Begroting 2017 - 2020

Bestuur en organisatie

Wat gaan we er voor doen? Tactisch 7 jaar

Bestuurlijk traject

Naam/omschrijving

Planning

Visie Dienstverlening 2020

01-08-2017

- De vastgestelde servicenormen dienstverlening zijn voorzien van een nulmeting (1-2-2017)- Monitoring nieuwe stijl is gestart (inclusief klanttevredenheid) (1-1-2017)- Het Klantendashboard Dienstverlening is operationeel (1-8-2017)

Vaststelling Plan van aanpak Moderne BRP

31-12-2017

Doel: voor 1 januari 2019 aansluiten bij de landelijke voorziening moderne basisregistratie personen (BRP).

- Algehele herziening van het gemeentelijk subsidiestelsel waarbij de verhouding subsidiebedrag en bijbehorende verantwoordingsverplichtingen in balans zijn;- De koppeling tussen deregulering enerzijds en toezicht- en handhavingspraktijk anderzijds.

Overige resultaten producten

Processen

Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen

Behandelen klanten binnen Stadswinkel

80% van de klanten wordt binnen 5 minuten geholpen (gemeten vanaf de afspraaktijd). In de piekperiode (mei, juni en juli) ligt dit op 65%. Klant kan binnen 5 werkdagen op afspraak komen.

Opnemen van inkomende oproepen KCC

95% van de inkomende oproepen wordt opgenomen. De klant krijgt betrouwbare wachtrij informatie en heeft zo de keuze: wachten of een andere keer terug te bellen. De gemiddelde wachttijd is < 30 seconde.

Beantwoorden van inkomende oproepen KCC

20% van de inkomende oproepen wordt in 1 keer goed door de dienstverlener van het KCC beantwoord. Uitdaging is om dit te verhogen. De overige oproepen worden middels een gericht terugbelverzoek doorgezet naar de klantbegeleider / consulent. Afspraak: klant wordt binnen 2 werkdagen teruggebeld. 40% van de mail wordt in het KCC in 1 keer goed beantwoord. De overige mail gaat via DIV (registratie) naar de vakafdeling. De klant wordt proactief geïnformeerd over de mogelijkheden in de E-dienstverlening.

Beantwoorden van twitterberichten KCC

Op werkdagen binnen 4 uur.

De website van de gemeente Helmond

De website van de gemeente Helmond is actueel en ingericht als een “Top vragen website”. Dit is een website, die alleen de meest bezochte informatie bevat en de informatie is gemakkelijk te vinden. Voor de klant wordt een zoekmachine ingericht om heel gemakkelijk de informatie te vinden op de 3 websites van Gemeente Helmond, Zorg Peel 6.1 en Werkbedrijf.

De E-dienstverlening Stadswinkel

Het aanbod E-formulieren is voor de klant aanzienlijk vergroot.De dienstverleningsprocessen worden uitgevoerd conform de vastgestelde visie op dienstverlening. In navolging van de Belastingdienst gaan we de landelijke  Berichtenbox promoten als het kanaal om zaken met elkaar te doen.

Basisregistratie Personen (BRP)

De BRP is en blijft op orde. Streven een foutpercentage < 1%. In december een geslaagde zelfevaluatie voor de BRP en de reisdocumenten.

Uitvoeren klanttevredenheidonderzoek/ analyses

Uitvoeren van klanttevredenheidonderzoek / analyses voor de onderdelen: - KCC- E-Dienstverlening- dienstverlening aan bedrijven

Beleidsresultaat verbonden partijen

Enexis Holding NV
In de Elektriciteits- en Gaswet is vastgelegd dat Enexis de netbeheerder is. Onze burgers kunnen niet kiezen. Enexis zorgt voor het veilig, betrouwbaar, betaalbaar en klantgericht transporteren van energie. Nederland is op weg naar een duurzame energievoorziening. Hiervoor is efficiënt gebruik van energie uit steeds meer duurzame bronnen noodzakelijk. Enexis werkt samen met andere organisaties aan duurzame en verantwoorde energie voor vandaag en morgen.

