Begroting 2017 - 2020

Cultuur

Wat willen we bereiken?

Meerjarig beleidsperspectief

We willen het Helmondse Cultuuraanbod waar mogelijk laten passen bij de omvang en ambities van de stad. Tegelijkertijd ligt er een bezuinigingsopgave die samen met het culturele veld in Helmond is opgepakt. De Helmondse instellingen vangen een deel van deze bezuinigingen op.  De mate waarin zij samen diverse taken (backoffice, pr, programmering etc) kunnen oppakken en synergie kunnen vinden is mede bepalend voor hun positie in de toekomst en hun taakuitvoering.
Mede gezien de bezuinigingstaak wordt bekeken hoe de gestelde ambities door middel van nieuwe manier van samenwerking kan worden bereikt, of dat deze moeten worden aangepast. Dit is dan ook terug te vinden in het meerjarig beleidsperspectief van programma 5 en de doelstellingen die hiertoe behoren.

Herijken beleid
Zo is gestart met het herijken van het archeologie-, monumenten- en cultuurbeleid. Dit staat in direct verband met de ontwikkeling rond de nieuwe Omgevingswet, en krijgt in 2017 een definitieve vorm.
Binnen de uitvoering van het beleid staat samenwerking met partners centraal. Dit kunnen Helmondse instellingen zijn, maar uiteraard ook de samenwerking met B5-steden. Daarbij streven we naar een gezamenlijke agenda om de gestelde doelen beter en efficiënter te kunnen realiseren.
In het kader van de bezuiniging zoeken de instellingen zowel praktisch als inhoudelijk naar samenwerking. De samenwerking tussen Cacaofabriek en Speelhuis is hierbij al ver gevorderd.

Doorontwikkeling instellingen
Op de agenda van de diverse culturele instellingen staan ook onderwerpen als talentontwikkeling, gezamenlijke festivals, en productie-initiatieven. Belangrijk hierbij is om te kijken op welke wijze de professionaliteit van deze instellingen verder ontwikkeld kan worden. Door middel van een doorontwikkeling zullen ze zelfstandiger op de toekomst zijn voorbereid. Daarnaast stimuleren we de instellingen om sterker te sturen op ondernemerschap en – binnen de kaders – andere partners te zoeken en inkomsten te genereren. Dit is een traject dat meerdere jaren in beslag neemt.

Vernieuwen van de subsidievoorwaarden voor evenementen
In 2015 is gestart met de inventarisatie en evaluatie van het (culturele) evenementenbeleid. Hierin zijn niet alleen de culturele subsidies meegenomen maar ook de overige financiële bijdragen aan diverse evenementen én de overige inzet die de gemeente levert. Naar aanleiding van die analyse is in 2016 een nieuw evenementenbeleid gerealiseerd waarbij in samenwerking met de diverse organisatoren een verdeelsleutel is ontwikkeld. Voor 2017 en 2018 zijn middelen nodig om de overgang van de het oude beleid naar de toekomstige ambities geleidelijk te laten verlopen (zie beleidsintensivering).

Integrale visie op de diverse collecties en museale activiteiten binnen Helmond
Naast de gemeentelijk museumcollectie bevinden zich in Helmond meerdere waardevolle collecties en erfgoeditems. Deze zijn in het bezit van en worden beheerd door externe partijen. Denk hierbij aan de draaiorgels of de collecties in het EDAH museum. We hebben onderzocht welke waarde deze collecties voor Helmond als meer in het algemeen hebben, en wat de beste mogelijkheden voor behoud en presentatie in de toekomst zijn. De resultaten van dit onderzoek zijn het fundament voor het toekomstige beleid rondom deze collecties.

