Begroting 2017 - 2020

Economisch beleid en werkgelegenheid

Wat gaan we er voor doen?

Beleidsresultaat

Naam/omschrijving

Planning

Gebiedsontwikkeling en inrichting openbare ruimte Automotive campus uitvoeren

31-12-2017

De uitvoering van het in 2013 opgestelde ruimtelijk ontwikkelingsplan wordt doorgezet, zoals het upgraden van panden en het verbeteren van de bereikbaarheid van de campus.

Oprichting Campus Site Organisatie

01-07-2017

Voor de doorontwikkeling van de automotive campus wordt een specifieke en eigenstandige organisatie opgericht en verantwoordelijk gemaakt voor het operationeel management van de campus, het faciliteren van bewoners en business development.

Uitvoering herstructurering Induma West

31-12-2017

Het in 2016 gestarte herstructureringstraject voor het gebied Induma West wordt verder uitgevoerd en voltooid.

Uitvoering projecten Techniekeducatie

31-12-2017

Techniekeducatie brengt jongeren in aanraking met techniek met het oog op de toenemende vraag naar technisch opgeleide vakmensen  op de arbeidsmarkt. Het gaat er vooral om dat jongeren op de momenten in hun (school)carriere een weloverwogen afweging maken om al dan niet voor een toekomst in de techniek te kiezen.

Uitvoeren onderdelen Brainport

31-07-2017

In 2017 wordt het Brainport International Programme verder uitgevoerd. Daarnaast neemt Helmond in 2017 opnieuw deel aan de Dutch Technology Week, waar het Helmondse bedrijfsleven laat zien aan het publiek wat het te bieden heeft aan innovatie en techniek.

De EU projecten Autopilot, C-the Difference, MAVE en Capital van start gaan. De projecten richten zich op innovatieve en duurzame mobiliteitsdiensten, testen van zelfrijdende voertuigen, uitwisseling van kennis rondom ITS en de verdere uitrol van het Helmond eerder gerealiseerde Compass 4D project.

Beleidsresultaat verbonden partijen

Metropoolregio Eindhoven
- Werkplaats Werklocaties
Vanuit de Werkplaats Werklocaties is in 2016 de nieuwe bedrijventerreinprogrammering afgerond. Verder wordt ingezet op kennisdeling over relevante thema’s. In 2015 is de regionale detailhandelsvisie opgesteld. In 2016 is gestart met de uitwerking van de acties uit de regionale detailhandelsvisie. Ingezet wordt op de verdere uitwerking van acties uit de detailhandelsvisie, monitoring van de uitvoering van de visie en monitoring van de regionale afstemming. Naast de afspraken over bedrijventerreinen en detailhandel, functioneert de Werkplaats Werklocaties ook als kennisplatform op beide thema’s.

- Stimuleringsfonds
Met het Stimuleringsfonds (omvang: ruim € 3,2 miljoen) ondersteunt de MRE projecten die de economie in de regio versterken. De focus ligt op innovatie en nieuwe bedrijvigheid. Onderdeel van het Stimuleringsfonds zijn de Investerings- en Adviesregeling. Deze regelingen richten zich op vernieuwende structurele bedrijfsmatige activiteiten van individuele, kansrijke MKB-ondernemingen. Op basis van een evaluatie van het Stimuleringsfonds in 2015 is geconcludeerd dat het fonds zowel inhoudelijk als financieel op de juiste wijze aan de juiste projecten bijdraagt. De communicatie wordt meer pro-actief opgepakt.

- Werkplaats Economische Strategie
De Werkplaats Economische Strategie heeft een coördinerende rol in het opstellen en verbinden van subregionale agenda’s (bijvoorbeeld de agenda voor de Peel en de strategische agenda van Helmond) met de Brainportstrategie. Doel is het creëren van een samenhangend economisch profiel van de regio dat bijdraagt aan het realiseren van de economische ambities.  Daarnaast heeft de werkplaats een coördinerende rol om mede namens de regionale overheden financiële continuïteit te organiseren voor de uitvoering van onze regionale Brainport Agenda, met Brainport Development als verbindende en versnellende factor. De Werkplaats vervult het opdrachtgeverschap voor Brainport Development.

Via de begroting van de Metropoolregio Eindhoven worden de financiële middelen (zowel de inwonersbijdrage van de 21 regiogemeenten als de aandeelhoudersbijdrage van 4 gemeenten, waaronder Helmond) voor Brainport meerjarig vastgelegd. In 2016 heeft hierover besluitvorming plaatsgevonden voor de periode 2017-2020. Deze middelen worden op jaarbasis toegekend op basis van een uitgewerkt jaarplan en financiering. De Metropoolregio Eindhoven fungeert als betaalautoriteit voor de subsidieverstrekking aan Brainport Development. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. Omdat de verantwoordelijkheid van de realisatie van de economisch ambities bij de Stichting Brainport ligt heeft de Metropoolregio Eindhoven vooral een meedenkende en verbindende rol.

