Begroting 2017 - 2020

Stedelijke vernieuwing

Wat willen we bereiken?

Meerjarig beleidsperspectief

Er zijn vier gebieden in Helmond waar herstructurering of transformatie aan de orde is:
Binnenstad (Oost), Helmond West, Suytkade en het Stadscentrum. In de Binnenstad is de herstructurering al enkele jaren in uitvoering, terwijl in Helmond-West een integrale herstructureringsoperatie wordt uitgevoerd. De transformatie van Suytkade tot een multifunctionele wijk die een onderdeel gaat vormen van de centrumzone is reeds enige jaren in uitvoering, maar heeft het afgelopen jaar een nieuw perspectief gekregen. Voor het Centrum geldt dat er zicht is op een nieuwe visie. In 2017 zal gestart worden met de uitvoering van de eerste onderdelen.

1.     Binnenstad Oost

Sinds het Zonnekwartier en de Vossenberg zijn afgerond,ligt de focus op de Weverspoort en diverse projecten aan de Heistraat. Met het vaststellen van het Wijkontwikkelingsprogramma voor de Leonardusbuurt is nu ook een start gemaakt met de revitalisering van deze buurt.

Na de realisatie van 40 appartementen aan de noordzijde van het Weverspark en de oplevering van 23 appartementen aan het Binderseind, is in 2016 gestart met de bouw van 46 woningen en appartementen aan de oostzijde van het winkelplein. Verder wordt gestart met een tweetal bouwblokken bestaande uit 14 woningen aan de oostzijde van het Weverspark. Genoemde projecten worden in 2017 opgeleverd.

In 2015 heeft als gevolg van de economische crisis een herijking plaatsgevonden van de programma’s en vormgeving van diverse braakliggende locaties aan de Heistraat, waaronder het Woonplein. In 2016 is op basis van de nieuwe inzichten begonnen met de ontwikkeling van een drietal locaties (ca. 60 woningen), zodat in 2017 de realisatie in uitvoering verkeert.

Ook in de Leonardusbuurt is in 2016 gestart met de bouw van 20 levensloopbestendige woningen. Verder wordt in 2017 de renovatie van huurwoningen voortgezet. In totaliteit worden tot en met 2022 650 woningen gerenoveerd. Na oplevering van delen van de renovatie volgt de herinrichting van de omliggende openbare ruimte.

Op sociaal maatschappelijk gebied is het project van de 500 huiskamergesprekken in de Leonardusbuurt afgerond en geëvalueerd. Besloten is om deze gesprekken op thematische basis voort te zetten. Er wordt in 2017 ingezet op financiële problematieken en gezondheid.
Het in Helmond West lopende T+Lab is in 2016 ook als project gestart in de Leonardusbuurt en zal in 2017 worden voortgezet. De bedoeling is om kinderen van de basisschoolleeftijd  hun talenten te laten ontdekken en verder te laten ontwikkelen. Tevens leidt het tot meer verbinding in de buurt.

Het in de Leonardusbuurt aanwezige maatschappelijk vastgoed is in 2016 aangepakt. Zo wordt op dit moment de Leonardusschool verbouwd en ingericht als “Centrum voor Bewegen en Gezondheid”. Naar verwachting zal in 2017 het gehele gebouw verhuurd zijn. Verder wordt gestart met de nieuwbouw van de kantine van Speeltuin Leonardus, waarna de oplevering in 2017 zal plaatsvinden.
Ook loopt in 2017 het meerjarige project Jong Helmond Lekker Gezond. Dit project is gericht op de bevordering van de gezondheid in de Binnenstad Oost.

Naast bovengenoemde acties zal ook vanuit het strategisch programma ‘Sociale Stad’ een extra sociale impuls komen. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar programma 3.

2.    Helmond West

In navolging van de Binnenstad Oost wordt ook Helmond West in al haar facetten vernieuwd. Naast nieuwe en gerenoveerde woningen is dit bijvoorbeeld ook zichtbaar in de vernieuwde openbare ruimte en wijkhuis brede school Westwijzer.

De nieuwbouw in Oud West is in 2016 afgerond. In 2017 zal gestart worden met de nieuwbouw op het voormalige Raaymakersterrein. Hier worden in circa 5 jaar tijd ca. 100 koop- en huurwoningen gerealiseerd. Op de locatie van de voormalige Deken van de Hagenschool worden in 2017 ca. 11 duurzame en betaalbare woningen gebouwd. In 2017 zullen ook grote stukken openbare ruimte worden vernieuwd en heringericht. Naar verwachting wordt ook het Cruijffcourt in het Distelveld geopend.

Met de oplevering van het Goorlooppark wordt in 2017 de ecologische Goorloopzone opgeleverd. Dit gebied gaat onder meer functioneren als wijkpark. Tevens zal in 2017 een nieuw breed inzetbaar paviljoen in de speeltuin Helmond West verrijzen. Verder zal met de afronding van de Goorloopzone de speeltuin haar definitieve contouren krijgen.

