Begroting 2017 - 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeenteraad stelt in deze paragraaf de kaders voor onderhoud van wegen, rioleringen, water, groen en gebouwen. Het spreekt voor zich, dat het kwaliteitsniveau daarbij in grote mate bepalend is voor de kosten. Het is derhalve zaak om door middel van onderhoudsplannen een goed evenwicht te vinden tussen minimaal acceptabel en een eventueel hoger gewenst kwaliteitsniveau met de daaraan verbonden extra kosten. Bovendien zullen door het periodiek actualiseren van deze plannen knelpunten tijdig zichtbaar en zo mogelijk voorkomen worden.
In geval van discrepanties tussen het afgesproken onderhoudsniveau en de beschikbare budgetten worden beleidsbijstellingen opnieuw bepaald en aan college en raad ter vaststelling voorgelegd. Te denken valt aan het bijstellen van het kwaliteitsniveau, het bijstellen van het budget, het oplossen van knelpunten door incidentele impulsen, een kostenbesparende werkwijze, afstoting, functieverandering etc.

De volgende onderhoudsplannen zijn beschikbaar:

Onderhoudsplannen

Planperiode

Status plan

Beheerplan Wegen

2014-2018

Vastgesteld door college

Progr. Onderhoud Wegen

2017

Vast te stellen door college

Openbare verlichting

2014-2018

Vastgesteld door college

Verkeersregelinstallaties

2014-2018

Vastgesteld door college

Civieltechn. Kunstwerken

2013-2017

Vastgesteld door college

Waterlopen / waterpartijen

Continue

Doorlopende actualisatie

Rioleringen GRP 2010-2017

2010-2018

Vastgesteld door raad en verlengd

Operationeel Progr. Riolering

2017

Vast te stellen door college

Groenvisie, wijkgewijs

2013-2020

Helmond-Oost vastgesteld door college in 2013. Groenvisies overige wijken worden onderdeel van integrale wijkvisies hierin worden bezuinigingsopgave 2017, co-creatie ed. meegenomen

Bedrijfsplan Vastgoed

2013-2016

Vastgesteld door college

Camera’s Veiligheid Openbare  Ruimte

2011-2025

Vastgesteld door college

Overzicht onderhoud

1-1-2015

1-1-2016

1-1-2017

Wegen e.d. (x 1.000 m2)

Elementverhardingen

3.160

3.155

3.155

Asfaltverhardingen

1.972

2.002

2.002

Halfverhardingen

189

159

159

VRI's

64

65

65

Lichtpunten en -masten

24.250

24.502

24.672

Openbaar groen (ha)

Bossen e.d.

552 ha

552 ha

552 ha

Stedelijk groen

510 ha

508 ha

513 ha

Recreatiegebieden

55 ha

66 ha

66 ha

Bomen in onderhoud

50.300

50.000

50.000

Water e.d.

Oppervlakte water (ha)

54,6 ha

54,6 ha

54,6 ha

Watergangen en -wegen in onderhoud

158 km

155 km

155 km

Vijvers

14

14

14

Duikers

1.113

1.113

1.113

Riolering

615 km

675 km

678 km

Hoofdgemalen

70

72

73

Drukrioolgemalen

138

138

137

Bergbezinkbassins

16

16

16

Selecteer een alinea