Begroting 2017 - 2020

Financiering

Inleiding

Financiering heeft betrekking op het sturen en beheersen, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Meer eenvoudig gezegd zorgt de financieringsfunctie er in de kern voor dat de gemeente Helmond voldoende geld op de bank heeft om haar uitgaven te betalen. Voor een groot deel staan tegenover die uitgaven inkomende geldstromen (bijvoorbeeld heffingen, bijdragen van het Rijk et cetera). De financieringsfunctie richt zich dan vooral op het goed op elkaar afstemmen van die geldstromen zodat zo min mogelijk tijdelijke externe financiering nodig is.

De uitvoering van de financieringsfunctie vindt plaats binnen de kaders die zijn vastgelegd in de Wet financiering decentrale overheden, afgekort de Wet FiDO. In deze wet zijn regels opgenomen voor de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie bij de decentrale overheden. Op basis van deze regelgeving heeft de gemeente Helmond, evenals alle gemeenten, twee belangrijke instrumenten op het gebied van treasury. Deze instrumenten zijn het Treasurystatuut waarin de verantwoordelijkheden en spelregels zijn opgenomen en een financieringsparagraaf die jaarlijks wordt aangeboden bij de begroting en de jaarrekening. In deze financieringsparagraaf komen volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en de financiële verordening van de gemeente Helmond de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De rentevisie;
  • Risicobeheersing;
  • De liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte voor de komende vier jaar incl. de kortlopende (looptijd tot 1 jaar) en langlopende financiering (looptijd langer dan 1 jaar);
  • Inzicht in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop de rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden;
  • Overige ontwikkelingen.

Selecteer een alinea