Begroting 2017 - 2020

Openbare ruimte en natuurbescherming

Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

RekeningBegroting
201520162017201820192020
Lasten21.35721.74319.79719.43019.44419.705
Baten5.3964.3244.2813.9903.9903.990
Saldo-15.961-17.419-15.517-15.441-15.454-15.715
Verrekening met reserves
Stortingen04210000
Onttrekkingen01971431006161
Saldo21.35722.16419.79719.43019.44419.705

(bedragen x € 1.000)

Specificatie per hoofdproductLasten 2017Baten 2017Saldo 2017
HP580Groenvoorzieningen & natuur excl.recrea.4.340189-4.151
HP722Begraafplaatsen60-6
HP210Wegen8.693401-8.293
HP260Verkeer en vervoer uitvoering1.07825-1.053
HP270Binnenhavens en waterwegen74246-696
HP225Wegen - reiniging2.0784-2.075
HP230Parkeervoorzieningen2.6663.7601.094
HP595Groenvoorzieningen & natuur , fonteinen1160-116
HP220Wegen - beheerkaart790-79
Saldo19.7974.424-15.374

Aansluiting met vorige begroting

Onderstaande tabel geeft de aansluiting weer tussen de huidige Programmabegroting 2017-2020 en de voorgaande Programmabegroting 2016-2019. De regel ‘Actuele stand lasten (of baten) PB 2016-2019’ geeft de saldi aan waarover de raad eerder al heeft besloten. De regels daaropvolgend in de tabel geven de nieuwe ontwikkelingen aan waarover de raad met vaststelling van de Programmabegroting 2017-2020 akkoord gaat.

(bedragen x € 1.000)

BegrotingMeerjarenbegroting
2017201820192020
Lasten:
Meerjaren programmabegroting 2016-201921.00920.71220.61220.611
Lasten vastgestelde PB 2016-201921.00920.71220.61220.611
Begrotingsmutaties4444
Actuele stand lasten PB 2016-201921.01220.71620.61520.615
Overige technische mutaties-2.052-2.052-2.052-2.052
Beleidsintensivering-50-50-50-50
083284653
Nominale ontwikkelingen (loon-prijs)58585858
Kapitaallasten830676590482
Totaal lasten PB 2017-202019.79719.43019.44419.705
Baten:
Meerjaren programmabegroting 2016-20194.6014.2674.1674.167
Baten vastgestelde PB 2016-20194.6014.2674.1674.167
Raadsvoorstellen-128-128-128-128
Actuele stand baten PB 2016-20194.4744.1404.0404.040
Beleidsintensivering-50-50-50-50
006161
Totaal baten PB 2017-20204.4244.0904.0504.050
Saldo programmabegroting 2017-2020-15.374-15.341-15.394-15.654

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

HoofdproductInvesteringBruto investeringVerwachte bijdrageNetto investering
HP210 WegenHerinrichting Mierloseweg1.82501.825
HP210 WegenOpwaarderen openbare verlichting woonwijken1120112
HP270 Binnenhavens en waterwegenVervanging sluis 87.00007.000
Saldo programma investeringen8.93708.937

Toelichting voorgenomen investeringen:

210 Herinrichting Mierloseweg

De wijk ’t Hout heeft al diverse verzoeken bij de gemeente gedaan om de inrichting van de Mierloseweg op hetzelfde niveau te brengen als de Hoofdstraat. Voor een complete herinrichting vanaf de spoorovergang bij de Hoofdstraat tot de ecopassage van de Goorloop is ca. € 1.825.000 nodig. Hierbij is uitgegaan van het van gevel-tot-gevel vervangen van de bestrating, verlichting en openbaar groen. Voorgesteld wordt om in 2016 de voorbereidingen van het gedeelte van de Burg. Krollaan t/m de ecopassage Goorloop op te pakken en de uitvoering in 2017. De voorbereiding van het gedeelte vanaf het spoor tot en met de Burg. Krollaan kan dan, als er meer duidelijkheid is over de tunnelvarianten in 2017 opgepakt en in 2018 uitgevoerd worden. Het instemmen met de investering voor 2017 houdt in dat daarmee automatisch wordt ingestemd met de bedragen in 2018.

210 Opwaarderen openbare verlichting woonwijken

Door het opwaarderen van de openbare verlichting wordt een extra veiligheidsimpuls gegeven in het kader van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). Daarnaast zijn de middelen bedoeld voor structurele verbeteringen van de openbare verlichting. De middelen worden ingezet om op meerdere locaties verouderde openbare verlichting te vervangen door duurzame, CO2 besparende en energie zuinige verlichting. Daardoor wordt het totaalbeeld op een hoger niveau gebracht.

270 Vervanging sluis 8

Op basis van de huidige inzichten houden wij rekening met de vervanging van sluis 8 in 2017/2018 en sluis 9 in de periode daarna (2020/2021). In het investeringsprogramma houden wij hiermee rekening door opname van totaal € 7,0 miljoen voor sluis 8, namelijk € 2,0 miljoen in 2017, € 2,5 miljoen in 2018 en € 2,5 miljoen in 2019. Het instemmen met de investering voor 2017 houdt in dat daarmee automatisch wordt ingestemd met de bedragen in 2018 en 2019.

Aandeel in het totaal

  • Huidig programma
  • Totaal alle programma's
Lasten
Baten