waarbij sprake kan zijn van overlastgevend gedrag en die daardoor moeilijk te huisvesten zijn.

Meer jongeren op een gezond gewicht (JOGG) (Jong Helmond Lekker Gezond)

31-12-2017

Het streven is om meer jongeren op een gezond gewicht te krijgen. Via de JOGG aanpak is het percentage jongeren zonder overgewicht in 2017 hoger dan in 2014 (2014: groep 7 = 84%, 12 - 18 jarigen in aandachtswijken = 86%).

In de leeftijdsperiode van 2 tot en met 6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. Gestimuleerd wordt dat alle kinderen in de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs een beweegdiploma (voor een goede motorische basis) behalen. Het streven is dat eind 2017 tenminste 5 basisscholen in de aandachtswijken en 4 VO/MBO schoollocaties  een gezonde schoolvignet hebben. Daarvoor worden allerlei activiteiten georganiseerd om kinderen en ouders bewust te maken van gezonde voeding en leefstijl.

Overige resultaten producten

Processen

Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen

(nieuw)Administratieve afhandeling toekenningen jeugdhulp via wettelijke verwijzers als huisartsen en kinderrechter

90% van de toekenningen wordt tijdig afgehandeld.

Afhandeling aanvragen jeugdhulp via o.a. opvoedondersteuners en jeugd en gezinswerkers

85% van de aanvragen wordt tijdig afgehandeld

Beleidsresultaat verbonden partijen

Nieuwe ontwikkelingen

(bedragen x € 1.000)

Hoofd
product

Nieuwe ontwikkelingen

2017

2018

2019

2020

Beleidsintensivering

410

Exploitatielasten onderwijs

10

10

10

10

410

Onderwijsleerpakketten

790

Beleidsintensivering

800

10

10

10

Gemeentefonds

406

Voorschoolse voorziening peuters

107

161

214

268

409

Sociaal domein

2.514

2.691

2.663

2.666

Gemeentefonds

2.621

2.852

2.877

2.934

Totaal nieuwe ontwikkelingen Jeugd en onderwijs

3.421

2.862

2.887

2.944

De intensiveringen zoals benoemd in de paragraaf meerjarig beleidsperspectief zijn verwerkt in programma 3, de centrale plek voor de intensiveringen in het sociaal domein (programma’s 2, 3 en 4).

Beleidsintensivering

410 Exploitatielasten onderwijs

Als gevolg van uitbreidingen stijgen de jaarlijkse kosten voor belasting en verzekering voor de locaties Mahoniehoutstraat (Openbare Basisschool ’t Hout), Deltaweg (Jan van Brabant College) en Abendonk (basisschool Mondomijn) stijgen in totaal  met € 10.000.

410 Onderwijsleerpakketten

Schoolbesturen hebben de mogelijkheid om op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Helmond 2015 (VVHO 2015) aanvragen in te dienen voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting. Op grond van de ingediende (en beoordeelde) aanvragen is voor uitvoering van het programma onderwijshuisvesting 2017 door uitbreidingen een bedrag van € 790.000 nodig voor de 1e inrichting, onderwijsleerpakketten en meubilair.

Gemeentefonds

406 Voorschoolse voorziening peuters

Met het toekennen van een budget ‘voorschoolse voorziening peuters’ kunnen gemeenten zich actief inzetten om een aanbod te realiseren voor de groep peuters zonder kinderopvangtoeslag die nu niet naar een voorschoolse voorziening gaat. De middelen hiervoor zijn in de meicirculaire (Gemeentefonds) opgenomen.

409 Sociaal domein

Het betreft de bijstelling van de programmabudgetten voor het sociaal domein (WMO, Jeugd en Participatie) als gevolg van de taakmutaties in de septembercirculaire 2015 en meicirculare 2016 vanuit de algemene uitkering van het Gemeentefonds. Conform Helmonds beleid worden deze middelen toegevoegd aan de betreffende programmahoofdstukken.

Overige mutaties

Kapitaallasten
De toename van de kapitaallasten is het gevolg van het feit dat met ingang van deze Programmabegroting de kapitaallasten benodigd voor het vastgestelde investeringsprogramma direct op de betreffende beleidsprogramma’s worden geraamd.

Nominale ontwikkelingen (loon- en prijs)
De nominale ontwikkelingen betreffen de loon- en prijsaanpassingen waarmee de budgetten naar het prijspeil 2017 worden gebracht.