BNG
De BNG Bank is de bank voor overheden en instellingen met specifieke expertise in de publieke sector. Door de lage financieringstarieven draagt de bank bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burgers. Duurzaamheid is een belangrijk element in de missie van de BNG Bank, waarbij de bank klanten en investeerders ondersteunt in het realiseren van hun doelstellingen voor een toekomstbestendige samenleving. 'Duurzaam' definieert de bank als maatschappelijk verantwoord, waarmee ze wil zeggen een houdbaar evenwicht tussen milieubelangen, economische belangen en sociale belangen, ook naar toekomstige generaties toe.

VNG
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de koepelorganisatie van alle gemeenten. Samen met alle gemeenten bouwt de VNG aan kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De VNG ondersteunt ons bij de ontwikkeling en behartigt onze belangen. Dat doet ze door op te halen wat er in onze gemeente gebeurt en dat in te brengen bij de Haagse politiek.

Metropoolregio Eindhoven (Regionaal Historisch Centrum RHCe)
De formele doelstelling ligt verankerd in de Archiefwet 1995: het RHCe fungeert als archiefbewaarplaats van de overgebrachte archieven van de gemeente Helmond.
Archieven worden gevormd als onderdeel van het handelen van overheden, instellingen en personen. De overheidsarchieven zijn het geheugen van de overheid. De archiefstukken dienen als instrumenten van het bestuur. Zonder goed geordende en toegankelijke archieven zijn bestuurlijke zorgvuldigheid en continuïteit loze begrippen en is een goede democratische controle op het bestuur vrijwel onmogelijk. In ons staatsbestel rust dan ook op de overheid de plicht haar archieven in beginsel open te stellen voor de burger. Openbare archieven zijn onmisbaar voor de rechtsstaat. Voor de gemeente Helmond berust de toezichthoudende taak in dat kader bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

Nieuwe ontwikkelingen

(bedragen x € 1.000)

Hoofd
product

Nieuwe ontwikkelingen

2017

2018

2019

2020

Beleidsintensivering

010

Facilitering raadsleden

32

32

32

32

020

Programmamanagement Rijk van Dommel en Aa

15

020

Vervolg Streeknetwerk de Peel (Peelnetwerk)

15

Beleidsintensivering

62

32

32

32

Gemeentefonds

060

Basisregistratie Grootschalige Topografie

30

30

30

30

Gemeentefonds

30

30

30

30

Onontkoombare knelpunten

020

Brainport Development Meerjarenfinanciering

51

51

51

51

Onontkoombare knelpunten

51

51

51

51

Totaal nieuwe ontwikkelingen Bestuur en organisatie

143

113

113

113

Beleidsintensivering

010 Facilitering raadsleden

Op 2 juni 2016 geeft de raad ingestemd met het initiatiefvoorstel van dr. Chahim voor de aanpassing van de regeling over de facilitering van raadsleden. Het betreft hier het beschikbaar stellen van budget aan de raadsleden voor de aanschaf van ICT en hard- en software.

020 Programmamanagement Rijk van Dommel en Aa

Het College is een samenwerkingsovereenkomst met regiogemeenten aangegaan om een programmamanager te kunnen aanstellen voor het Rijk van Dommel en Aa. Helmond is de verplichting aangegaan voor het eerste jaar en tevens onder voorbehoud van een positieve evaluatie na 1 jaar voor de overige 3 jaren.

020 Vervolg Streeknetwerk de Peel (Peelnetwerk)

In vervolg op het huidige Peelnetwerk zijn er plannen voor nieuw Streeknetwerk dat in de plaatst van het Peelnetwerk gaat komen. De inzet van de middelen is gericht op het creëren van een governancestructuur.

Gemeentefonds

060 Basisregistratie Grootschalige Topografie

De wet Basisregistratie Grootschalige Topografie is op 1 januari in werking getreden en hierdoor wordt aan gemeenten een belangrijk deel van het bijhouden van de grootschalige topografie opgedragen. De middelen hiervoor zijn in de meicirculaire (Gemeentefonds) opgenomen.

020 Brainport Development Meerjarenfinanciering

De gemeente Helmond draagt bij aan de basisfinanciering van Brainport Development, zowel rechtstreeks (evenals Eindhoven, Best en Veldhoven) als via de Metropoolregio Eindhoven. Voor de periode 2017-2020 heeft het bestuur van de Stichting Brainport deze partijen verzocht om meerjarige (financiële) steun. Om de besluitvorming hierover af te stemmen is gezamenlijk een voorstel ontwikkeld, met gelijkluidende argumenten, kanttekeningen en te nemen besluiten en het gaat uit van voorzetting van bijdrage via de Metropoolregio Eindhoven.

