Begroting 2017 - 2020

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Wat gaan we er voor doen?

Beleidsresultaat

Naam/omschrijving

Planning

Actualisatie bestemmingsplan Brandevoort Noord

31-12-2017

Actualisatie Bestemmingsplan Hoogeind - Engelseweg Oost

31-12-2017

Bestemmingsplan uitbreiding Hockey

31-12-2017

Bestemmingsplan Automotive Campus

31-12-2017

Visie/businesscase Brainport Slimme Wijk

31-03-2017

Beleidsresultaat verbonden partijen

Metropoolregio Eindhoven
In 2016 is gestart met het opstellen van een integrale ruimtelijke strategie voor de Metropoolregio. Deze kan voor de 21 gemeenten dienen als regionaal kader voor lokale afwegingen en lokale ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld in hun Omgevingsvisie. De concrete uitvoering en investeringsbeslissingen liggen vaak bij niet-overheidspartijen zoals woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, bedrijven, kennisinstellingen en bewoners. Met de provincie is in 2016 gesproken over de mate waarin de regionale ruimtelijke strategie kan dienen als input voor de provinciale Omgevingsvisie.
In het najaar van 2015 heeft de Werkplaats Wonen een advies opgesteld.  In 2017 wordt uitvoering gegeven aan het vervolgtraject. Het woningmarktonderzoek Zuidoost-Brabant 2017 wordt samen met een klankbordgroep voorbereid; de resultaten worden in 2018 gepresenteerd. Er wordt jaarlijks onderzoek gedaan naar de kernvoorraad sociale woningbouw en de doelgroep. De Werkplaats Wonen zorgt voor input voor de Regionale Agenda Wonen die jaarlijks wordt opgesteld door de Provincie. De Werkplaats neemt deel aan het Kenniscluster Wonen, dat door de TU/e wordt getrokken. Het Kenniscluster Wonen analyseert data die vanuit de verschillende woningmarktpartijen worden aangeleverd.

Peelnetwerk
Het Peelnetwerk biedt ondersteuning aan initiatieven die bijdragen aan een vitale groene ruimte in de Peel. Daarbij wordt de synergie tussen economie en quality of life opgezocht. In 2016 heeft het Peelnetwerk een visiedocument, een economische en een agrofood agenda opgesteld in samenwerking met de partijen die actief zijn in het gebied. Naar aanleiding van het visiedocument is gestart met het opstellen van een ruimtelijke agenda en een bidbook op basis waarvan de provincie de samenwerking met de Peel opnieuw vorm wil geven. Voorts wordt nagedacht over een voorstel voor de governance,

Nieuwe ontwikkelingen

(bedragen x € 1.000)

Hoofd
product

Nieuwe ontwikkelingen

2017

2018

2019

2020

Beleidsintensivering

850

Flankerend beleid Wonen

Beleidsintensivering

Onontkoombare knelpunten

825

Voorbereiding Omgevingswet

150

Onontkoombare knelpunten

150

Totaal nieuwe ontwikkelingen Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

150

Beleidsintensivering

850 Flankerend beleid Wonen

Bij de vaststelling van de verhoogde grondprijzen voor sociale koop- en huurwoningen op 29 maart 2016 is door de raad een motie aangenomen om te komen met flankerende maatregelen ter mitigatie van de gevolgen voor wonen met name in de sociale sfeer. Om dit mogelijk te maken wordt een bestemmingsreserve stimuleren wonen ingesteld voor een bedrag van € 3,0 miljoen; de middelen worden onttrokken aan de Algemene Reserve Grondbedrijf. Er wordt een pakket inhoudelijke voorstellen voorbereid die betrekking heeft op duurzaamheid, financiering, levensloopbestendigheid etc. Met name gaat het over het voortzetten en/of uitbreiden van starters- en duurzaamheidsleningen voor de sociale doelgroep. Als reactie op de door u aangenomen motie bij de behandeling van Woonvisie op 10 mei 2016 betrekken wij daarbij ook de blijverslening. Tenslotte kan het budget ingezet worden voor algemene stimulering van de volkshuisvesting via grondbeleid of anderszins en voor specifieke stimulering van onderscheidende woonconcepten zoals de slimme wijk Brainport. Het effect is dat de woningmarkt wordt gestimuleerd en tegelijkertijd de grondexploitatie verbetert.

825 Voorbereiding Omgevingswet

Eind 2018 treedt naar verwachting de nieuwe Omgevingswet in werking. Met de nieuwe Omgevingswet wordt het uitgebreide stelsel van wet- en regelgeving in het domein van de fysieke leefomgeving ingrijpend herzien en vereenvoudigd. In 2017 zijn er middelen nodig vooral om te kunnen anticiperen op en/of experimenteren met de Omgevingswet, voorinvesteringen te kunnen doen op het gebied van informatisering/automatisering, opleidingen te kunnen organiseren en nog nader in te vullen aspecten te kunnen financieren op basis van het implementatieplan.

Overige mutaties

Kapitaallasten
De toename van de kapitaallasten is het gevolg van het feit dat met ingang van deze Programmabegroting de kapitaallasten benodigd voor het vastgestelde investeringsprogramma direct op de betreffende beleidsprogramma’s worden geraamd.

Nominale ontwikkelingen (loon- en prijs)
De nominale ontwikkelingen betreffen de loon- en prijsaanpassingen waarmee de budgetten naar het prijspeil 2017 worden gebracht.

Overige technische mutaties
De overige technische mutaties hebben vooral betrekking op de wijziging in het BBV ten aanzien van het niet meer mogen toerekenen van overhead aan de verschillende programma's. Daarnaast worden de verrekeningen met eerder door de raad ingestelde reserves hierin meegenomen. Verder zijn er aanpassingen doorgevoerd op de autonome ontwikkelingen ten aanzien van de prognoses voor de baten en lasten in de diverse grondexploitatiecomplexen in het meerjarenperspectief.

Tactische indicatoren

Onderwerp

Nr.

Tactische indicatoren

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Streven

Meting: jaar, peildatum en bron

Groei

8.01

Aantal opgeleverde woningen

195

310

462

441

194

255

toename gemiddeld 500 woningen

jaarlijks, cijfers over jaar, woningcartotheek

8.02

Aantal nieuwgebouwde woningen (per 1.000 woningen)

6

7

waarstaatjegemeente.nl

Gedifferentieerd

8.03

% van de bewoonde woningvoorraad dat koopwoning is

53,10%

53,60%

53,70%

54,00%

53,80%

52,60%

55 % koop eind 2018

jaarlijks, 1-1, woningcartotheek

8.04

% Van nieuwbouw dat wordt gerealiseerd als sociale koopwoning

7,20%

0,00%

12,80%

9,00%

16,00%

26,00%

10 % van de nieuwbouw

jaarlijks, cijfers over jaar, woningcartotheek

8.05

Aantal woningen dat gerealiseerd wordt die mede geschikt zijn voor de huisvesting van senioren

3

76

156

238

10

6

circa 100 per jaar

jaarlijks, cijfers over jaar, woningcartotheek

8.06

Aandeel van de gerealiseerde woningen voor starters

9%

0%

13%

9%

20%

26%

10% van de nieuwbouw

jaarlijks, cijfers over jaar, woningcartotheek

Natuurontwikkeling

8.07

Realisatie ecologische verbindingszone (onder meer Goorloop, Groene Peelvallei)

0,2

0,0

0,0

2,0

0,0

In 2015 volledig gerealiseerd (19,4 km lengte)

jaarlijks, cijfers over jaar, projectregistratie afdeling