In 2017 zal ambachtelijk bedrijvencentrum ’t Patronaat in gebruik worden genomen. Na de verbouwing is dit rijksmonument weer in ere hersteld. De (startende) ondernemers zullen in de eerste jaren worden ondersteund, zodat ze uitgroeien tot sterke bedrijven.

Op maatschappelijk gebied zal in 2017 met name ingezet worden op het verder versterken van de sociale cohesie. Naast de voortzetting van de activiteiten in het T+lab, dienen in 2017 projecten als “de Vreedzame Wijk”, buurtpreventie en het project “achter de voordeur” de wijk maatschappelijk toekomst-proof te maken. Verder blijft er natuurlijk aandacht voor veiligheid en beheer.

3.   Suytkade

Sinds de uittreding van ontwikkelaar Van Wijnen uit de GEM Suytkade in 2015 is de verdere ontwikkeling van Suytkade weer een gemeentelijk project onder eigen regie. Tegen de achtergrond van een aantrekkende woningmarkt en gebruikmakend van een sterk verbeterde ontsluiting (met de nieuwe onderdoorgang van het spoor naar een aantrekkelijke nieuwe stationsomgeving) biedt dit onmiskenbaar nieuwe kansen. Het stedenbouwkundig plan is – binnen de grenzen van het bestemmingsplan – aangepast aan de nieuwe situatie en afgestemd op de ruimtelijke mogelijkheden en kwaliteiten, de grondexploitatie en de woonvisie. Het geeft de gemeente daarmee de ruimte om het (flexibele) programma dat het voor ogen heeft te realiseren. Het programma valt in grote lijnen in vier onderdelen uiteen:

Woningbouw
Diverse partijen zijn actief  om een deel van het woningbouwprogramma te ontwikkelen. Ten opzichte van de oorspronkelijke plannen gaat het hierbij niet meer uitsluitend om appartementen maar – conform de huidige woonvisie – voor een belangrijk deel om grondgebonden woningen. Een viertal projecten met in totaal ca. 225 woningen is daarbij concreet in ontwikkeling; de start bouw staat op de planning  in 2017:

  • Groenkwartier Noord West
  • Stadsdeel Noord fase 1   
  • de drie appartementenblokken in Stadsdeel Noord
  • Waterburcht 3

Het voorbereiden van het bouwrijp maken is in volle gang. In het najaar wordt een presentatie gegeven aan de commissie Omgeving en de hele wijk om alle positieve ontwikkelingen toe te lichten.

Food Tech Campus
Fase 1 van de Food Tech Campus heeft zich de afgelopen jaren sterk geprofileerd. De bedrijfsruimten zijn allemaal gevuld en er is uitsluitend nog kantoorruimte beschikbaar. Vandaar dat momenteel  het businessplan en de haalbaarheidsstudie voor fase 2 wordt uitgewerkt. Doel is dat in 2017 kan worden gestart met de bouw van een tweede pand op Suytkade. Ook lopen diverse gesprekken over de vestiging (en daarmee bouw) van een aantal nieuwe sectorgerelateerde bedrijven en kan mogelijk een relatie worden gelegd met de herontwikkeling van het Induma West-terrein. Behalve dat de fysieke invulling op Suytkade wordt uitgebreid is ook het netwerk rond de Campus sterk gegroeid.

Leisurecomplex fase 2
Green Real Estate (onderdeel van het Zeeman concern) en Fitland, repectievelijk eigenaar en exploitant, hebben het voornemen geuit om te komen tot invulling van de tweede helft van het leisurecomplex. Men denkt daarbij aan realisatie van een nieuwe zwemvoorziening, een commercieel theater en andere functies  met regionale betekenis. Hiermee zou een extra impuls tot stand komen voor Suytkade en het centrum en daarmee voor Helmond.
Wat betreft de nieuwe zwemvoorziening is in 2016 een marktconsultatie uitgevoerd. Op basis hiervan  wordt bepaald op welke wijze de aanbesteding plaats zal vinden. Naast Suytkade zijn ook andere locaties in beeld.

Annawijk
WoCom heeft de wens uitgesproken de woningen in de Annawijk op te willen knappen. Zij hebben hierbij een vergelijkbare aanpak als in Helmond West voor ogen. Het is wenselijk hierbij aan te sluiten, zowel vanuit het strategisch programma Wonen als vanuit het strategisch programma Sociale Stad. De planvorming zou dan in 2017 moeten worden opgepakt. Voor 2017 zal voornamelijk op sociale maatregelen worden ingezet. Voor meer informatie wordt verwezen naar programma 3

Overig
Er zijn nog diverse andere invullingen mogelijk op Suytkade. Zo zal worden gekeken naar alternatieve invullingen (bijvoorbeeld leisure) voor de kantoorlocaties in het bestemmingsplan waarvoor structureel geen markt meer aanwezig is. Tevens wordt er studie verricht naar de ontwikkeling van een horecapaviljoen, een gezondheidscentrum en een museum. Doelstelling is hierover in 2017 duidelijkheid te verkrijgen.

