Begroting 2017 - 2020

Sport en recreatie

Wat gaan we er voor doen? Tactisch 7 jaar

Bestuurlijk traject

Naam/omschrijving

Planning

Planvorming zwemvoorziening (nieuw)

31-12-2017

Na besluitvorming over renovatie of nieuwbouw in 2016 zal afhankelijk van de keuze van de raad in 2017 de planvorming verder uitgewerkt worden

Realisatie sportcampus de Braak

31-12-2017

Na besluitvorming over de haalbaarheid in de gemeenteraad zal in 2017 en 2018  het plan uitgewerkt worden en in de periode 2018-2020 gerealiseerd.

Uitwerking visieontwikkeling voetbalverenigingen

31-12-2017

De Helmondse voetbalverenigingen hebben in 2016 een visie voetbal 2020 opgeleverd. De uitwerking van de visie inclusief investeringsprogramma zal in 2017 uitgezet worden.

Beleidsresultaat

Naam/omschrijving

Planning

Uitbreiden Tennispark TV Carolus met 4 tennisbanen

31-12-2017

Uitbreiden hockeycomplex Sportpark Warande

31-12-2017

Beleidsresultaat verbonden partijen

Nieuwe ontwikkelingen

(bedragen x € 1.000)

Hoofd
product

Nieuwe ontwikkelingen

2017

2018

2019

2020

Beleidsintensivering

550

Citysporthal

Beleidsintensivering

Totaal nieuwe ontwikkelingen Sport en recreatie

550 Citysporthal

De geplande investering voor de Citysporthal bevat de sloop van de hal in 2020 en het afboeken van de restantboekwaarde. Het huidige huurcontract van de Citysporthal loopt nog tot 1 oktober 2019. Deze lasten worden gedekt uit de Reserve Citysporthal. Doordat deze mutatie per saldo neutraal is, is geen bedrag zichtbaar in de tabel.

Overige mutaties

Kapitaallasten
De toename van de kapitaallasten is het gevolg van het feit dat met ingang van deze Programmabegroting de kapitaallasten benodigd voor het vastgestelde investeringsprogramma direct op de betreffende beleidsprogramma’s worden geraamd.

Nominale ontwikkelingen (loon- en prijs)
De nominale ontwikkelingen betreffen de loon- en prijsaanpassingen waarmee de budgetten naar het prijspeil 2017 worden gebracht.

Overige technische mutaties
De overige technische mutaties hebben vooral betrekking op de wijziging in het BBV ten aanzien van het niet meer mogen toerekenen van overhead aan de verschillende programma's. Daarnaast worden de verrekeningen met eerder door de raad ingestelde reserves hierin meegenomen.
Tenslotte zijn ook de baten en lasten voor de exploitatie van de Multifunctionele centra in lijn met de verschuiving van de vastgoedexploitatie verdeeld over de programma’s.

Tactische indicatoren

Onderwerp

Nr.

Tactische indicatoren

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Streven

Meting: jaar, peildatum en bron

Sporten

6.01

Aantal jeugdleden gesubsidieerde sportverenigingen

7.940

7.708

7.691

7.762

7611

7.506

handhaven aantallen 2014

jaarlijks

6.02

Aantal gehandicapte leden gesubsidieerde sportverenigingen

116

158

164

157

160

165

handhaven aantallen 2014

jaarlijks

Vrije tijd

6.03

% Van de inwoners (18 jaar en ouder) dat een oordeel heeft over en (zeer) tevreden is met het aantal, de kwaliteit en de variatie in vrijetijdsvoorzieningen.

72%

71%

74%

handhaving niveau 2009

tweejaarlijks, inwonersenquête