Begroting 2017 - 2020

Economisch beleid en werkgelegenheid

Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

RekeningBegroting
201520162017201820192020
Lasten3.0543.7173.1393.0992.8822.882
Baten311288253253253253
Saldo-2.744-3.430-2.886-2.846-2.630-2.629
Verrekening met reserves
Stortingen04.9950000
Onttrekkingen5071.0801.1441.104954954
Saldo3.0548.7123.1393.0992.8822.882

(bedragen x € 1.000)

Specificatie per hoofdproductLasten 2017Baten 2017Saldo 2017
HP360Markten15020858
HP370Energie opwekken145-10
HP340Economische en industriele zaken2.9751.184-1.791
Saldo3.1391.397-1.742

Aansluiting met vorige begroting

Onderstaande tabel geeft de aansluiting weer tussen de huidige Programmabegroting 2017-2020 en de voorgaande Programmabegroting 2016-2019. De regel ‘Actuele stand lasten (of baten) PB 2016-2019’ geeft de saldi aan waarover de raad eerder al heeft besloten. De regels daaropvolgend in de tabel geven de nieuwe ontwikkelingen aan waarover de raad met vaststelling van de Programmabegroting 2017-2020 akkoord gaat.

(bedragen x € 1.000)

BegrotingMeerjarenbegroting
2017201820192020
Lasten:
Meerjaren programmabegroting 2016-20193.0763.0762.9862.986
Lasten vastgestelde PB 2016-20193.0763.0762.9862.986
Actuele stand lasten PB 2016-20193.0763.0762.9862.986
Overige technische mutaties-463-463-463-463
Nominale ontwikkelingen (loon-prijs)17171717
Onontkoombare knelpunten410410344344
Kapitaallasten0-1-1-1
Beleidsintensivering1006000
Totaal lasten PB 2017-20203.1393.0992.8822.882
Baten:
Meerjaren programmabegroting 2016-20191.2881.2881.1981.198
Baten vastgestelde PB 2016-20191.2881.2881.1981.198
Actuele stand baten PB 2016-20191.2881.2881.1981.198
Kapitaallasten9999
Beleidsintensivering1006000
Totaal baten PB 2017-20201.3971.3571.2071.207
Saldo programmabegroting 2017-2020-1.742-1.742-1.676-1.675

Investeringen

Niet van toepassing

Aandeel in het totaal

  • Huidig programma
  • Totaal alle programma's
Lasten
Baten