Begroting 2017 - 2020

Bestuur en organisatie

Wat willen we bereiken?

Meerjarig beleidsperspectief

Participatie
Samenwerken met inwoners, organisaties en bedrijven uit de stad en gebruik maken van hun kracht en creativiteit is één van onze belangrijkste ambities. Daarbij moet er, naast het hanteren van bestaande vormen van participatie die goed functioneren, aandacht zijn voor de uitwerking van nieuwe vormen van samenwerking met de stad en van participatie/co-creatie. In het kader van de organisatieontwikkeling is er de komende periode ook extra aandacht voor de betekenis van co-creatie voor de organisatie. Er komt ruimte voor eigen initiatief, eigen verantwoordelijkheid en zelforganiserend vermogen, zowel voor partners (inwoners, bedrijven, instellingen) als voor de medewerkers van de gemeente. Oplossingen zullen meer gevonden worden vanuit het perspectief van de inwoner. Gebruik maken van de oploskracht van inwoners en lokale netwerken is daarbij cruciaal. Burgerparticipatie gaat langzaam over in overheidsparticipatie en dit geheel draagt bij aan draagvlak voor beleid, vertrouwen in het bestuur en meer actieve en betrokken burgers. Wij werken in nauw overleg met de gemeenteraad uit hoe participatie een grotere rol kan krijgen in de politieke besluitvorming over grote onderwerpen.

Deregulering en administratieve lastenverlichting
De gemeente Helmond is in 2015 – overeenkomstig de doelstelling  uit het Coalitieakkoord – gestart met het project ‘deregulering en administratieve lastenverlichting’.  Aanvankelijk lag de focus in het project op de ondernemers in het centrum (horeca, retail en vastgoed), in de wijkwinkelcentra en op de bedrijventerreinen. In samenspraak met deze doelgroep zijn er in 2015 en 2016 diverse regels afgeschaft, versoepeld en vereenvoudigd.  Als treffend voorbeeld kan de versoepeling van de regels die betrekking hebben op het terrassen- en uitstallingenbeleid worden genoemd. Ook diverse bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn geschrapt of verruimd om ondernemers zo permanent meer armslag te geven. Flankerende (landelijke) deelprojecten zoals de pilot ‘Verlichte  Regels Winkelgebieden’ en de pilot ‘Reguleren mengvormen winkel-horeca’ geven ondernemers tijdelijk kansen om te experimenteren met de geboden ruimte.
In 2017 gaan we hiermee verder. In onze aanpak sluiten we aan bij lopende en nieuwe beleidsthema’s. Hierbij valt te denken aan de Versnellingsagenda  Duurzaamheid, het Stadslab en het nieuwe omgevingsrecht.

Dienstverlening
De basis voor de doorontwikkeling van de dienstverlening is gelegd in onze visie op dienstverlening. We streven daarbij naar het excelleren in VIP-dienstverlening: Vriendelijk, Intelligent en Persoonlijk. Iedere inwoner, bedrijf of instelling (verder ‘de klant’) ervaart in al haar dienstverleningscontacten dat de gemeente Helmond er voor hem is. Dienstverlening ontstijgt het niveau van reguliere dienstverlening; we streven naar dienstverlening  met een ‘WOW!-effect’. De behoeften en vragen van de klant staan daarbij altijd centraal.

Het streven daarbij is om bij deze dienstverlening:

  • alles zoveel mogelijk digitaal in te richten, waarbij klanten zelfstandig zaken kunnen regelen;m
  • aatwerk te leveren waar dat (nog) nodig is;m
  • ee te helpen om de ideeën en initiatieven van de klant te realiseren.

De optimalisering van de dienstverlening naar VIP-niveau kent zes belangrijke bouwstenen:

  1. De basis op orde         Kwaliteit van de  informatie is op orde
  2. Optimalisatie van dienstverlening    Denken en handelen  vanuit klantperspectief
  3. Klantcontact         De klant heeft per kanaal één toegangspoort
  4. Maatwerk            Passende ondersteuning voor klant die dat vraagt
  5. Ketensamenwerking      Klant ervaart meerwaarde. Informatie wordt gedeeld
  6. Ontwikkeling van medewerkers   Alle medewerkers denken en handelen vanuit de klant

Dienstverlening is een belangrijk onderdeel van de vernieuwende rol van de lokale overheid. De komende jaren ligt er dan ook een belangrijke focus en inspanning op de doorontwikkeling van onze gemeentelijke dienstverlening, op de hiervoor aangegeven lijn. Daarbij zal het zowel bedrijfsmatig (o.a. de optimalisatie van informatievoorziening, basisregistraties, automatisering, proceskwaliteit, passende personele inzet, financiën, samenwerking, communicatie, co-creatie etc.) als ook inhoudelijk over de volle breedte (van zorg en arbeid tot de fysieke realisatie- en beheerkant) vrijwel alle organisatieonderdelen raken.  

Strategische indicatoren

Niet van toepassing