Cultuureducatie met kwaliteit
Helmond participeert sinds 2013 in het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit programma richt zich als rijksregeling op de kwaliteitsverbetering van cultuureducatie in het basisonderwijs. De afgelopen jaren waren in Helmond succesvol.
In 2017 start de nieuwe beleidsperiode. Naast de reguliere cultuureducatie (zoals het Kunstmenu) maakt Helmond wederom gebruik van de rijksregeling. In samenspraak met het basisonderwijs is een voorstel gemaakt waarbij wordt ingezet op duurzame verankering van kwalitatief goede cultuureducatie door samenwerking tussen primair onderwijs en culturele omgeving. Concreet betekent het dat er een kwaliteitsslag wordt gemaakt met cultuuronderwijs op de scholen, waarbij een school bijvoorbeeld kiest voor een kwalitatief en aantrekkelijk muziekonderwijs door alle klassen heen.

Bezuinigingen op cultuur en de culturele instellingen
In 2016 is een start gemaakt met de bezuinigingen op de culturele instellingen en de cultuurbegroting in het algemeen. Met name voor de instellingen betekende dit een eerste aanzet naar een grotere taakstelling in de komende jaren. In 2017 zal meer definitief blijken hoe de bezuiniging ingevuld wordt en wat de resultaten daarvan zijn. Inmiddels is vastgesteld dat een deel van de bezuiniging niet kan worden gerealiseerd zonder ingrijpende consequenties voor het cultureel aanbod. De reden hiervan is dat besparing op vastgoed maar ten dele mogelijk is. Daarom is er een maatregel nodig om hierop te anticiperen (zie bij beleidsintensivering).

Bibliotheek
In 2016 heeft de bibliotheek samen met convenantpartners het Taalhuis geopend. In 2017 wordt dit verder ontwikkeld. Een Taalhuis is een laagdrempelig inlooppunt in de stad, dorp of buurt waar iedereen terecht kan met vragen over taal en andere basisvaardigheden. Het Taalhuis is er voor laaggeletterden, maar ook voor vrijwilligers en andere betrokkenen en belanghebbenden. Het is de plek waar ze terecht kunnen voor informatie, advies, verwijzing, begeleiding en opleiding.

Helmond Marketing
Helmond Marketing zet in 2017 in op een verdere versterking van haar positie als centrale stadsmarketingorganisatie voor Helmond. De gemeentelijke strategische agenda  is voor de organisatie daarbij leidend. In het Jaarplan 2017 verwoordt Helmond Marketing welke concrete activiteiten de organisatie, die gefuseerd is met Centrummanagement, ontplooit.

Museum Helmond toekomstbestendig
I
n 2017 is het Museum Helmond na noodzakelijk onderhoud en asbestsanering weer volledig geopend. De vaste presentatie is vernieuwd en het kasteel zal naast de nieuwe exposities nieuwe bezoekersgroepen aanspreken met de kasteelpresentaties . Daarbij is aandacht voor cultureel ondernemerschap, het dynamisch tonen van de collecties en de bezoeker meer een echte ‘kasteelbelevenis’ te geven.  

Theater Speelhuis
In het kader van de herinrichting van de gemeentelijke organisatie heeft het Speelhuis de opdracht gekregen om de mogelijkheid te onderzoeken om het theater te ontvlechten, en te bekijken in hoeverre het mogelijk is hierin samen te gaan met de Cacaofabriek. Medio 2017 wordt er onder leiding van de directeur (Theater Speelhuis / De Cacaofabriek) een beleidsrapport en advies opgeleverd over de toekomst. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan de verbouwing van Theater Speelhuis. Het tijdelijke theater wordt verbouwd om dienst te kunnen doen als permanent theater voor Helmond en de Peel-regio. In 2017 is deze verbouwing in volle gang. Het is inmiddels duidelijk dat er in 2017 minder speelweken zijn als gevolg van de verbouwing.

Strategische indicatoren

Nr.

Strategische indicatoren

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Meting: jaar, peildatum en bron

5.01

Gemiddeld rapportcijfer op de vraag hoe inwoners van Helmond het culturele klimaat van Helmond beoordelen

6,7

6,9

6,8

tweejaarlijks, inwonersenquête

5.02

Tevredenheid met het aantal, de kwaliteit en variatie aan culturele voorzieningen (van degenen met oordeel)

76%

85%

88%

tweejaarlijks, inwonersenquête