Begroting 2017 - 2020

Sport en recreatie

Wat willen we bereiken?

Meerjarig beleidsperspectief

Dit programma draagt bij aan de realisatie van de speerpunten jeugd, onderwijs, gezondheid en sociale participatie door te bevorderen dat meer inwoners van onze stad participeren in sport- en bewegingsactiviteiten. Uitgaande van de sociale sportinfrastructuur, waarin amateursportverenigingen het voortouw hebben, dient binnen de gemeente ook ruimte te zijn voor anders georganiseerde sport- en bewegingsactiviteiten. Zij kunnen immers de drempel tot de georganiseerde sportbeoefening verlagen, maar vooral ook een middel zijn om bepaalde maatschappelijke doelen te verwezenlijken.

Helmond zet in op gezonde en actieve burgers – in de strategische agenda is niet voor niets het programma ‘Duurzame en Gezonde Stad’ als één van de speerpunten voor de komende jaren opgenomen. Dat doen we bijvoorbeeld via het landelijke stimuleringsprogramma ’Gezond in de Stad’. Ook hier geloven we in doen! Een voorbeeld is het beweegdiploma kleuters: een voor Nederland uniek project, dat samen met stichting JIBB, de KNGU, het basisonderwijs en de gymnastiekverenigingen in Helmond wordt gerealiseerd.

We ondersteunen de verenigingen daar waar mogelijk bij het vervullen van hun maatschappelijke functie. We blijven investeren in een goed onderhoud van de huidige accommodaties. We ondersteunen de sportverenigingen zodat ze sterk zijn en naast hun sportfunctie ook een maatschappelijke functie vervullen. We verwachten een positief effect van de inzet van de buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen in samenwerking met de sportverenigingen, de scholen en overige betrokkenen. Extra aandacht is er voor het stimuleren van positieve gezondheid. Helmond is JOGG-gemeente met een actieve JOGG-regisseur die sport en bewegen, maar ook voeding duidelijk op de kaart zet.  Met het landelijke programma ‘Gezond in de Stad’ wordt ingezet op een duurzame gezonde leefstijl en bieden we laagdrempelige programma’s aan in de vier aandachtswijken om de gezondheidsverschillen tussen deze wijken en de rest van de stad te verminderen. Een belangrijk middel om dit doel te bereiken is sport.

De Strategische Sportnota 2013-2020 zet in op een leven lang sporten, sterke sportverenigingen en een goede sportinfrastructuur. Daarin worden onder andere de volgende accenten gelegd:

  • Stichting JIBB ondersteunt de inwoners van Helmond – jong en oud – en de sportverenigingen om met (nieuwe) sporten kennis te maken. In de aandachtswijken wordt sportdeelname extra gestimuleerd
  • De gemeentelijke sportaccommodaties worden steeds meer multifunctioneel gebruikt en zijn van goede kwaliteit. Vitale sportverenigingen zijn het uitgangspunt en vernieuwende concepten  binnen sportverenigingen en sportinfrastructuur worden ondersteund. De realisatie van een nieuwe zwemvoorziening wordt opgepakt door de particuliere markt.
  • Creëren van voldoende ruimte voor ontspanning en recreatie.

Daarnaast draagt het beleidsprogramma Sport en recreatie bij aan het versterken van het woon-, werk- en leefklimaat in Helmond, als onderdeel van de Peel en de Brainportregio, door meer en betere vrijetijds- en toeristisch- recreatieve voorzieningen te ontwikkelen.

Ontwikkelingen op het gebied van leisure dragen bij aan het genereren van meer arbeidsplaatsen en aan de verdere versterking van het woon-, werk- en leefklimaat van onze stad. Om hier invulling aan te geven worden ondernemers met initiatieven voor nieuwe leisurevoorzieningen of voor de doorontwikkeling van bestaande leisurevoorzieningen door de gemeente waar mogelijk gefaciliteerd.

