Begroting 2017 - 2020

Stedelijke vernieuwing

Wat gaan we er voor doen?

Beleidsresultaat

Naam/omschrijving

Planning

Start realisatie van het Havenpark (Speelhuisplein) e.o.

31-12-2017

- Uitwerken visie tot een stedenbouwkundige hoofdopzet Havenpark/Speelhuisplein e.o  - Opstellen inrichtingsplan- Aanbesteding & start uitvoering park.

Verbeteren van verbindingen tussen Centrum, Centraal Station en Suytkade en bestaand vergroening centrum.

31-12-2017

- Definitief ontwerp herinrichting /  renovatie Groenewoud e.o.  - Definitief ontwerp herkenbare route tussen CS en Centrum (Rode Loper)- Start uitvoering vergroening centrum

Aanpak leegstand, verbeteren ondernemingsklimaat en verbeteren kwaliteit aanbod centrumvoorzieningen

31-12-2017

- Contractering partij verkoop/verhuur Oude Bieb en Markt 2013 - Starten 1e activiteiten versterken bestaand ondernemerschap. - Start herstructurering retail centrum - Opstellen en uitvoering acquisitieplan retail (en horeca)

- Buurtontwikkelingsplan- Gereed voorlopig ontwerp nieuwbouw woningen locatie Torenstraat- Start renovatie woningen 1e fase- Start herinrichting openbare ruimte 1e fase.- Sociale impulsen

Overige resultaten producten

Processen

Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen

Start bouw Stadsdeel Noord appartementen en fase 1

In Stadsdeel Noord wordt gewerkt aan de realisatie van 28 grondgebonden vrije sector woningen in fase 1. Daarnaast wordt gewerkt aan de realisatie van een drietal sociale huurappartementenblokken. Doelstelling is om in 2017 te starten met bouwen.

Start bouw Groenkwartier West

In Groenkwartier NoordWest wordt in 2017 gestart met de bouw van 33 appartementen en 18 grondgebonden sociale woningen.

Start bouw Waterburcht 3

De plannen  voor de 3e Waterburcht zijn momenteel in ontwikkeling. Het voornemen is om medio 2017 te starten met de bouw

Weverspoort, Start bouw blok 4 en 14 (14 woningen)

Leonardusbuurt, Realisatie herinrichting fase 1B

De herinrichting van diverse straten volgend op de renovatie van woningen door Wbv. Volksbelang

Heistraat, Woonplein start bouw 1e fase (18 woningen)

Heistraat, Woonplein omgevingsvergunning 2e fase (29 woningen)

Goorloopzone, realisatie en oplevering Goorlooppark Midden

Helmond West, herinrichting 3e fase

Op basis van het WOP Helmond West worden volgend op de nieuwbouw en renovatie diverse straten en pleinen heringericht. In 2017 zal de openbare ruimte rondom het Patronaat worden heringericht. Ook zal het trapveld op het Distelveld worden aangepakt.

Beleidsresultaat verbonden partijen

Nieuwe ontwikkelingen

(bedragen x € 1.000)

Hoofd
product

Nieuwe ontwikkelingen

2017

2018

2019

2020

Beleidsintensivering

310

Centrumontwikkeling 2017

300

Beleidsintensivering

300

Onontkoombare knelpunten

810

Voorzetten bijdrage buurtbeheerders

75

75

75

75

Onontkoombare knelpunten

75

75

75

75

Totaal nieuwe ontwikkelingen Stedelijke vernieuwing

375

75

75

75

Beleidsintensivering

310 Centrumontwikkeling 2017

In december 2015 is gestart met het proces om te komen tot een geactualiseerd centrumperspectief. Voor het verbeteren van de verblijfskwaliteit in het centrum wordt € 200.000 beschikbaar gesteld.  Concreet betekent dit voor 2017 het realiseren van quick wins in delen van het centrum. Denk daarbij aan het Ameideplein, aanloopstraten en/of de Markt. Voor het realiseren van een transformatie en/of investeringsfonds voor het herbestemmen leegstaand vastgoed wordt € 100.000 beschikbaar gesteld. Een resterend bedrag van € 1,7 mln is opgenomen in het Investeringsprogramma.

810 Voorzetten bijdrage buurtbeheerders

Sinds 2008 heeft de Gemeente Helmond met de woningbouwcorporaties een samenwerkingsverband. De buurtbeheerders zijn in dienst van de corporaties en zijn actief in zes wijken: Brouwhuis, Helmond-West, Binnenstad-Oost, Helmond Noord, Helmond Oost, Rijpelberg. De buurtbeheerders zijn aangesteld om de leefbaarheid in de wijk op peil te houden. Bewoners worden hier nadrukkelijk bij betrokken en worden door de buurtbeheerder aangesproken op hun verantwoordelijkheden. De samenwerking met  de buurtbeheerders had een looptijd tot en met 2014 en is  vervolgens tot en met 2016 telkens met een jaar verlengd. Met ingang van 2017 is dit structureel geraamd in de begroting. Een deel van de kosten worden gedekt uit de middelen voor versterking lokale netwerken (€ 33.000).

Overige mutaties

Kapitaallasten
De toename van de kapitaallasten is het gevolg van het feit dat met ingang van deze Programmabegroting de kapitaallasten benodigd voor het vastgestelde investeringsprogramma direct op de betreffende beleidsprogramma’s worden geraamd.

Nominale ontwikkelingen (loon- en prijs)
De nominale ontwikkelingen betreffen de loon- en prijsaanpassingen waarmee de budgetten naar het prijspeil 2017 worden gebracht.

Overige technische mutaties
De overige technische mutaties hebben vooral betrekking op de wijziging in het BBV ten aanzien van het niet meer mogen toerekenen van overhead aan de verschillende programma's. Daarnaast worden de verrekeningen met eerder door de raad ingestelde reserves hierin meegenomen.

Tactische indicatoren

Onderwerp

Nr.

Tactische indicatoren

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Streven

Meting: jaar, peildatum en bron

Aantrekkelijke woonomgeving

9.01

Het oordeel van inwoners over hun woonomgeving: het aantal van de 11 wijken met een rapportcijfer van minimaal 7 voor de leefbaarheid

8,0

8,0

2018 alle wijken scoren minimaal 7

vierjaarlijks veiligheidsmonitor

Aantrekkelijkheid centrum

9.02

Oordeel inwoners Helmond over centrum

7,1

7,0

6,9

6,9

Rapportcijfer in 2014 ³ 7

tweejaarlijks, inwonersenquête