Begroting 2017 - 2020

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Aan het realiseren van de doelstellingen van de gemeente zijn onvermijdelijk risico's verbonden. Hiertegen zijn diverse maatregelen te treffen, zoals verzekeren (overdragen van risico's) en voorzien in interne beheersingsmaatregelen (voorkomen en beheersen van het risico). Voor resterende risico's is het nodig middelen vrij te houden om eventuele schade op te vangen.

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat deze paragraaf weerstandsvermogen de volgende informatie:

  • Het beleid met betrekking tot de weerstandscapaciteit en risico's;
  • Een inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit;
  • Een inventarisatie van de benodigde weerstandscapaciteit (risico’s);
  • De relatie tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit;
  • De basis set van voorgeschreven 5 financiële kengetallen.

Selecteer een alinea