Begroting 2017 - 2020

Uiteenzetting van de financiƫle positie

Met ingang van de Meerjarenbegroting 2017-2020 bevat de uiteenzetting van de financiële positie naast een overzicht van de geraamde baten en lasten per programma ook een geprognosticeerde begin- en eindbalans voor het begrotingsjaar. Onderstaand treft u deze prognose aan.

(bedragen x € 1.000)

Activa

Balansprognose

Balans per      

01/01/2017

31/12/2017

Vaste activa

Materiële vaste activa

268.452

264.819

Financiële vaste activa

41.996

40.621

Totaal vaste activa

310.448

305.440

Vlottende activa

Onderhanden werk bouwgrondexploitatie

159.257

137.171

Totaal vlottende activa

159.257

137.171

Totaal activa

469.705

442.611

Passiva

Balansprognose

Balans per      

01/01/2017

31/12/2017

Vaste passiva

Eigen vermogen (reserves)

226.699

210.115

Voorzieningen

11.130

10.766

Langlopende schulden

203.399

193.661

Totaal vaste passiva

441.228

414.542

Vlottende passiva

Kortlopende financiering

28.477

28.069

Saldo vlottende passiva

28.477

28.069

Totaal passiva

469.705

442.611