Begroting 2017 - 2020

Verkeer en mobiliteit

Wat gaan we er voor doen?

Beleidsresultaat

Naam/omschrijving

Planning

Project N279:

31-12-2017

Onder leiding van de provincie zal komend jaar een Mer opgesteld worden voor verbetering van de doorstroming en veiligheid van de N279. Helmond levert hiervoor input door samen met Laarbeek en Gemert-Bakel een studie uit te voeren naar een mogelijke noordelijke aansluiting en fors in te zetten op smart mobility maatregelen (‘slimste provinciale weg’).

Opstellen uitvoeringsprogramma Helmond Verbonden:

31-12-2017

Voor de middellange termijn zal een uitvoeringsprogramma opgesteld worden o.b.v. Helmond Verbonden waarin ook de fietsagenda integraal opgenomen is.

Uitvoeringsprogramma, governance structuur en financiering Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant:

31-12-2017

Samen met de partners in de regio zal de Bereikbaarheidsagenda uitgewerkt worden in een concreet uitvoeringsprogramma met bijbehorende financieringsparagraaf en ook zal voor de samenwerking in de regio een opzet gemaakt worden, de zogenaamde ‘governancestructuur’.

Realisatie Fietspad Helmond-Eindhoven voor het gedeelte op Helmonds grondgebied:

31-12-2017

Het Helmondse gedeelte van fietspad Helmond-Eindhoven zal in 2017 aangelegd worden.

Uitvoering projecten Beter Benutten 2.0

Beleidsresultaat verbonden partijen

Metropoolregio Eindhoven:
In 2016 is de regionale Bereikbaarheidsagenda opgesteld. Deze is in het najaar van 2016 door de gemeenteraden van de 21 regiogemeenten vastgesteld. Eind 2017 wordt op basis hiervan een Regionaal Uitvoeringsprogramma vastgesteld voor 2018. Daarnaast heeft de Metropoolregio een coördinerende rol gespeeld bij het opstellen van de regionale bereikbaarheidsagenda en bij de uitwerking hiervan in een governance en financieringsstructuur. Inhoudelijk wordt de inzet geleverd door de participerende gemeenten.
De werkplaats Mobiliteit en Innovatie en het portefeuillehoudersoverleg coördineert de samenwerking op het gebied van de uitvoering van mobiliteitsbeleid. De uitvoerende taken zelf liggen bij de gemeenten.
De ‘GGA-coördinator’ (GebiedsGerichte Aanpak) bij de Metropoolregio Eindhoven zorgt voor de verbinding tussen de Provincie en de regiogemeenten. De Provincie stelt ook beperkt financiële middelen beschikbaar voor deze taak.

Nieuwe ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Overige mutaties

Kapitaallasten
De toename van de kapitaallasten is het gevolg van het feit dat met ingang van deze Programmabegroting de kapitaallasten benodigd voor het vastgestelde investeringsprogramma direct op de betreffende beleidsprogramma’s worden geraamd.

Nominale ontwikkelingen (loon- en prijs)
De nominale ontwikkelingen betreffen de loon- en prijsaanpassingen waarmee de budgetten naar het prijspeil 2017 worden gebracht.

Overige technische mutaties
De overige technische mutaties hebben vooral betrekking op de wijziging in het BBV ten aanzien van het niet meer mogen toerekenen van overhead aan de verschillende programma's. Daarnaast worden de verrekeningen met eerder door de raad ingestelde reserves hierin meegenomen.

Tactische indicatoren

Onderwerp

Nr.

Tactische indicatoren

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Streven

Meting: jaar, peildatum en bron

Verkeersveiligheid

10.01

Aantal geregistreerde ongevallen

580

446

422

verminderen aantal ongevallen

Bestand geregistreerde Ongevallen Nederland

Verkeers-veiligheid

10.02

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met motorvoertuig

13%

10%

verminderen aantal ongevallen

waarstaatjegemeente.nl

10.03

Overig vervoersongevallen met een gewonde fietser

9%

8%

verminderen aantal ongevallen

waarstaatjegemeente.nl

Parkeren

10.04

Aandeel mensen dat (zeer) tevreden is met het aantal parkeerplaatsen in de buurt

52%

61%

58%

waardering handhaven

tweejaarlijks, inwonersenquête

10.05

Waardering voor parkeermogelijkheden van auto in het centrum

56%

66%

72%

waardering 2013 handhaven

tweejaarlijks, inwonersenquête

10.06

Waardering voor parkeermogelijkheden van fiets in het centrum

82%

94%

97%

waardering 2013 handhaven

tweejaarlijks, inwonersenquête

10.07

Aandeel mensen dat vindt dat parkeeroverlast in de buurt vaak voorkomt

22%

22%

23%

23%

% overlast afnemen t.o.v. 2013

Veiligheidsmonitor