Stichting Brainport
De stichting Brainport is het samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Brainport. Samen zetten zij de lijnen uit die ertoe moeten leiden dat Brainport haar positie als toptechnologieregio behoudt en versterkt. Stichting Brainport bepaalt de strategie van Brainport Development (meest recent : Brainport Next Generation) en benoemt de Raad van Commissarissen.

Brainport Development NV
Voor de periode 2017-2020 is een meerjarenprogramma opgesteld waarin de Brainport strategie Brainport Next Generation is uitgewerkt. Dit meerjarenprogramma is eind 2016, na voorafgaande consultatie met betrokken overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen in de regio vastgesteld.
Kern hiervan is dat:

  • op de randvoorwaarden ('enablers') van groei (de domeinen ´People´, ´Business´, ´Basics´, ´Technology´ en ´International´) gerichter wordt ingezet;
  • maatschappelijke opgaven op het gebied van gezondheid, mobiliteit, energie, voedsel en veiligheid als aanjager ('drivers') dienen voor nieuwe clusters en daarmee nieuwe werkgelegenheid.
  • bedrijfsleven en kennis- onderwijsinstellingen wegblijven van 'blauwdrukken', maar -bijvoorbeeld in kennisontwikkeling en vaardigheden- adaptief zijn;
  • de inwoners als eindgebruikers, bijvoorbeeld in living labs, worden ingevlochten in de 3-helixgovernance en haar tot een multiple helix ontwikkelen.

Coöperatie AutomotiveNL
Doelstellingen van de Nederlandse automotive sector zijn:

  • Groei van de omzet met > 3,5%/jaar tot € 24 miljard in 2020.
  • Groei van de werkgelegenheid van 45.000 naar 55.000 hoogwaardige, veelzijdige arbeidsplaatsen in onderwijs, onderzoek, ontwikkeling, productie en services.

Verdubbeling van het aantal studenten en afstudeerders op alle automotive opleidingsniveaus met gelijktijdige verhoging van de kwaliteit van de opleidingen.

  • Een internationaal toonaangevende rol spelen op de gebieden:
    • Smart Mobility: de auto in een integraal, geavanceerd mobiliteitsysteem rondom Connected Car, Traffic Management en Vehicle Dynamics Control. Autonoom rijden is in deze één van de speerpunten.
  • Green Mobility: met nadruk op duurzaamheid in heavy duty verbrandingsmotoren, hybridisering en electric drive, inclusief de laad- en infrastructuur en bijbehorende diensten, lichte constructies en andere energie besparende technologieën.

AutomotiveNL is de sterke en bindende sectororganisatie die zich inzet om samen met alle automotive gerelateerde organisaties deze doelstellingen te realiseren.

AFB Holding
Doel van het AFB-programma is om de internationale concurrentiepositie van de Automotive campus te verstevigen. Hiertoe worden vier testlaboratoria ontwikkeld: voor elektrische mobiliteit, voor cooperative driving, voor manufacturing processes, training en education, en voor endurance, safety en testing. Om een open innovatie te stimuleren, kunnen onderwijsinstellingen en startende bedrijven onder gunstige voorwaarden van deze testlabs gebruikmaken. Het programma realiseert bovendien een accelerator center met werkplaatsen en kantoorunits voor startende automotive bedrijven.

Nieuwe ontwikkelingen

(bedragen x € 1.000)

Hoofd
product

Nieuwe ontwikkelingen

2017

2018

2019

2020

Beleidsintensivering

340

Opstellen routeplan Smart Industries

340

Doorontwikkeling 2e fase Smart Industries

Beleidsintensivering

Onontkoombare knelpunten

340

Brainport Development bijdrage aandeelhouders

344

344

344

344

340

Brainport International Programme

66

66

Onontkoombare knelpunten

410

410

344

344

Totaal nieuwe ontwikkelingen Economisch beleid en werkgelegenheid

410

410

344

344

Beleidsintensivering

340 Opstellen routeplan Smart Industries

Met de ontwikkeling van Smart Industries wordt de verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties (het ‘internet of things’) bedoeld, waardoor nieuwe manieren van produceren, nieuwe business modellen en nieuwe sectoren ontstaan.  Denk hierbij aan het optimaliseren van de productie met inzet van ICT. Slimme machines en robots die onderling met elkaar communiceren of zelf fouten opsporen en deze herstellen. Gezien het betrekkelijk nieuwe karakter van deze sector voor de Helmondse beleidsagenda is het vereist om het lokale/regionale veld inzichtelijk te krijgen, de dynamiek en perspectieven daarbij te identificeren en op basis daarvan te bepalen in welke vorm de keuze voor Smart Industries als strategisch programma van toegevoegde waarde is. Voor het opstellen van een routeplan is eenmalig een bedrag van € 40.000 nodig. Dit wordt gedekt uit de Reserve uitvoering strategische agenda. Het bedrag in de tabel is daardoor € 0 en niet zichtbaar.

340 Doorontwikkeling 2e fase Smart Industries

Voor de realisatie van het Food Tech Park Brainport 2e fase zijn aanvullende middelen noodzakelijk voor onderzoek naar de haalbaarheid en planontwikkeling. De gemeente Helmond faciliteert betrokken marktpartijen hiertoe gedurende 2 jaar voor een bedrag van jaarlijks € 60.000.Deze lasten worden gedekt door een bijdrage vanuit de Reserve uitvoering Strategische agenda. In de tabel zijn daardoor geen bedragen zichtbaar (per saldo neutraal).

