Begroting 2017 - 2020

Openbare ruimte en natuurbescherming

Wat gaan we er voor doen?

Beleidsresultaat verbonden partijen

Metropoolregio Eindhoven:
Op advies van de Adviescommissie Gulbergen is in 2014 besloten dat de eindafwerking, pre-nazorg en de nazorg van de stortplaats Gulbergen en de verdere ontwikkeling van het Landgoed Gulbergen
vooralsnog binnen het takenpakket van de Metropoolregio blijft. De doelstelling is dat uiterlijk in de loop van 2016 zowel de overdracht van de nazorg van de stortplaats aan de provincie moet zijn afgerond en een nieuw perspectief moet zijn ontwikkeld voor de governance van Gulbergen. Inmiddels dient rekening te worden gehouden met een vertraging in het traject van zeker een jaar. De uitkomst van dit te doorlopen traject zal bepalend zijn voor de betrokkenheid van de Metropoolregio.
Doelstelling voor het Landgoed Gulbergen is de ontwikkeling tot een aantrekkelijk toeristisch en recreatief gebied met een sterke groene geleding, duurzame uitstraling en passend binnen de Brainport-ambitie van de regio. Hiertoe wordt in 2017 onder andere gewerkt aan het bestemmingsplan Gulbergen binnen de gemeentegrenzen van Nuenen en Geldrop-Mierlo. Vanuit de MRE worden de adviescommissie Gulbergen en Bestuurlijk Overleg gefaciliteerd.

Nieuwe ontwikkelingen

(bedragen x € 1.000)

Hoofd
product

Nieuwe ontwikkelingen

2017

2018

2019

2020

Beleidsintensivering

230

Parkeergelden

Beleidsintensivering

Totaal nieuwe ontwikkelingen Openbare ruimte en natuurbescherming

230 Parkeergelden

Het positief begrote resultaat van de parkeerexploitatie valt al enige jaren structureel lager uit. Het structurele tekort wordt ingeschat op circa € 153.000. Oorzaken hiervan zijn de dalende parkeerinkomsten van het straat- en garageparkeren en een lagere realisatie bij de opgelegde parkeerboetes.Verder valt het resultaat lager uit doordat er in het resultaat rekening werd gehouden met het invoeren van betaald parkeren bij de Veste en de Cacoafabriek. Door het toepassen van de loon- en prijsindex vanaf 2017 op de tarieven, het niet invoeren van de bezoekersregeling en het gefaseerd afbouwen van de kortingsregeling gepast parkeren wordt het budgettaire knelpunt opgelost. Vanaf 2018 komen ook de jaarlijkse beheerslasten van de gratis fietsenstalling Station ten laste van de parkeerexploitatie. Met de NS wordt nog onderhandeld over de mogelijkheden om deze kosten te verkleinen.

Overige mutaties

Kapitaallasten
De toename van de kapitaallasten is het gevolg van het feit dat met ingang van deze Programmabegroting de kapitaallasten benodigd voor het vastgestelde investeringsprogramma direct op de betreffende beleidsprogramma’s worden geraamd.

Nominale ontwikkelingen (loon- en prijs)
De nominale ontwikkelingen betreffen de loon- en prijsaanpassingen waarmee de budgetten naar het prijspeil 2017 worden gebracht.

Overige technische mutaties
De overige technische mutaties hebben vooral betrekking op de wijziging in het BBV ten aanzien van het niet meer mogen toerekenen van overhead aan de verschillende programma's. Daarnaast worden de verrekeningen met eerder door de raad ingestelde reserves hierin meegenomen.

Tactische indicatoren

Onderwerp

Nr.

Tactische indicatoren

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Streven

Meting: jaar, peildatum en bron

Onderhoud

11.01

Tevredenheid inwoners over onderhoud van openbare ruimte (grijs: straten, trottoirs, paden en pleinen in de buurt)

70%

71%

67%

Ondanks bezuinigingen constant houden

tweejaarlijks, inwonersenquête

11.02

Tevredenheid inwoners over onderhoud van openbare ruimte (groen)

69%

71%

70%

Ondanks bezuinigingen constant houden

tweejaarlijks, inwonersenquête

11.03

Aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is over het onderhoud van openbare ruimte (blauw: waterpartijen) in de buurt.

74%

80%

73%

Ondanks bezuinigingen constant houden

tweejaarlijks, inwonersenquête

11.04

Fysieke verloedering (% veel overlast)

28%

26%

23%

21%

Ondanks bezuinigingen constant houden

jaarlijks, Veiligheidsmonitor