Begroting 2017 - 2020

Cultuur

Wat gaan we er voor doen?

Bestuurlijk traject

Naam/omschrijving

Planning

Nota Monumentenbeleid opleveren

31-12-2017

De uitvoering van monumentenzorgen en industrieel erfgoed krijgt in 2016 te maken met minder middelen voor onderhoud monumenten i.v.m. de bezuinigingen. De uitvoering van het beleid moet opnieuw uitgewerkt worden inclusief een nieuwe manier van werken en financiering.

Visie op Helmondse Collecties aan raad voorgelegd

31-12-2017

In Helmond bevinden zich diverse kleinere private musea en collecties. In 2015 is de waarde hiervan in beeld gebracht. In 2016 willen we verder uitwerken hoe in de toekomst het beste met het beheer en behoud van de waardevolle delen van deze collecties (inclusief de collectie draaiorgels) omgegaan kan worden.

Beleidsresultaat

Naam/omschrijving

Planning

(2013) Gaviolizaal

31-12-2017

De stichting Draaiorgels Helmond heeft tijd en middelen gekregen om van de collectie een goed lopende expositie te maken. Daarnaast zal in samenspraak met de gemeente gezocht worden naar een oplossing voor de huisvesting.

Inzet en toekomst adviescommissies/continuering adviesraad cultuur

31-12-2017

Zowel op het gebied van monumenten als Beeldende Kunst kunnen de komende tijd door geringere middelen minder initiatieven uitgevoerd worden. Dit vraagt om een herziening van de inzet van de adviescommissies.

Subsidiesystematiek grote instellingen

31-12-2017

Momenteel worden de grote instellingen jaarlijks gesubsidieerd. De teruglopende middelen in de komende jaren zullen de opdracht beïnvloeden. In relatie tot de bezuiniging willen wij de opdracht aan de instellingen ijken. Hiermee is in 2015 gestart en krijgt zijn vervolg in 2016.

Cultuurbeleid inclusief accountmanagement grote instellingen herijken

31-12-2017

In beginsel zijn er afspraken gemaakt om dit mogelijke gelijk op te laten gaan met het nieuwe cultuurbeleid van de overige B5 steden. Daarnaast wordt in relatie tot de bezuiniging de invulling van het accounthouderschap als de opdracht aan de grote instellingen herijkt.

In 2016 zijn nieuwe subsidievoorwaarden voor evenementen ontwikkeld. Samen met de organisatoren ven evenementen wordt de werking hiervan beoordeeld en doorontwikkeld.

Beleidsresultaat verbonden partijen

Metropoolregio Eindhoven (RHCe):
Archieven zijn op termijn een vitaal onderdeel van het culturele erfgoed. Vanuit dat oogpunt vinden ook archieven van instellingen en particulieren met een regionale cultuurhistorische betekenis een plaats binnen het RHCe. Het kennisnemen en bestuderen en benutten van de inhoud draagt bij aan de cultuurontwikkeling en de regionale identiteit en is tevens een vorm van cultuurparticipatie.
Het RHCe wil via digitalisering van archiefbestanden de cultuurhistorische informatie zo dicht mogelijk bij onze burgers brengen. Kerndoelstelling hierbij is toegankelijkheid en openbaarheid.

Nieuwe ontwikkelingen

(bedragen x € 1.000)

Hoofd
product

Nieuwe ontwikkelingen

2017

2018

2019

2020

Beleidsintensivering

515

Bijdrage orgelhuis (Gaviolizaal)

50

525

Evenementen

150

150

540

Toeristische aangelegenheden

542

Vermindering bezuinigingen Cultuur

150

150

150

150

Beleidsintensivering

350

300

150

150

Onontkoombare knelpunten

540

Recreatieve route Zuid-Oost Brabant

32

32

32

32

Onontkoombare knelpunten

32

32

32

32

Totaal nieuwe ontwikkelingen Cultuur

382

332

182

182

Beleidsintensivering

515 Bijdrage orgelhuis (Gaviolizaal)

Per 1 januari 2017 zou de Stichting Draaiorgels Helmond het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke draaiorgelcollectie overnemen. De overname wordt een jaar uitgesteld onder andere doordat de opheffing van de huidige locatie is uitgesteld. Verder zijn de plannen voor een goede exploitatie door de stichting nog niet voldoende. Maar ook zijn er inmiddels andere plannen (bijv. Nationaal Levensmiddelen Museum) waardoor koppelingen gemaakt kunnen worden.

525 Evenementen

Om een impuls mogelijk te maken binnen het evenementenbeleid in de jaren 2017 en 2018, ook voor een eventueel evenement met (inter)nationale allure, wordt voor deze jaren het budget incidenteel verhoogd met € 150.000. Structureel blijft het budget op het bestaande niveau gehandhaafd.

540 Toeristische aangelegenheden

Zoals eerder door uw gemeenteraad is besloten wordt met ingang van 2017 in Helmond toeristenbelasting ingevoerd. We schatten de inkomsten in op € 0,1 miljoen structureel. Na aftrek van perceptiekosten wordt de opbrengst besteed aan het versterken van de toeristisch-recreatieve sector. Hierbij wordt concreet gedacht aan participatie in het Convention Bureau Brabant (deze organisatie haalt zakelijke evenementen naar Brabant), een (digitaal) UIT-magazine door Helmond Marketing en een reservering voor evenementen met (inter)nationale aantrekkingskracht.Omdat zowel de inkomsten als de uitgaven op dit onderdeel geraamd worden betreft het een budgettair neutrale wijziging die geen saldo oplevert in de tabel nieuwe ontwikkelingen.

