Begroting 2017 - 2020

Milieu

Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

RekeningBegroting
201520162017201820192020
Lasten22.50319.79318.91318.23918.02818.049
Baten20.15722.26922.50022.50022.50022.500
Saldo-2.3462.4753.5864.2604.4724.451
Verrekening met reserves
Stortingen-27548156453652036
Onttrekkingen-1293003541544437
Saldo22.22820.27419.47718.77518.54818.085

(bedragen x € 1.000)

Specificatie per hoofdproductLasten 2017Baten 2017Saldo 2017
HP730Huishoudelijke afvalstoffen6.76910.1373.368
HP750Ontsmettingen en ov.reinigingen3560-356
HP755Reinigingen graffiti202128-73
HP760Rioleringen7.1209.8992.779
HP780Milieubeheer5.0302.690-2.340
Saldo19.47722.8543.377

Aansluiting met vorige begroting

Onderstaande tabel geeft de aansluiting weer tussen de huidige Programmabegroting 2017-2020 en de voorgaande Programmabegroting 2016-2019. De regel ‘Actuele stand lasten (of baten) PB 2016-2019’ geeft de saldi aan waarover de raad eerder al heeft besloten. De regels daaropvolgend in de tabel geven de nieuwe ontwikkelingen aan waarover de raad met vaststelling van de Programmabegroting 2017-2020 akkoord gaat.

(bedragen x € 1.000)

BegrotingMeerjarenbegroting
2017201820192020
Lasten:
Meerjaren programmabegroting 2016-201919.92919.77519.77319.290
Lasten vastgestelde PB 2016-201919.92919.77519.77319.290
Actuele stand lasten PB 2016-201919.92919.77519.77319.290
Overige technische mutaties-322-651-814-754
Kapitaallasten-657-657-703-740
0888
Nominale ontwikkelingen (loon-prijs)45454545
Gemeentefonds83553936
Beleidsintensivering200000
Onontkoombare knelpunten200200200200
Totaal lasten PB 2017-202019.47718.77518.54818.085
Baten:
Meerjaren programmabegroting 2016-201922.25422.25422.25422.254
Baten vastgestelde PB 2016-201922.25422.25422.25422.254
Actuele stand baten PB 2016-201922.25422.25422.25422.254
Overige technische mutaties3591594946
Kapitaallasten41414137
Nominale ontwikkelingen (loon-prijs)200200200200
Totaal baten PB 2017-202022.85422.65422.54422.537
Saldo programmabegroting 2017-20203.3773.8793.9964.452

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

HoofdproductInvesteringBruto investeringVerwachte bijdrageNetto investering
HP780 MilieubeheerGeluidsschermen/keerwanden omgeving station Brouwhuis1000100
Saldo programma investeringen1000100

Toelichting voorgenomen investeringen:

780 Geluidsschermen/keerwanden omgeving station Brouwhuis

Langs het spoor in Brouwhuis zijn door de N.V. Nederlandse Spoorwegen, in opdracht van de gemeente Helmond, tussen de kanaalomleiding en het station in de jaren ’80 geluidswerende respectievelijk keerwanden aangebracht. Een aantal van deze voorzieningen is als een houten damwandconstructie uitgevoerd. Recent is hiervan een gedeelte bezweken en overige delen ervan verkeren in een dermate slechte staat dat deze op korte termijn eveneens zullen bezwijken.
Vervanging van deze constructies is onontkoombaar in verband met de veiligheid van het spoorverkeer en de direct aangrenzende openbare ruimte (taluds en opgangen/paden naar perrons) alsmede de geluidswerende functie ervan.

Aandeel in het totaal

  • Huidig programma
  • Totaal alle programma's
Lasten
Baten