Begroting 2017 - 2020

Verkeer en mobiliteit

Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

RekeningBegroting
201520162017201820192020
Lasten1.2582.1861.7081.2101.3881.561
Baten292540000
Saldo-967-2.133-1.708-1.210-1.388-1.561
Verrekening met reserves
Stortingen511.0000000
Onttrekkingen0600609999
Saldo1.3103.1861.7081.2101.3881.561

(bedragen x € 1.000)

Specificatie per hoofdproductLasten 2017Baten 2017Saldo 2017
HP250Verkeer en vervoer beleid1.639609-1.030
HP090Regionale aangelegenheden brabantstad690-69
Saldo1.708609-1.099

Aansluiting met vorige begroting

Onderstaande tabel geeft de aansluiting weer tussen de huidige Programmabegroting 2017-2020 en de voorgaande Programmabegroting 2016-2019. De regel ‘Actuele stand lasten (of baten) PB 2016-2019’ geeft de saldi aan waarover de raad eerder al heeft besloten. De regels daaropvolgend in de tabel geven de nieuwe ontwikkelingen aan waarover de raad met vaststelling van de Programmabegroting 2017-2020 akkoord gaat.

(bedragen x € 1.000)

BegrotingMeerjarenbegroting
2017201820192020
Lasten:
Meerjaren programmabegroting 2016-20191.9331.9331.9331.333
Lasten vastgestelde PB 2016-20191.9331.9331.9331.333
Actuele stand lasten PB 2016-20191.9331.9331.9331.333
Nominale ontwikkelingen (loon-prijs)1111
0111301483
Overige technische mutaties-327-927-927-327
Kapitaallasten101938071
Totaal lasten PB 2017-20201.7081.2101.3881.561
Baten:
Meerjaren programmabegroting 2016-20196006006000
Baten vastgestelde PB 2016-20196006006000
Actuele stand baten PB 2016-20196006006000
Overige technische mutaties0-600-6000
Kapitaallasten9999
Totaal baten PB 2017-2020609999
Saldo programmabegroting 2017-2020-1.099-1.201-1.378-1.552

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

HoofdproductInvesteringBruto investeringVerwachte bijdrageNetto investering
HP250 Verkeer en vervoer beleidBeter benutten 23000300
HP090 Regionale aangelegenheden brabantstadFietsbeleidsplan 20171750175
HP090 Regionale aangelegenheden brabantstadSmart mobility4500450
Saldo programma investeringen9250925

Toelichting voorgenomen investeringen:

090 Fietsbeleidsplan 2017

In het coalitieprogramma hebben wij aangegeven volop te willen inzetten op fietsbeleid. In 2016 en 2017 worden diverse fietsprojecten (in kader van subsidieregelingen als Beter Benutten, gebiedsopgave Noord Brabant en Fiets in de Versnelling) gerealiseerd en afgerond. Ook in het regionale bereikbaarheidsakkoord is volop aandacht voor maatregelen gericht op het stimuleren van het gebruik van de fiets (incl. inzet van de e-bike / pedelac voor de regionale bereikbaarheid). Lokaal is er ook in het nieuwe Helmondse Mobiliteitsbeleid (Helmond in Verbinding 2016-2026) een belangrijke plek ingeruimd voor de fiets. Dit gaat nog uitgewerkt worden in de fietsagenda die opgenomen zal worden in het uitvoeringsprogramma Helmond Verbonden. De middelen voor 2017 worden ingezet voor het Uitvoeringsprogramma Helmond Verbonden en waar mogelijk voor de uitvoering van de 'quick wins' van het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost Brabant (voorzover het fietsmaatregelen betreft).

090 Smart mobility

Smart Mobility is “hot”. Bijna iedere stad en regio wil zichzelf het predicaat “smart” toekennen. De minister van I&M heeft aangegeven Nederland internationaal als testland voor zelfrijdende voertuigen (autonome voertuigen) op de kaart te willen zetten. Hierdoor ontstaan overal in Nederland initiatieven om dit soort testen te faciliteren. Helmond is op dit gebied koploper. Onze koploperspositie behouden gaat verder dan alleen imago. Het gaat om nieuwe werkgelegenheid en economische structuurversterking en om het realiseren van duurzame en slimme mobiliteitsoplossingen voor Helmond en voor de regio. Hiervoor moeten we integraal blijven investeren op drie niveaus: basis op orde, optimalisatie en innovatie. De middelen voor Smart Mobility worden in 2017 ingezet voor financiering van het ITS Bureau Brabantstad, uitrol van een hybride testomgeving, het uitvoeren van testen (voor zover er geen financiering vanuit andere bronnen is) en het opzetten van een landingsplaats Smart Mobility (conform het bereikbaarheidsakkoord).

250 Beter benutten 2

Het Rijk is gestart met een nieuw subsidietraject om de reistijden in spitsuren te verminderen. Dit wordt gecoördineerd vanuit de provincie en samen met de andere B5 gemeenten is hiervoor een programma opgesteld. Helmond heeft hiervoor voornamelijk fietsprojecten ingediend. Dit betreft onder andere een aantal fietspaden waaronder het fietspad van station ’t Hout naar de Automotive Campus, gratis fietsenstallingen in het centrum en bij het station etc. Deze projecten zijn inmiddels allemaal gehonoreerd. In de Begroting voor 2016 is het eerste gedeelte van de benodigde middelen al beschikbaar gesteld. Voor 2017 wordt € 300.000 aangevraagd.

Aandeel in het totaal

  • Huidig programma
  • Totaal alle programma's
Lasten
Baten