Begroting 2017 - 2020

Jeugd en onderwijs

Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

RekeningBegroting
201520162017201820192020
Lasten52.76145.17743.43743.03042.94642.926
Baten7.1745.3634.0973.6973.6973.697
Saldo-45.588-39.814-39.340-39.333-39.249-39.229
Verrekening met reserves
Stortingen880400000
Onttrekkingen60253369385385385
Saldo52.84945.17743.83743.03042.94642.926

(bedragen x € 1.000)

Specificatie per hoofdproductLasten 2017Baten 2017Saldo 2017
HP404Basisvoorzieningen accommodaties1.084777-307
HP410Huisvesting onderwijs8.1801.311-6.869
HP575Openbare speelgelegenheden2614-257
HP406Maatschappelijke ondersteuning6.7412.004-4.738
HP409Specialistische ondersteuning23.5640-23.564
HP681Voortijdig Schoolverlaten/Leerplicht/RMC862370-492
HP405Basisvoorzieningen overig3.0640-3.064
HP478Techniekeducatie810-81
Saldo43.8374.466-39.371

Aansluiting met vorige begroting

Onderstaande tabel geeft de aansluiting weer tussen de huidige Programmabegroting 2017-2020 en de voorgaande Programmabegroting 2016-2019. De regel ‘Actuele stand lasten (of baten) PB 2016-2019’ geeft de saldi aan waarover de raad eerder al heeft besloten. De regels daaropvolgend in de tabel geven de nieuwe ontwikkelingen aan waarover de raad met vaststelling van de Programmabegroting 2017-2020 akkoord gaat.

(bedragen x € 1.000)

BegrotingMeerjarenbegroting
2017201820192020
Lasten:
Meerjaren programmabegroting 2016-201943.21143.28943.24043.243
Lasten vastgestelde PB 2016-201943.21143.28943.24043.243
Raadsvoorstellen232232232232
Begrotingsmutaties-925-925-925-925
Actuele stand lasten PB 2016-201942.51742.59542.54642.549
Overige technische mutaties-2.157-2.488-2.502-2.515
Beleidsintensivering800101010
0131161191
Gemeentefonds2.6212.8522.8772.934
Nominale ontwikkelingen (loon-prijs)42424242
Kapitaallasten14-112-188-285
Totaal lasten PB 2017-202043.83743.03042.94642.926
Baten:
Meerjaren programmabegroting 2016-20193.2963.2963.2963.296
Baten vastgestelde PB 2016-20193.2963.2963.2963.296
Raadsvoorstellen112112112112
Begrotingsmutaties-40-40-40-40
Actuele stand baten PB 2016-20193.3683.3683.3683.368
Overige technische mutaties729329329329
Kapitaallasten369385385385
Totaal baten PB 2017-20204.4664.0824.0824.082
Saldo programmabegroting 2017-2020-39.371-38.948-38.864-38.844

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

HoofdproductInvesteringBruto investeringVerwachte bijdrageNetto investering
HP410 Huisvesting onderwijsProgramma onderwijshuisvesting 20171.79801.798
Saldo programma investeringen1.79801.798

Toelichting voorgenomen investeringen:

410 Programma onderwijshuisvesting 2017

Op grond van de Wet Primair Onderwijs, Wet Voortgezet Onderwijs en Wet op de Experticecentra draagt de gemeenteraad zorg voor de voorzieningen in de huisvesting op het grondgebied van de gemeente (wettelijke zorgplicht). Deze voorzieningen betreffen (vervangede) nieuwbouw, uitbreiding en/of herstel van constructiefouten.

Aandeel in het totaal

  • Huidig programma
  • Totaal alle programma's
Lasten
Baten