Onontkoombare knelpunten

340 Brainport Development bijdrage aandeelhouders

De gemeente Helmond draagt bij aan de basisfinanciering van Brainport Development, zowel rechtstreeks (evenals Eindhoven, Best en Veldhoven) als via de Metropoolregio Eindhoven. Voor de periode 2017-2020 heeft het bestuur van de Stichting Brainport deze partijen verzocht om meerjarige (financiële) steun. Om de besluitvorming hierover af te stemmen is gezamenlijk een voorstel ontwikkeld, met gelijkluidende argumenten, kanttekeningen en te nemen besluiten en het gaat uit van voorzetting van de rechtstreekse (aandeelhouders) bijdrage. De extra benodigde bijdrage is € 491.000 die voor € 147.000 gedekt kan worden uit de bestaande bijdrage NV Rede.

340 Brainport International Programme

Per september 2014 hebben de C4 gemeenten (Campus gemeenten: Eindhoven, Helmond, Best en Veldhoven) hun activiteiten met betrekking tot internationale acquisitie, innovatiebevordering en dergelijke gebundeld met die van Brainport Development, Kamer van Koophandel, Brabantse OntwikkelingsMaatschappij (BOM) en de provincie Brabant, in het Brainport International Programma (BIP). De C4 gemeenten financieren gezamenlijk de –out-of-pocket kosten van het BIP. Eerder is de bijdrage gedekt uit de gerealiseerde besparing op de afdracht aan het SRE. Het betreft de voorlopige bijdrage voor 2 jaar in afwachting van een definitief om de samenwerking in het BIP voort te zetten.

Overige mutaties

Kapitaallasten
De toename van de kapitaallasten is het gevolg van het feit dat met ingang van deze Programmabegroting de kapitaallasten benodigd voor het vastgestelde investeringsprogramma direct op de betreffende beleidsprogramma’s worden geraamd.

Nominale ontwikkelingen (loon- en prijs)
De nominale ontwikkelingen betreffen de loon- en prijsaanpassingen waarmee de budgetten naar het prijspeil 2017 worden gebracht.

Overige technische mutaties
De overige technische mutaties hebben vooral betrekking op de wijziging in het BBV ten aanzien van het niet meer mogen toerekenen van overhead aan de verschillende programma's. Daarnaast worden de verrekeningen met eerder door de raad ingestelde reserves hierin meegenomen.

Tactische indicatoren

Onderwerp

Nr.

Tactische indicatoren

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Streven

Meting: jaar, peildatum en bron

Vestigingsklimaat

7.01

Relatieve ontwikkeling in het aantal bedrijfsvestigingen per jaar in Helmond 2004 =100

146%

149%

149%

149%

152%

155%

ontwikkeling Helmond gelijk of beter dan in Brabant-Zuidoost

jaarlijks, 1-4 Vestigingen Register

7.02

% Ontwikkeling aantal bedrijfsvestigingen Helmond t.o.v. voorgaand jaar (inclusief ZZP-ers)

1,40%

2,00%

0,20%

-0,20%

2,60%

2,00%

ontwikkeling Helmond gelijk of beter dan in Brabant-Zuidoost

jaarlijks, 1-4 Vestigingen Register

7.03

Relatieve ontwikkeling in het aantal bedrijfsvestigingen per jaar in Zuidoost Brabant 2004 =100

138%

141%

145%

148%

149%

ontwikkeling Helmond gelijk of beter dan in Brabant-Zuidoost

jaarlijks, 1-4 Vestigingen Register

7.04

% Ontwikkeling aantal bedrijfsvestigingen Zuidoost Brabant t.o.v. voorgaand jaar (inclusief ZZP-ers)

4,40%

2,10%

2,60%

2,30%

0,80%

ontwikkeling Helmond gelijk of beter dan in Brabant-Zuidoost

jaarlijks, 1-4 Vestigingen Register

Ondernemersklimaat

7.05

Oordeel ondernemingsklimaat in Helmond

score minimaal vergelijkbaar gemiddelde NL

landelijke monitor, tweejaarlijks

Versterken speerpuntsectoren: food- en automotive

7.06

Aantal bedrijven in de foodsector

126

123

108

111

158

stijging t.o.v. 2013

jaarlijks, 1-4 Vestigingen Register

7.07

Aantal arbeidsplaatsen in de foodsector

1.827

1.855

1.859

1.974

1.856

stijging t.o.v. 2013

jaarlijks, 1-4 Vestigingen Register

7.08

Aantal bedrijven in de automotivesector

44

52

51

50

45

44

stijging t.o.v. 2013

jaarlijks, 1-4 Vestigingen Register

7.09

Aantal arbeidsplaatsen in de automotivesector

1.590

1.634

1.899

1.993

1.954

2.000

stijging t.o.v. 2013

jaarlijks, 1-4 Vestigingen Register

7.05

Nieuwe landelijke meting KING