Begroting 2017 - 2020

Overzicht incidentele lasten en baten

bedragen x €1.000

Begroting

Meerjarenbegroting

Overz. incidentele baten en lasten

2017

2018

2019

2020

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

PROG01 Veiligheid en handhaving

Plan van aanpak ondermijning criminaliteit Peelland

43

0

43

0

0

0

0

0

Voortzetten Taskforce Brabant-Zeeland

100

0

100

0

100

0

0

0

PROG03 Zorg en welzijn

Decentr. uitkering GIDS middelen

100

0

0

0

0

0

0

0

Duurzaamheidsmaatregelen wijkhuizen

150

0

150

0

150

0

0

0

PROG04 Jeugd en onderwijs

Onderwijsleerpakketten

790

0

0

0

0

0

0

0

PROG05 Cultuur

Evenementen

150

0

150

0

0

0

0

0

Bijdrage orgelhuis (Gaviolizaal)

50

0

0

0

0

0

0

0

PROG07 Economisch beleid en werkgelegenheid

Brainport International Programme

66

0

66

0

0

0

0

0

Opstellen routeplan Smart Industries

40

0

0

0

0

0

0

0

PROG08 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Flankerend beleid Wonen

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0

0

Salariskosten afdeling Bouwen en Wonen

165

0

165

0

165

0

165

0

PROG09 Stedelijke vernieuwing

BO planontwikk- en comm kosten

30

0

0

0

0

0

0

0

Krediet inrichting OR Leonardusbuurt

95

0

95

0

95

0

95

0

Overheveling restantbudget 2015 BGW 215-2015

4

0

0

0

0

0

0

0

Centrumontwikkeling 2017

300

0

0

0

0

0

0

0

PROG12 Milieu

Sanering Kromme Haagdijk

200

0

0

0

0

0

0

0

Versnellingsagenda Duurzaamheid

300

0

100

0

0

0

0

0

PROG13 Bestuur en organisatie

Inzet reserve organisatieontwikkeling PB2017

3.215

0

0

0

0

0

0

0

Programmamanagement Rijk van Dommel en Aa

15

0

0

0

0

0

0

0

Vervolg Streeknetwerk de Peel (Peelnetwerk)

15

0

0

0

0

0

0

0

Opwaarderen openbare verlichting

4

0

4

0

4

0

4

0

PROG14 Algemene dekkingsmiddelen

Decentr. uitkering GIDS middelen

-100

0

0

0

0

0

0

0

Salariskosten afdeling Bouwen en Wonen

-165

0

-165

0

-165

0

-165

0

Totalen

6.567

0

1.708

0

1.349

0

99

0