Overige mutaties

Kapitaallasten
De toename van de kapitaallasten is het gevolg van het feit dat met ingang van deze Programmabegroting de kapitaallasten benodigd voor het vastgestelde investeringsprogramma direct op de betreffende beleidsprogramma’s worden geraamd.

Nominale ontwikkelingen (loon- en prijs)
De nominale ontwikkelingen betreffen de loon- en prijsaanpassingen waarmee de budgetten naar het prijspeil 2017 worden gebracht.

Overige technische mutaties
De overige technische mutaties hebben vooral betrekking op de wijziging in het BBV ten aanzien van het niet meer mogen toerekenen van overhead aan de verschillende programma's. Daarnaast worden de verrekeningen met eerder door de raad ingestelde reserves hierin meegenomen.

Tactische indicatoren

Onderwerp

Nr.

Tactische indicatoren

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Streven

Meting: jaar, peildatum en bron

Draagvlak beleid

13.01

Vertrouwen manier waarop gemeente bestuurd wordt (% (heel) veel)

29%

minimaal vergelijkbare score gem. 50.000-100.000 inw.= 28%

tweejaarlijks, waar staat je gemeente

13.02

Gemeente doet wat zij zegt (% (helemaal) eens)

26%

minimaal vergelijkbare score gem. 50.000-100.000 inw = 26%

tweejaarlijks, waar staat je gemeente

Samenwerking met de stad

13.03

De gemeente luistert naar de mening van haar burgers (% (helemaal) eens)

32%

minimaal vergelijkbare score gem. 50.000-100.000 inw. = 34%

tweejaarlijks, waar staat je gemeente

13.04

De gemeente betrekt burgers voldoende bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen (% (helemaal) eens)

33%

minimaal vergelijkbare score gem. 50.000-100.000 inw. = 33%

tweejaarlijks, waar staat je gemeente

13.05

Burgers en organisaties krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren

32%

minimaal vergelijkbare score gem. 50.000-100.000 inw. = 34%

tweejaarlijks, waar staat je gemeente

13.06

Samenwerking met burgers (score 0-10)

6,0

minimaal vergelijkbare score gem. 50.000-100.000 inw. = 5,9

tweejaarlijks, waar staat je gemeente

13.07

De gemeente stelt zich flexibel op als dat nodig is (% (helemaal mee eens)

26%

minimaal vergelijkbare score gem. 50.000-100.000 inw. = 23%

tweejaarlijks, waar staat je gemeente

Burgers actief betrokken

13.08

Aandeel burgers dat actief is geweest om de buurt te verbeteren

20%

minimaal vergelijkbare score gem. 50.000-100.000 inw. = 23%

tweejaarlijks, waar staat je gemeente

Administratieve lasten

13.09

De gemeente houdt voldoende toezicht op het naleven van regels (% (helemaal) eens)

33%

minimaal vergelijkbare score gem. 50.000-100.000 inw. = 28%

tweejaarlijks, waar staat je gemeente

Informatie-voorziening

13.10

De gemeente gebruikt heldere taal

51%

minimaal vergelijkbare score gem. 50.000-100.000 inw. = 60%

tweejaarlijks, waar staat je gemeente

Kwaliteit dienstverlening

13.11

Waardering dienstverlening burger (rapportcijfer)

6,7

minimaal vergelijkbare score gem. 50.000-100.000 inw. = 6,7

tweejaarlijks, waar staat je gemeente

Formatie

13.12

Formatie (FTE per 1.000 inwoners)

P&O

13.13

Bezetting (FTE per 1.000 inwoners

P&O

kosten

13.14

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

Financiën

13.15

Externe inhuur (kosten per inwoner)

Financiën

13.16

Overhead (%)

Financiën

13.17

Demografische druk

52,00%

52,10%

51,50%

waarstaatjegemeente.nl

woonlasten

13.18

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens

703

729

742

waarstaatjegemeente.nl