Begroting 2017 - 2020

Uiteenzetting van de financiƫle positie (balans)

Met ingang van de Meerjarenbegroting 2017-2020 bevat de meerjarenraming niet alleen een overzicht van de geraamde baten en lasten maar ook een geprognosticeerde begin- en eindbalans. Onderstaande tabel geeft de prognose van de balans in het meerjarenbeeld weer.

(bedragen x € 1.000)

Activa

Balansprognose

Balans per      

1/1/2017

1/1/2018

1/1/2019

1/1/2020

1/1/2021

Vaste activa

Materiële vaste activa

268.452

264.819

261.854

260.625

259.878

Financiële vaste activa

41.996

40.621

39.395

38.193

36.979

Totaal vaste activa

310.448

305.440

301.249

298.818

296.857

Vlottende activa

Onderhanden werk bouwgrondexploitatie

159.257

137.171

136.772

128.133

110.181

Totaal vlottende activa

159.257

137.171

136.772

128.133

110.181

Totaal activa

469.705

442.611

438.021

426.951

407.038

Passiva

Balansprognose

Balans per      

1/1/2017

1/1/2018

1/1/2019

1/1/2020

1/1/2021

Vaste passiva

Eigen vermogen (reserves)

226.699

210.115

199.153

191.183

183.606

Voorzieningen

11.130

10.766

10.155

11.736

13.258

Langlopende schulden

203.399

193.661

200.913

198.157

182.891

Totaal vaste passiva

441.228

414.542

410.221

401.076

379.755

Vlottende passiva

Kortlopende financiering

28.477

28.069

27.800

25.875

27.283

Totaal vlottende passiva

28.477

28.069

27.800

25.875

27.283

Totaal passiva

469.705

442.611

438.021

426.951

407.038