Begroting 2017 - 2020

Openbare ruimte en natuurbescherming

Wat willen we bereiken?

Meerjarig beleidsperspectief

Beheer openbare ruimte
Als belangrijk algemeen uitgangspunt voor ons beleid geldt het ontwikkelen en uitvoeren van een integraal meerjarenprogramma voor de instandhouding van de openbare ruimte vanuit de deelgebieden verkeer, vervoer, wegen, groen, bossen en water. Speerpunt in dit programma is het handhaven en zo mogelijk verbeteren van een schone, aantrekkelijke, veilige en duurzame leefomgeving tegen een haalbaar kostenniveau. Onder invloed van de noodzakelijke bezuinigingen staat dit speerpunt de komende jaren zeker onder druk en is een kritische herijking van het gewenste onderhoudsniveau en -beeld onontkoombaar. Voor sommige deelproducten van de begroting (na besluitvorming nader te benoemen) gaat vooral veiligheid en functionaliteit als basis(niveau) gelden. In 2016 is een start gemaakt met het ontwikkelen van een integraal meerjarenprogramma voor de instandhouding van de openbare ruimte. Dit wordt  in 2017 uitgewerkt tot een concreet programma en uitvoeringsplan. Uitgangspunt is hierbij een omschakeling van technisch beheer naar adaptief beheer.

De bezuinigingstaakstelling in de openbare ruimte bedraagt ca. € 1,5 miljoen. Dit bedrag wordt in de eerste plaats gevonden in het verlagen van het onderhoudsniveau. De bezuinigingen zijn in 2016 uitgewerkt en vertaald naar uitvoeringsplannen voor 2017 en verder. Waar mogelijk wordt de inbreng van burgers meegenomen en/of gevraagd. Daarbij betrekken wij ook de door uw gemeenteraad aangenomen motie om het beheer van openbaar groen op een meer natuur- en onderhoudsvriendelijke manier aan te pakken, waarbij inwoners een grotere rol krijgen. Als concreet project is in 2016 het gebied ‘Zuidelijke Groengordel’ in Helmond-Oost te noemen. In 2017 pakken we op soortgelijke wijze andere locaties in de stad aan, waarbij we de bewoners actief betrekken.

Door de bezuiniging op de openbare ruimte is er ook minder ruimte voor (grootschalige) renovatie- en reconstructieprojecten. De projecten die wel uitgevoerd kunnen worden, pakken we nog steeds zoveel mogelijk (wijkgericht) integraal op met groen-, weg- en rioolreconstructies. Dit blijkt een doelmatige aanpak te zijn. Daarbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van ‘beginspraak’, dat wil zeggen dat de burgers en bedrijven aan de voorkant kunnen meepraten over de door hun gewenste inrichting.

Parkeren; exploitatie en beheer
In dit programma valt het parkeerbeheer en de parkeerexploitatie. Voor het beleidsmatige gedeelte van parkeren verwijzen wij u naar programma 10.

Civieltechnische kunstwerken
In het Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2013-2017 zijn de uitgangspunten vastgelegd voor het te voeren beheer voor deze voorzieningen. Deze worden aangevuld met de budgettaire kaders van dit moment. Onderdeel van dit plan is een meerjarenprogramma voor grotere onderhoud- en renovatiewerkzaamheden. Aandachtspunt voor 2017 hierin is de voorbereiding aanpak sluis 8 en 9.
In 2015 is een besluit genomen over de aanpak van sluis 8 en 9. In 2016 is een variantenstudie uitgevoerd en een keuze gemaakt. Dit wordt vertaald naar een concreet uitvoeringsplan voor sluis 8, zodat in 2017 gestart kan worden met de uitvoering.

Onkruidbestrijding op verhardingen
Vanaf 1 januari 2016 worden er geen chemische middelen meer ingezet voor de onkruidbestrijding op verhardingen. Per 31 maart 2016 is dit middels wetgeving verboden. De alternatieve methodes die nu ingezet worden zijn stomen en branden. Deze methodieken zijn minder effectief en duurder. Dit levert een negatieve verandering op van het straatbeeld, doordat er periodiek meer onkruid staat dan voorheen. De kosten voor de omschakeling is binnen de middelen in de begroting van 2017 e.v. voorzien.

Strategische indicatoren

Niet van toepassing