Begroting 2017 - 2020

Verkeer en mobiliteit

Wat willen we bereiken?

Meerjarig beleidsperspectief

Het nieuwe mobiliteitsbeleid in Helmond is vastgelegd in de mobiliteitsvisie "Helmond Verbonden 2016-2025". Het nieuwe beleid is gebaseerd op drie pijlers:

  • het duurzaam verbeteren van de verkeersveiligheid;
  • goede en vlotte bereikbaarheid van de stad en de regio
  • het zorgen dat het verkeerssysteem in de stad duurzaam en toekomstbestendig is met oog voor de kwaliteit van de leefomgeving.

Het beleid biedt ruimte aan alle vormen van mobiliteit. Alleen door het naast elkaar bestaan en het onderling verknopen van diverse vervoersmodaliteiten ontstaat een duurzaam en stabiel verkeers- en vervoerssysteem. Wel zal een extra impuls gegeven worden aan de toepassing van het fietsbeleid, omdat dit op lokaal en regionaal niveau als meest duurzame vervoersmiddel kan worden beschouwd.
Om de nog voorziene groei van de stad en de mobiliteitsbehoefte met behoud van de kwaliteit te kunnen opvangen,  zijn blijvende inspanningen nodig om de diverse vervoersnetwerken goed met elkaar te verknopen, zowel op regionaal als lokaal niveau. Sinds de vaststelling van de huidige visie in 2007 is veel geïnvesteerd in het op elkaar afstemmen van wegen, fietspaden, OV-knooppunten, verkeersveiligheid, parkeervoorzieningen en verkeersmanagementmaatregelen.

De focus zal vanaf 2017 nog meer verschuiven van het oplossen van knelpunten middels grootschalige ingrepen naar de inzet van slimme maatwerkoplossingen (smart & green mobility). De uitvoering hiervan zal opgepakt worden vanuit het strategische programma Automotive, Smart & Green Mobility en Bereikbaarheid (zie programma 7).

De afgelopen jaren zijn veel ontbrekende schakels in het lokale netwerk aangelegd. Belangrijke toevoegingen  zijn bijvoorbeeld het nieuwe fietspad richting Nuenen-Eindhoven en het in 2016 voltooide tracé van de Kasteelherenlaan (incl. spooronderdoorgang) ten behoeve van de stedelijke ring. De nog ontbrekende schakel in het noordwestelijke deel van de centrumring, maar meer in het algemeen de bereikbaarheid van het centrum, wordt bezien in het nieuw op te stellen Centrumperspectief.

De bereikbaarheidsopgave op regionale schaal is het realiseren van een duurzaam hoofdwegennet ten behoeve van de bereikbaarheid binnen de Brainportregio, maar ook ten behoeve van de verbinding van beide mainports met deze regio en met het Duitse achterland. Deze opgave is ook voor de economische positie van Helmond onverminderd actueel. Veranderend mobiliteitsgedrag, de mogelijkheden van smart mobility en het belang van gezondheid en leefbaarheid van de mensen in de regio vragen om aangepaste plannen en creatieve maatregelen. Samen met de regio hebben we hiervoor een regionale bereikbaarheidsagenda opgesteld waarin de Helmondse speerpunten goed zijn opgenomen.

Voor een nog betere benutting van de netwerkcapaciteit werkt Helmond actief mee aan pilots en demonstratieprojecten op het gebied van innovatieve verkeerstechnologieën. Hierdoor zal de ontwikkeling van deze technologieën worden bespoedigd en wordt ook vanuit het mobiliteitsbeleid een bijdrage geleverd aan de profilering van onze stad als innovatieve automotive locatie binnen de Brainport regio. De komende periode is het zaak de succesvolle pilots daadwerkelijk te implementeren. Helmond wil voorop blijven lopen op het gebied van slimme mobiliteit en dient hierbij als ‘living lab’ voor de nieuwste ontwikkelingen.

De gemeente Helmond heeft de laatste jaren structureel veel geld geïnvesteerd in de mobiliteitsopgaven in onze stad, met een zeer positief resultaat. Voor de jaren na 2015 was geen investeringsruimte opgenomen voor nieuwe projecten in het investeringsprogramma. De kleinere mobiliteitsmaatregelen (bijvoorbeeld op het gebied van veiligheidsverbetering in woonwijken en het toevoegen van extra parkeervakken) worden vanaf 2016 gefinancierd uit een hiervoor beschikbare bestemmingsreserve.

Voor het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (ingesteld om de veiligheid aan bestaande overwegen te vergroten door een slimme inzet van maatregelen) en voor het rijksprogramma Beter benutten 2.0 (t.b.v. verbetering van de doorstroming van de oost-west-as m.b.v. fietsmaatregelen en smart mobility) zijn inmiddels subsidies toegekend.

Het nieuwe Helmondse Mobiliteitsbeleid in Helmond Verbonden en de regionale opgave zullen nog nader uitgewerkt worden in concrete uitvoeringsvoorstellen. Op basis daarvan zal de financieringsopgave voor de komende jaren in beeld gebracht worden.

Parkeerbeleid
De afgelopen jaren is het in 2012 vastgesteld beleid voor de parkeergarages en het achteraf real time betaald parkeren in het centrum geïmplementeerd (‘Gepast Parkeren in Helmond’). In 2013 is daarnaast het parkeerbeleid ‘Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond; vastgesteld. Hierin staat onder andere een beslisboom opgenomen die de wijze aangeeft waarop de gemeente eventuele parkeerproblemen in woonwijken en winkelcentra aanpakt. Uitgangspunt daarbij is dat eventuele invoering in nieuwe woonwijken of winkelcentra budgettair neutraal moet zijn.
Op dit moment is er een structureel tekort op de parkeerexploitatie (t.o.v. de taakstelling van ca. € 850.000,-) van €153.000,-. Er zijn dus bezuinigingsmaatregelen noodzakelijk om de in de begroting opgenomen taakstelling weer te halen. Door de bezoekersregeling niet in te voeren en door alle kortingsregelingen m.b.t. Gepast Parkeren gefaseerd af te schaffen, wordt de begroting weer in evenwicht gebracht. Daarnaast wordt er tweejaarlijks een inflatiecorrectie toegepast om in de toekomst de stijgende kosten op te vangen. Deze inflatiecorrectie gaat per 1 januari a.s. in en wordt eenmalig t.b.v. de fasering van de afschaffing van de kortingsregelingen. Hierover informeren we de commissie Omgeving nog nader, zoals afgesproken bij de behandeling van de Voorjaarsnota.

Strategische indicatoren

Nr.

Strategische indicatoren

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Meting: jaar, peildatum en bron

10.01

Tevredenheid met OV

67%

70%

73%

tweejaarlijks, inwonersenquête

10.02

Helmond is een fietsvriendelijke stad (% (helemaal) mee eens

80%

86%

92%

91%

tweejaarlijks, inwonersenquête

10.03

Vaak/altijd naar het centrum met: fiets

48%

50%

56%

50%

tweejaarlijks, inwonersenquête

10.04

Vaak/altijd naar het centrum met: auto

22%

47%

46%

46%

tweejaarlijks, inwonersenquête

10.05

Vaak/altijd naar het centrum met: lopend

26%

32%

31%

tweejaarlijks, inwonersenquête