Voetbalvisie
In 2017 zullen complexe ruimtevraagstukken alsmede nieuwe impulsen op het gebied van de voetbalsport worden opgepakt. De voetbalvisie is opgesteld  door de gezamenlijke amateurvoetbalverenigingen. Deze visie is het uitgangspunt voor een integraal en samenhangend plan met als doel een toekomstbestendige en vitale voetbalsector in Helmond.

Nieuwbouw zwemvoorziening
Na vaststelling van een kaderbesluit in 2016 met daarin opgenomen een stappenplan en planning, worden in 2017 concrete stappen gezet voor de realisatie van een nieuw zwembad door de particuliere markt.

Groene peelvallei
De gewijzigde marktsituatie en het nieuwe coalitieakkoord hebben geleid tot een andere benadering van het project Groene Peelvallei. Hierbij zijn de uitgangspunten gebaseerd op duurzaamheid, natuur en recreatie. Daarbij worden ontwikkelingen gestimuleerd  die in dagrecreatie en verblijfsrecreatie resulteren.

Natuurpoort Stiphout
De ontwikkelingen van de natuurpoort Stiphout zijn in volle gang. Het betreft zowel de ontwikkeling van het recreatieconcept, een oplossing voor de parkeerproblematiek als de bouwplannen. Naar verwachting zijn eind 2016 de planologische procedures doorlopen. Hierna kan gestart worden met de aanleg van de parkeerplaats, de bouw van de Natuurpoort en de implementatie van  het Natuurpoortconcept.

Sportcampus de Braak
In januari zijn met de gemeenteraad richtinggevende uitspraken besproken voor de ontwikkeling van de Sportcampus de Braak. Deze uitspraken richten zich op de positieve effecten van deze ontwikkeling voor de stad en de omliggende wijken qua leefbaarheid en gezondheid, de samenwerking tussen alle partijen en het multifunctionele gebruik van de campus door de leerlingen, omwonenden, sporters en publiek. Qua financiën gaan deze uitspraken er vanuit dat de ontwikkeling mede gefinancierd wordt door de partners en de stad ('crowdfunding' e.d.).  De gemeente is bereid te investeren in het toekomstbestendig maken van de Braak om de toegankelijkheid te bevorderen, de infrastructuur te verbeteren en het sportpark nieuwe openheid te geven. Hierbij hoort ook het toekomst bestendig maken van de voetbalvelden en amateurvoetbalclubs, maar hierbij hoort niet het investeren in betaald voetbal.” Voorwaarde voor de gemeentelijke investering is derhalve een sluitende business case voor het stadiondeel in de multifunctionele sportaccommodatie.

De ontwikkeling van het sterk verouderde sportpark de Braak naar een “sportcampus de Braak” waar onderwijs, breedtesport, gezondheid en topsport samenkomen draagt sterk bij aan het bereiken van de doelen in het meerjarig beleidsperspectief. Doelen als multifunctionele sportaccommodaties, maatschappelijke bijdrage van amateurverenigingen, vitale sportverenigingen en een sterke sociale infrastructuur. Het is echt veel meer dan een sportpark, het is een sociale impuls voor de gehele stad. Een impuls die het meedoen, het elkaar ontmoeten en een gezonde leefstijl bevordert.

Samenwerkingspartners in deze ontwikkeling zijn OMO (Knippenbergcollege, Praktijkschool), JVDI, fysiotherapeuten, Helmond Sport en de amateurverenigingen op de Braak.

De ontwikkeling is een grote meerwaarde voor de gehele stad en specifiek voor de omliggende wijken. In deze wijken kan maatschappelijke innovatie bereikt worden door gezondheid, onderwijs en sport samen te brengen. Drie van de vier omliggende wijken zijn aandachtswijken in het gezondheidsbeleid en in deze wijken worden  veel gezondheidsprojecten uitgevoerd omdat een gezonde leefstijl is in deze wijken zeker geen vanzelfsprekendheid is.

