Begroting 2017 - 2020

Overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld

Met ingang van 2017 is de verplichte productenraming en verantwoording van het college van burgemeester en wethouders in de wet komen te vervallen. HIervoor is een verplicht voorgeschreven taakveldenraming in de plaats gekomen in de begroting en verantwoording. Onderstaand is het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld voor het begrotingsjaar 2017 weergegeven.

2017
Lasten

2017
Baten

0 Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

4.650

1

0.10 Mutaties reserves

8.619

25.203

0.2 Burgerzaken

2.996

1.487

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

3.436

3.325

0.4 Overhead

33.587

1.258

0.5 Treasury

1.885

7.743

0.61 OZB woningen

1.393

13.082

0.62 OZB niet-woningen

7.663

0.63 Parkeerbelasting

3.165

0.64 Belastingen overig

866

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

39

170.336

0.8 Overige baten en lasten

1.981

-200

Resultaat Bestuur en ondersteuning

58.586

233.931

1 Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

5.005

200

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.617

460

Resultaat Veiligheid

7.622

660

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

14.514

554

2.2 Parkeren

2.665

552

2.4 Economische havens en waterwegen

265

45

Resultaat Verkeer, vervoer en waterstaat

17.445

1.151

3 Economie

3.1 Economische ontwikkeling

2.975

15

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4.163

10.843

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

150

208

3.4 Economische promotie

1.300

367

Resultaat Economie

8.588

11.433

4 Onderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs

288

4.2 Onderwijshuisvesting

5.839

547

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.914

2.053

Resultaat Onderwijs

10.041

2.600

5 Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

1.226

5.2 Sportaccommodaties

4.619

713

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.484

1.486

5.4 Musea

2.120

113

5.5 Cultureel erfgoed

178

3

5.6 Media

2.739

657

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5.099

94

Resultaat Sport, cultuur en recreatie

21.466

3.066

6 Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

18.187

3.690

6.2 Wijkteams

3.307

6.3 Inkomensregelingen

46.591

35.482

6.4 Begeleide participatie

17.995

-184

6.5 Arbeidsparticipatie

4.993

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

1.961

314

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

24.568

2.476

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

21.136

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

15.347

363

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

2.428

Resultaat Sociaal domein

156.513

42.141

7 Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

4.615

7.2 Riolering

7.120

9.891

7.3 Afval

6.769

10.108

7.4 Milieubeheer

4.476

2.377

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

15

Resultaat Volksgezondheid en milieu

22.994

22.376

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1 Ruimtelijke ordening

1.836

79

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

37.087

29.488

8.3 Wonen en bouwen

7.050

2.302

Resultaat Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

45.972

31.868

Totaal resultaat

349.226

349.226