4.   Centrum

Centrumperspectief
In lijn van het coalitieakkoord ‘Mensen maken de stad’ is in 2016 gewerkt aan een nieuw, meer reëel perspectief op het centrum. De focus van dit nieuwe Centrumperspectief ligt behalve op de versterking van het kernwinkelgebied met haar horecaclusters, een perspectief voor de ‘schil’ rondom de compacte kern, een Havenpark, een nieuw plein rondom de Veestraatbrug, ter verkrijging van meer  samenhang met de kanaalzone, cultuurzone, spoorzone en Suytkade.
Op basis van dit nieuwe perspectief wordt in 2017 gestart met de uitwerking en uitvoering van het centrumperspectief. De planvorming van een aantal prioritaire deelprojecten is daar onderdeel van. Gestart wordt met de uitvoering van deze opgaven, te weten:

  • een substantieel stadspark aansluitend op het bestaande kernwinkelgebied c.q. het compacte centrum;
  • het creëren van een centrumrondje door upgrading Elzaspassage, bibliotheek en door invulling te geven aan het Speelhuisplein, bijvoorbeeld met een (open) markthal;
  • verbeteren van de verblijfskwaliteit van het bestaande centrum  en verbindingen, onder andere door een groene impuls;
  • aanpak van leegstand;
  • versterken van bestaand ondernemerschap, aantrekken van nieuwe concepten en ondernemers (acquisitie).

Daarnaast verwachten we dat de eigenaar van het AHXL-terrein haar toekomstplannen voor dit gebied verder zal uitwerken in samenhang met de omgeving van de Watertoren.

De Waart
Het coalitieakkoord spreekt niet langer van grootschalige sloop en nieuwbouw maar juist van het behouden en opknappen van de Waart. In 2016 is gewerkt aan een nieuw perspectief voor de Waart. Onderdeel daarvan was ook het maken van afspraken over de afwikkeling van het verleden.
In de zomer van 2016 is met Woonpartners een akkoord bereikt. Dit hoofdlijnenakkoord houdt in dat de komende 3-6 jaar fors geïnvesteerd zal worden in de Waart door zowel Woonpartners als de gemeente om de leefbaarheid te vergroten.
Voor 2017 betekent dit concreet dat de eerste woningen in de Waart gerenoveerd worden. Aanvullend wordt gestart met de planvorming van de nieuwbouw van woningen aan de Torenstraat. Ook zal de planvorming en de uitvoering van de nieuw in te richten openbare ruimte worden gestart. Onderdeel van het perspectief is ook de sloop van de City Sporthal en de Gaviolizaal. In overleg met de huurders zal op basis van een door de stichting aangeleverd beleidsplan en rekening houdend met de collectiewaardering gezocht worden naar een nieuwe vestigingslocatie.
Samen met de sociale partners zal in 2017, aanvullend op de fysieke maatregelen, een sociale aanpak c.q. impuls ontwikkeld worden. Voor meer informatie over deze sociale impulsen in het kader van het strategische programma Sociale Stad verwijzen wij u naar programma 3.

Annawijk
De woninbouwcorporatie in de Annawijk heeft het voornemen om een aantal woningen in de wijk te gaan opknappen. Zij hebben hierbij een vergelijkbare aanpak als in Helmond West voor ogen. Dat betekent een intensieve samenwerking tussen de woningbouwcorporatie, gemeente en maatschappelijke partners. Ook vanuit het programma Sociale Stad is er aandacht voor de Annawijk. In 2017 worden de plannen concreet gemaakt en de verbinding tussen sociale en fysieke maatregelen uitgewerkt.  

Strategische indicatoren

Nr.

Strategische indicatoren

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Meting: jaar, peildatum en bron

9.01

Aantal verkooppunten detailhandel per 1.000 inwoners in Helmond.

6,2

6,2

6,0

6,0

6,0

5,8

5,6

jaarlijks, Locatus, peildatum januari

9.02

% Leegstand (leegstaande verkooppunten afgezet tegen het totaal van verkooppunten (leegstand plus detailhandel en niet-detailhandel in het hoofdwinkelgebied (incl. Steenweg) in Helmond

8,00%

10,60%

11,80%

11,20%

10,20%

12,80%

14,60%

jaarlijks, Locatus, peildatum januari

9.03

% leegstaande verkooppunten detailhandel in het hoofdwinkelgebied

7%

9%

10%

9%

8%

11%

13%

jaarlijks, Locatus, peildatum januari

9.04

Verhouding winkelverkoopvloeroppervlak centrum/periferie Helmond

25%

25%

25%

25%

26%

26%

27%

Locatus, peildatum januari

9.05

Verhouding winkelverkoopvloeroppervlak centrum/periferie 50-100.000 inwoners

36%

36%

36%

Locatus, peildatum januari

9.06

Bezoekersaantallen centrum

3.014.000

3.462.000

3.849.000

CityTraffic, jaarcijfers

9.04

Betreft alleen detailhandel en leegstand. % wvo in het centrum t.o.v. totale wvo.

9.05

Betreft alleen detailhandel en leegstand. % wvo in het centrum t.o.v. totale wvo.

9.06

Optelsom van het aantal unieke shoppers (dus bezoekers tijdens openingstijden en –dagen van de winkels in het centrum) per dag in 2013. Voorlopig cijfer.