542 Vermindering bezuinigingen Cultuur

Een deel van de bezuinigingstaakstelling binnen Cultuur (€ 630.000) zou ingevuld worden door (beheers)maatregelen vanuit een aantal grote instellingen binnen de cultuursector zonder daarbij het cultuuraanbod te verminderen. De door de instellingen ingediende plannen leveren betreffen het onderverhuren van (delen) van de gebouwen en het afstoten van ruimtes. Dit levert echter niet de volledig gewenst bezuiniging van € 630.000 op.  Omdat alternatieven ontbreken (tenzij de instellingen substantieel gaan schrappen op aanbod en kwalitatieve inhoud) wordt voorgesteld om hun taakstelling met € 150.000 structureel te verminderen. Met ingang van 2019 wordt door de instellingen de volledige structurele bezuiniging van € 480.000, gerealiseerd waarmee de bezuiniging op cultuur feitelijk is teruggebracht van € 1.000.000 tot € 850.000.

540 Recreatieve route Zuid-Oost Brabant

Op 1 april 2014 heeft de raad besloten om een overeenkomst aan te gaan met VisitBrabant inzake de coördinatie, het beheer en het onderhoud van de in Helmond aanwezige fiets-, wandel-, en mtb-routenetwerken. De duur van deze overeenkomst was voor twee jaar, startend op 1 april 2014. Daarbij is afgesproken dat er in 2015 een evaluatie zou plaatsvinden, die mogelijk aanleiding zou geven tot het aanpassen of zelfs beëindigen van de overeenkomst na de eerste twee jaar. Deze evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden en deze heeft aanleiding gegeven tot het aanpassen van de overeenkomst op een aantal punten en het voortzetten van de overeenkomst.

Overige mutaties

Kapitaallasten
De toename van de kapitaallasten is het gevolg van het feit dat met ingang van deze Programmabegroting de kapitaallasten benodigd voor het vastgestelde investeringsprogramma direct op de betreffende beleidsprogramma’s worden geraamd.

Nominale ontwikkelingen (loon- en prijs)
De nominale ontwikkelingen betreffen de loon- en prijsaanpassingen waarmee de budgetten naar het prijspeil 2017 worden gebracht.

Overige technische mutaties
De overige technische mutaties hebben vooral betrekking op de wijziging in het BBV ten aanzien van het niet meer mogen toerekenen van overhead aan de verschillende programma's. Daarnaast worden de verrekeningen met eerder door de raad ingestelde reserves hierin meegenomen.

Tactische indicatoren

Onderwerp

Nr.

Tactische indicatoren

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Streven

Meting: jaar, peildatum en bron

Cultureel actief

5.01

Bezoekersaantallen Speelhuis, incl. Scalazaal en verhuringen

58.125

53.108

15.123

32.349

49.684

42.154

Aantallen 2013 handhaven

2005-2010 seizoencijfers (2009 =  sept.’08-aug ’09, 2011 jaarcijfer, Speelhuis)

5.02

Bezoekersaantallen gemeentemuseum

45.832

35.115

32.611

29.311

35.644

28.062

Voor 2017 verwachten ze 37.000 bezoekers.

jaarcijfers, gemeentemuseum

5.03

Bezoekersaantallen Cacaofabriek Filmzaal

15.900

25.541

Stijgt t.o.v 2016

jaarcijfers, registratie Cacaofabriek

5.04

Bezoekersaantallen Cacaofabriek Popzaal

9.000

17.545

Stijgt t.o.v 2016

jaarcijfers, registratie Cacaofabriek

5.05

Bezoekersaantallen Cacaofabriek Expo

9.022

Stijgt t.o.v 2016

jaarcijfers, registratie Cacaofabriek

5.06

Aantal leden gesubsidieerde amateurkunst (van fanfare tot koor tot dansvereniging )

1.842

1.819

1.793

1.793

1.750

1.746

handhaving niveau 2013

jaarcijfers, peildatum 31-12 verenigingen

5.07

% inwoners dat amateurkunst beoefent

15%

16%

20%

handhaving niveau 2013

1e meting 2011 (inw.enq.)

5.08

Aantal deelnemers kunstkwartier

2.843

2.514

2.477

2.109

1.926

1.841

handhaving niveau 2013

jaarcijfers, Dienst SE, afdeling Kunst en Cultuur

5.09

Helmondse leden openbare bibliotheek

19.300

18.500

17.800

16.400

14.900

15.200

handhaving niveau 2013

jaarcijfers, Openbare bibliotheek

5.10

Gem. aantal geleende boeken / 1000 inwoners

515

425

441

415

402

handhaving niveau 2013

jaarcijfers, Openbare bibliotheek

5.11

Aantal bezoekers openbare bibliotheek Watermolenwal

154.274

162.257

149.889

handhaving niveau 2013

jaarcijfers, Openbare bibliotheek

Evenementen

5.12

Oordeel inwoners over de kwaliteit, variëteit en aantal evenementen (van degenen met een oordeel)

85%

85%

86%

handhaving niveau 2013

tweejaarlijks, inwonersenquête

5.01

2012 door brand geen volledig jaar, in 2013 start in de kerk

5.09

in 2012 zijn 3 vestigingen van de Helmondse bibliotheek gesloten

5.10

in 2012 zijn 3 vestigingen van de Helmondse bibliotheek gesloten