Begroting 2017 - 2020

Milieu

Wat gaan we er voor doen?

Beleidsresultaat verbonden partijen

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
De ODZOB zorgt als uitvoeringsorganisatie voor kwaliteit en continuïteit in de uitvoering van de door onze gemeente opgedragen taken op het gebied van de fysieke leefomgeving. Samenwerking en
bundeling van kennis en ervaring dragen daar in belangrijke mate toe bij. Hierdoor ontstaat een
professionele taakuitvoering die voldoet aan landelijke kwaliteitscriteria.

GR BLINK   
De GR Blink is een uitvoerende organisatie die voor onze gemeente werkzaamheden op met name het gebied van afvalinzameling en stadsreiniging uitvoert. Voor deze uitvoering stellen wij jaarlijks budget beschikbaar. De GR Blink zelf heeft geen beleidsresultaten; de gemeenten hebben deze afzonderlijk bepaald en vastgelegd. Voor de gemeente Helmond dient BLINK bij te dragen aan onze doelstellingen met betrekking tot vermindering van kg afvalinzameling per inwoner en het verhogen van het afvalscheidingspercentage.

Nieuwe ontwikkelingen

(bedragen x € 1.000)

Hoofd
product

Nieuwe ontwikkelingen

2017

2018

2019

2020

Beleidsintensivering

780

Sanering Kromme Haagdijk

200

Beleidsintensivering

200

Gemeentefonds

780

Bodemsanering

83

55

39

36

Gemeentefonds

83

55

39

36

Onontkoombare knelpunten

730

Oninbaarheid belastingen en heffingen

100

100

100

100

760

Oninbaarheid belastingen en heffingen

100

100

100

100

Onontkoombare knelpunten

200

200

200

200

Totaal nieuwe ontwikkelingen Milieu

483

255

239

236

Beleidsintensivering

780 Sanering Kromme Haagdijk

Ten behoeve van de aanleg van de wijk Akkers is in 1996 een terrein door de gemeente Helmond aangekocht. Bekend was destijds dat het terrein verontreinigd was met puin, zware metalen en mogelijk asbest. Met het terrein is vervolgens niets meer gedaan, waardoor het de afgelopen decennia verder spontaan is begroeid. In het kader van de werkvoorraad Bodemsanering (waar het gezien de historie een onderdeel van was) is het terrein begin 2015 nader onderzocht. Uitkomst was dat tot een meter diepte het terrein sterk verontreinigd is met onder andere metalen en asbest. Daarnaast werd asbest ook aan de oppervlakte aangetroffen. Hoewel de verontreiniging niet dusdanig risico’s met zich meebrengt dat sanering wettelijk is vereist, is het wel wenselijk om deze locatie gericht aan te pakken.

Gemeentefonds

780 Bodemsanering

Als onderdeel van het convenant ‘Bodem en ondergrond 2016 – 2020’ ontvangt onze gemeente aanvullende middelen. Het betreft hier de 1e tranche van het extra budget van het convenant. De middelen hiervoor zijn in de meicirculaire (Gemeentefonds) opgenomen.

Onontkoombare knelpunten

730 Oninbaarheid belastingen en heffingen

Evenals andere gemeenten in Nederland ziet ook Helmond dat de invordering van de gemeentelijke belastingen (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) bij de burger en ondernemer steeds meer leidt tot laat of in het geheel niet betalen van de aanslag. Ieder jaar leidt dit bij de jaarrekening tot een noodzakelijke aanvullende storting in de voorziening oninbare debiteuren. Om dit structureel op te vangen wordt vanaf 2017 jaarlijks € 375.000 gestort in de betreffende voorziening.

760 Oninbaarheid belastingen en heffingen

Evenals andere gemeenten in Nederland ziet ook Helmond dat de invordering van de gemeentelijke belastingen (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) bij de burger en ondernemer steeds meer leidt tot laat of in het geheel niet betalen van de aanslag. Ieder jaar leidt dit bij de jaarrekening tot een noodzakelijke aanvullende storting in de voorziening oninbare debiteuren. Om dit structureel op te vangen wordt vanaf 2017 jaarlijks € 375.000 gestort in de betreffende voorziening.

Overige mutaties

Kapitaallasten
De toename van de kapitaallasten is het gevolg van het feit dat met ingang van deze Programmabegroting de kapitaallasten benodigd voor het vastgestelde investeringsprogramma direct op de betreffende beleidsprogramma’s worden geraamd.

Nominale ontwikkelingen (loon- en prijs)
De nominale ontwikkelingen betreffen de loon- en prijsaanpassingen waarmee de budgetten naar het prijspeil 2017 worden gebracht.

Overige technische mutaties
De overige technische mutaties hebben vooral betrekking op de wijziging in het BBV ten aanzien van het niet meer mogen toerekenen van overhead aan de verschillende programma's. Daarnaast worden de verrekeningen met eerder door de raad ingestelde reserves hierin meegenomen.

Tactische indicatoren

Onderwerp

Nr.

Tactische indicatoren

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Streven

Meting: jaar, peildatum en bron

Bodem

12.01

Aantal nog te saneren c.q. beheersen locaties met label spoed binnen de voorraad

46

19

7

13

8

5

Spoedlocaties in 2015 gesaneerd c.q. beheerst

Jaarlijks, bodeminformatiesysteem

Afval

12.02

Kilo’s huishoudelijk restafval per inwoner

192

192

196

189

188

189

Maximaal 192 kg per inwoner per jaar

Jaarlijks, afval registratie

12.03

% afval dat gescheiden wordt ingezameld

20,00%

50,40%

49,20%

60,90%

59,80%

60,10%

In 2015 60% (LAP2)

Jaarlijks, afvalregistratie

energie

12.04

Hernieuwbare elektriciteit

0,00%

0,00%

0,10%

0,30%

waarstaatjegemeente.nl