Begroting 2017 - 2020

Kosten van overhead

In de programmabegroting en verantwoording 2017 en verder mogen, op grond van de wijzigingen in het Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten, de kosten voor overhead niet meer worden toegerekend aan de programma’s en producten. De kosten voor overhead worden centraal begroot en verantwoord, waarbij er een uitzondering geldt voor de toerekening van overhead aan de grondexploitaties en (grote) investeringsprojecten. Het effect hiervan zijn verschuivingen voor bijna € 26 mln structureel in de  begroting.