Begroting 2017 - 2020

Stedelijke vernieuwing

Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

RekeningBegroting
201520162017201820192020
Lasten4.4124.5674.7414.4144.4624.404
Baten319262262262262262
Saldo-4.093-4.305-4.479-4.152-4.199-4.142
Verrekening met reserves
Stortingen8400000
Onttrekkingen5355291257257290
Saldo4.4964.5674.7414.4144.4624.404

(bedragen x € 1.000)

Specificatie per hoofdproductLasten 2017Baten 2017Saldo 2017
HP815Stadsvernieuwing algemeen3.066238-2.828
HP805Stadsvernieuwing visie en strategie195129-66
HP810Stadsvernieuwing wijk en buurtbeheer4270-427
HP310Centrum1.053187-866
Saldo4.741553-4.188

Aansluiting met vorige begroting

Onderstaande tabel geeft de aansluiting weer tussen de huidige Programmabegroting 2017-2020 en de voorgaande Programmabegroting 2016-2019. De regel ‘Actuele stand lasten (of baten) PB 2016-2019’ geeft de saldi aan waarover de raad eerder al heeft besloten. De regels daaropvolgend in de tabel geven de nieuwe ontwikkelingen aan waarover de raad met vaststelling van de Programmabegroting 2017-2020 akkoord gaat.

(bedragen x € 1.000)

BegrotingMeerjarenbegroting
2017201820192020
Lasten:
Meerjaren programmabegroting 2016-20194.1414.1414.1414.141
Lasten vastgestelde PB 2016-20194.1414.1414.1414.141
Begrotingsmutaties125218216214
Actuele stand lasten PB 2016-20194.2664.3604.3574.355
Kapitaallasten34616661-40
Overige technische mutaties-252-256-256-256
065220265
Beleidsintensivering300000
Nominale ontwikkelingen (loon-prijs)5555
Onontkoombare knelpunten75757575
Totaal lasten PB 2017-20204.7414.4144.4624.404
Baten:
Meerjaren programmabegroting 2016-2019262262262262
Baten vastgestelde PB 2016-2019262262262262
Begrotingsmutaties214184184184
Actuele stand baten PB 2016-2019476446446446
Kapitaallasten73737373
Overige technische mutaties4000
00033
Totaal baten PB 2017-2020553519519552
Saldo programmabegroting 2017-2020-4.188-3.896-3.943-3.852

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

HoofdproductInvesteringBruto investeringVerwachte bijdrageNetto investering
HP815 Stadsvernieuwing algemeenAanpak omgeving De Waart1.00001.000
HP310 CentrumCentrumontwikkeling (o.a. Havenpark)1.70001.700
HP810 Stadsvernieuwing wijk en buurtbeheerGoorloopzone, EVZ ter hoogte van hockeyclub500-100400
HP810 Stadsvernieuwing wijk en buurtbeheerParkeren Sportaccommodaties Stiphout85085
Saldo programma investeringen3.285-1003.185

Toelichting voorgenomen investeringen:

310 Centrumontwikkeling (o.a. Havenpark)

In december 2015 is gestart met het proces om te komen tot een geactualiseerd centrumperspectief. Ingeschat wordt dat er een totaal budget van € 4,0 miljoen (2017, 2018 en 2019) voor het centrumperspectief nodig is om het centrum te versterken en te verbeteren behorend bij een stad als Helmond.
Om de flow /energie van het centrumperspectief direct om te kunnen zetten in daden is het wenselijk om de bedragen per jaarschijf in te zetten. Concreet betekent dit in 2017  € 2,0 miljoen beschikbaar te stellen te weten € 1,7 miljoen investeringsbudget en € 0,3 miljoen exploitatiebudget. Op die manier kan de inzet van de overheid werken als een hefboom. Door de strategische agenda met een organisatorische vertaling wordt nog meer focus gelegd op het belang van een goed centrum. Hierdoor zijn deze budgetten noodzakelijk maar ook haalbaar. Het genoemde investeringsbudget zal worden ingezet voor het realiseren van de substantieel stadspark aansluitend op het bestaande  kernwinkelgebied c.q. het compacte centrum.

810 Goorloopzone, EVZ ter hoogte van hockeyclub

Parallel aan het project Uitbreiding hockeyclub is gekeken naar kansen voor de Goorloop (ecologische verbindingszone) en de Warande. Samen met het waterschap Aa en Maas en de hockeyclub is onderzocht welke kansen er zijn. Dit heeft geleid tot een korte en lange termijn visie ten aanzien van de Goorloopzone en de verbinding van het Warande bos met de Goorloopzone.
Op korte termijn, wanneer het project Uitbreiding hockeyclub in uitvoering gaat (1 tot 3 jaar), is het mogelijk om Goorloopzone ter hoogte van het hockeycomplex over de volledige lengte vrij te maken met een breedte van 25 meter. Dit is mogelijk door direct twee velden te realiseren op noord en één veld (tegen de Goorloop aan) te verwijderen. Tevens wordt de waterbak van de hockeyclub verlegd. Dit levert een schaalvoordeel op van € 150.000 op het krediet Uitbreiding Hockeycomplex Warande. Dit voordeel wordt samen met de bijdrage van het Waterschap ingezet voor dit project.
Op lange termijn (over ca.15 jaar) is het zogenaamde ‘schuine veld’ toe aan renovatie en de hockeyclub is bereid dit veld dan ook te verplaatsen naar noord. Er ontstaat dan een directe ecologische verbinding tussen het Warandebos en de Goorloopzone.

810 Parkeren Sportaccommodaties Stiphout

Vanwege de realisatie van de Natuurpoort bij Stiphout neemt de parkeerbehoefte in de omgeving van het sportpark toe. Omdat het een gecombineerd gebruik wordt is er in kleine mate sprake van dubbelgebruik van de parkeerplaatsen. In totaal worden er 190 parkeerplaatsen gerealiseerd.

815 Aanpak omgeving De Waart

Het nieuwe coalitieakkoord spreekt niet langer van grootschalige sloop en nieuwbouw maar juist van het behouden en opknappen van de Waart. In 2016 is gewerkt aan een nieuw perspectief voor de Waart. Onderdeel daarvan was ook het maken van afspraken over de afwikkeling van het verleden. In de zomer van 2016 is met Woonpartners een akkoord bereikt. Dit hoofdlijnenakkoord houdt in dat de komende 3 tot 6 jaar fors geïnvesteerd wordt in de Waart door zowel Woonpartners als de gemeente om de leefbaarheid te vergroten. Voor 2017 betekent dit concreet dat de eerste woningen in de Waart gerenoveerd worden. Aanvullend wordt gestart met de planvorming van de nieuwbouw van woningen aan de Torenstraat. Ook start de planvorming en de uitvoering van de nieuw in te richten openbare ruimte. Onderdeel van het perspectief is ook de sloop van de City Sporthal en de Gaviolizaal. In overleg met de huurders wordt,op basis van een door de stichting aangeleverd beleidsplan en rekening houdend met de collectiewaardering, gezocht naar een nieuwe vestigingslocatie. Samen met de sociale partners wordt in 2017, aanvullend op de fysieke maatregelen, een sociale aanpak ontwikkeld. Het instemmen met de investering voor 2017 houdt in dat daarmee automatisch wordt ingestemd met de bedragen in 2018 en 2019.

Aandeel in het totaal

  • Huidig programma
  • Totaal alle programma's
Lasten
Baten