Naast de bijdrage aan de doelen uit het meerjarenbeleidsperspectief levert deze ontwikkeling ook een belangrijke bijdrage aan de programma’s ‘Sociale Stad’ en ‘Duurzame en Gezonde Stad’. In onderstaand figuur zijn de domeinen van de Gezonde Stad weergegeven. Deze domeinen zijn belangrijke pijlers bij de ontwikkeling van de Braak. Het wordt een locatie die een gezonde leefstijl en omgeving uitdraagt en alle nieuwe gebouwen worden minimaal energieneutraal ontwikkeld.

Concreet wordt de Braak een dagelijks bruisend sport-, onderwijs- en gezondheidspark midden in de stad, wat als katalysator moet dienen voor een gezond leefklimaat , waarin sport, gezondheid en leren samen gaan. Er vinden allerlei dwarsverbanden plaats op het park die elkaar versterken:

  • Er komt een multifunctionele sportaccommodatie met een sporthal, tribunes, multifunctioneel veld en ruimtes voor onderwijs, de BVO, amateursport en zorgpartners.
  • Het hoofdveld en de voetbalvelden worden gebruikt door de amateurverenigingen, Helmond Sport en de scholen.
  • De multifunctionele accommodatie biedt stageplekken en een inspirerende leeromgeving voor de leerlingen
  • De sporthal biedt ruimte voor alle sportverenigingen op De Braak om binnen te sporten.
  • Er vindt dubbelgebruik plaats tussen de ruimtes van Helmond Sport, de zorgpartners en de Praktijkschool.
  • Het park is een gezond en sportief centrum voor de inwoners van de omliggende wijken en zo’n 1500 leerlingen die daar wekelijks sporten.
  • De doelen uit de visie op amateurvoetbal in Helmond voor wat betreft de Braak hiermee gerealiseerd. 

In het kader van Sociale Stad en Duurzame Gezonde Stad is de ontwikkeling van Sportcampus De Braak een kansrijke ontwikkeling. Dit is een ambitie die we alleen kunnen realiseren als de stad en haar partners zich hier achter scharen, ook in financiële zin. Om een reëel financieel perspectief te bieden, zal ook van de gemeente een financiële bijdrage worden gevraagd. 

Vooralsnog denken wij hierbij aan een kansrijke investering met een omvang van circa € 9 miljoen over de jaren 2019 - 2020. De daadwerkelijke toekenning van een investeringskrediet alsmede de hoogte daarvan besluit uw raad, conform de methodiek bij kansrijke investeringen, pas bij een volgende begrotingsbehandeling. Een en ander is afhankelijk van de gestelde voorwaarden, zoals bijvoorbeeld dat alle betrokken partijen ook financieel investeren en dat wij als gemeente niet investeren in het betaalde voetbal.  Daarnaast mag de campusontwikkeling niet afhankelijk zijn van de financiële situatie van de betaald voetbalorganisatie.

Strategische indicatoren

Nr.

Strategische indicatoren

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Meting: jaar, peildatum en bron

6.01

% Van de Helmonders van 12-18 jaar dat aangeeft aan de beweegnorm te voldoen

25%

27%

vierjaarlijks, GGD

6.02

% Van de Helmonders van 19-64 jaar dat aangeeft aan de beweegnorm te voldoen

71%

vierjaarlijks, GGD

6.03

% Van de Helmonders ouder dan 64 jaar dat aangeeft aan de beweegnorm voor 55 te voldoen

64%

vierjaarlijks, GGD

6.04

% Van de Helmondse volwassenen dat sport

65%

63%

65%

tweejaarlijks,  inwonersenquête

6.01

In 2015 wordt uitgegaan van de Landelijke Beweegnorm voor kinderen: 1 uur per dag bewegen gedurende 7 dagen per week. In 2011 voldeed 25% van de Helmonders in de leeftijd tussen de 12-18 jaar aan deze norm