Begroting 2017 - 2020

Vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari 2016 is de gemeente Helmond belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting indien en voor zover zij ondernemingen drijft. De periode 2014 en 2015 is gebruikt om kennis te verwerven en om te inventariseren welke activiteiten van de gemeente Helmond leiden tot belastingplichtige ondernemingen. Hierbij heeft Deloitte Belastingadviseurs externe ondersteuning verleend. Uit de inventarisatie is vooralsnog geconcludeerd dat de gemeente Helmond mogelijk drie activiteiten heeft die tot een belastingplicht kunnen leiden. De inventarisatie heeft plaatsgevonden op basis van de historische financiële gegevens over 2014. Omdat de feitelijke aangifte betrekking heeft op 2016 kunnen de uitkomsten over 2016 uiteindelijk leiden tot andere conclusies. De mogelijke ondernemingen zijn de exploitatie van Vastgoed, het grondbedrijf en de exploitatie van het parkeerbedrijf.  

Vastgoedexploitatie
Met de belastingdienst is over de uitkomsten van de inventarisatie overleg gevoerd. De belastingdienst gaf aan dat de wijze waarop de gemeente Helmond haar vastgoed exploiteerde mogelijk niet kwalificeerde voor een belastingplicht. Daarom wordt op dit moment met externe hulp van PriceWaterhouseCoopers een standpunt voorbereid dat kan leiden tot de conclusie van de belastingdienst dat de exploitatie van het Vastgoed niet als belaste onderneming zal worden aangemerkt.  

Parkeerbedrijf
Uit de inventarisatie bleek dat de belastingplicht van het parkeerbedrijf nog twijfelachtig is.  Afhankelijk van de ontwikkeling van de opbrengsten en kosten zou mogelijk sprake kunnen zijn van structurele verliezen waardoor er voor het parkeerbedrijf ook geen belastingplicht zou ontstaan.

Grondbedrijf
Het lijkt geen twijfel dat de exploitatie van het grondbedrijf tot een belastingplichtige ondernemersactiviteit leidt. De komende periode wordt gebruikt om alle grondexploitaties op te nemen in een rekenmodel van Deloitte. Dit wordt naar verwachting in september afgerond. Er is op dit moment nog veel onduidelijkheid met betrekking tot de te hanteren uitgangspunten. Het rekenmodel van Deloitte kent veel variabelen en biedt daarmee ruimte om inzicht te geven in de financiële uitkomsten van de verschillende uitgangspunten. De uitkomsten liggen nu nog zo ver uit elkaar dat het op dit moment nog niet mogelijk is om een zinvolle indicatie te geven van de financiële gevolgen.
De gemeente Helmond heeft zich inmiddels aangesloten bij een groep van ongeveer 30 gemeenten. Met deze groep wordt nu afgewogen of we gezamenlijk richting belastingdienst standpunten kunnen innemen. De belastingdienst heeft aangegeven dat ze met groepen van gemeenten die dezelfde standpunten delen, in overleg wil treden. Mogelijk vindt een dergelijk overleg eind dit jaar plaats. Uiteraard blijft er altijd ruimte voor individueel overleg met de belastingdienst.

De resterende periode van 2016 wordt gebruikt om een methode vast te stellen om de gevolgen van het ontstaan van de belastingplicht te implementeren in de administratie zodat in de loop van 2017 de aangifte over 2016 kan worden ingediend.