Overige technische mutaties
De overige technische mutaties hebben vooral betrekking op de wijziging in het BBV ten aanzien van het niet meer mogen toerekenen van overhead aan de verschillende programma's. Daarnaast worden de verrekeningen met eerder door de raad ingestelde reserves hierin meegenomen.

Tactische indicatoren

Onderwerp

Nr.

Tactische indicatoren

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Streven

Meting: jaar, peildatum en bron

Een goede start op de basisschool

4.01

% doelgroep leerlingen nemen deel aan VVE

Niet omschreven

VVE-monitor

4.02

Achterstandsleerlingen (% 4 t/m 12 jaar)

16

16

16

Waarstaatjegemeente.nl

Terugdringen schooluitval

4.03

Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)

2

Waarstaatjegemeente.nl

4.04

Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)

11

Waarstaatjegemeente.nl

4.05

Vroegtijidig schoolverlaters zonder startkwalificatie

4

4

4

Waarstaatjegemeente.nl

4.06

Aantal en % jongeren op Vo niveau van 15 t/m 22 jaar dat jaarlijks de school verlaat zonder startkwalificatie

71 (1,5%)

81 (1,7%)

71 (1,5%)

24 (0,5%)

17 (0,3%)

29 (0,6%)

in 2018 niet gestegen t.o.v. 2013

Per school jaar, cijfers 2015 betrekking op schooljaar 2014-2015, www.vsvverkenner.nl

4.07

Aantal en % jongeren op MBO niveau van 15 t/m 22 jaar dat jaarlijks de school verlaat zonder startkwalificatie

219 (11,2%)

210 (11,0%)

222 (11,1%)

155 (7,8%)

117 (5,7%)

128 (6,2%)

in 2018 niet gestegen t.o.v. 2013

Per school jaar, cijfers 2015 betrekking op schooljaar 2014-2015, www.vsvverkenner.nl

Start-kwalificatie

4.08

% jongeren van 22 jaar dat een startkwalificatie heeft

65%

67%

71%

72%

toename t.o.v. 2013

jaarlijks, peildatum 1-10, LLA

Gezondheid

4.09

% Jongeren (12 t/m 18 jaar) in Helmond dat hun eigen gezondheid als (heel) goed beoordeeld

86%

neemt toe t.o.v. 2011

GGD, 4 jaarlijks

4.10

% Ouders/opvoeders in Helmond dat de gezondheid van hun kinderen als (heel) goed beoordeeld

96%

blijft minimaal constant t.o.v. 2012

GGD, 4 jaarlijks

4.11

% Kinderen in Helmond dat geen overgewicht heeft

94%

blijft minimaal constant t.o.v. 2012

GGD, 4 jaarlijks

4.12

% Jongeren in Helmond dat geen overgewicht heeft

89%

87%

blijft minimaal constant t.o.v. 2011

GGD, 4 jaarlijks

Terugdringen alcohol gebruik

4.13

12 t/m 15 jarigen die nooit alcohol drinken

80%

86%

afname van het alcohol gebruik

GGD, 4 jaarlijks

Ondersteuning

4.14

Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdhulp

8,30%

Waarstaatjegemeente.nl

4.15

Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdbescherming

1,10%

Waarstaatjegemeente.nl

4.16

Jongeren (tot 23 jaar) met jeugdreclassering

0,50%

Waarstaatjegemeente.nl

Jeugd en veiligheid**

4.17

Meldingen bij politie van  overlast door jeugd (E35)

637

451

356

500

564

566

Verminderen t.o.v. 2013

Jaarlijks, jaarcijfers, GIDS-Politie Zuidoost-Brabant

4.18

Verwijzingen Halt (per 1.000 jongeren)

252,8

158,5

Waarstaatjegemeente.nl

4.19

Harde kern jongeren (per 10.000 inwoners)

2,0

2,4

2,5

1,5

2,1

Waarstaatjegemeente.nl

4.01

Nog te ontwikkelen

4.06

Vanaf het schooljaar 2012/2013 wordt er een nieuwe definitie van startpopulatie en vsv-er gebruikt. Hierdoor vallen de aantallen een stuk lager uit dan in voorgaande jaren.

4.07

Vanaf het schooljaar 2012/2013 wordt er een nieuwe definitie van startpopulatie en vsv-er gebruikt. Hierdoor vallen de aantallen een stuk lager uit dan in voorgaande jaren.

4.17

(ook bij punt 4.18 en 4.19) gezien de inspanningen die op dit gebied vanuit zowel dit programma Jeugd als programma 1 Veiligheid worden gedaan, zijn deze indicatoren bij beide programma’s opgenomen.