Begroting 2017 - 2020

Reserves en voorzieningen

Naam reserve

Boek waarde

Mutaties 2017

Boek waarde

Mutaties 2018

Boek waarde

Mutaties 2019

Boek waarde

Mutaties 2020

Boek waarde

01-01-2017

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2017

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2018

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2019

Toevoeging

Ontrekking

31-12-2020

Eigen vermogen

Algemene reserve

Algemene Reserve

23.369

-500

22.869

22.869

22.869

22.869

Algemene reserve i-deel

4.239

4.239

4.239

4.239

4.239

Reserve achtervang WMO

12.504

-5.900

6.604

-1.400

5.204

-1.400

3.804

3.804

Reserve transitie jeugdzorg

3.925

3.925

3.925

3.925

3.925

Totaal Algemene reserve

44.037

-6.400

37.637

-1.400

36.237

-1.400

34.837

34.837

Algemene reserve Grondbedrijf

Algemene reserve Grondbedrijf

40.949

-5.250

35.699

-2.000

33.699

-1.750

31.949

-1.500

30.449

Totaal Algemene reserve Grondbedrijf

40.949

-5.250

35.699

-2.000

33.699

-1.750

31.949

-1.500

30.449

Bestemmingsreserves

Reserve eenmalige investeringsimpuls

3.198

-236

2.962

-236

2.726

-236

2.490

-236

2.254

Dekkingsres investeringen economisch nut

31.230

5.200

-1.880

34.550

-1.894

32.656

-1.773

30.883

-1.697

29.186

Dekkingsres investering maatschapp.nut

4.134

1.825

-184

5.775

-184

5.591

-245

5.347

-245

5.102

Capaciteit werk en inkomen

1

1

1

1

1

Reserve mobiliteit en verkeersveiligheid

688

-600

88

88

88

88

Reserve Cacaofabriek

340

-190

150

-100

50

-50

Reserve Natuur-en onderhoudsvriend.Groen

200

-100

100

-100

Reserve Programma Food

180

-90

90

-90

Reserve groene peelvallei

700

-300

400

-300

100

-200

-100

-100

Reserve cofinancieringsfonds

1.600

-100

1.500

-100

1.400

-100

1.300

1.300

Reserve High Tech Automotive Campus

4.725

-945

3.780

-945

2.835

-945

1.890

-945

945

Reserve Sociaal Innovatief Fonds

3.000

4.500

-6.000

1.500

-1.500

Reserve versnellingsagenda duurzaamheid

400

-300

100

-100

Reserve de Waart

1.000

1.000

1.000

1.000

-33

967

Reserve infrastructurele werken

32

32

32

32

32

Reserve GZ revitalisering bedrijventerr.

66

66

66

66

66

Reserve parkeervoorzieningen

926

926

926

926

926

Reserve afvalstoffenheffing

4.581

4.581

4.581

4.581

4.581

Reserve rioleringen

1.191

1.191

1.191

1.191

1.191

Reserve strategische investeringen

3.154

-3.145

9

9

9

9

Reserve ISV Invest. Sted.Vernieuwing

312

564

876

536

1.412

520

1.932

36

1.968

Reserve verzekeringsgelden theater

17

17

17

17

17

Reserve parkeren

43

-43

Reserve stedelijke vernieuwing

602

-34

568

568

568

568

Reserve topsport

16

16

16

16

16

Reserve City-sporthal

2.180

2.180

2.180

2.180

-2.180

Reserve wet werk & bijstand

49

49

49

49

49

Reserve gezondheidsbeleid

104

104

104

104

104

Reserve Wet Maatschap.Ondersteuning

70

-70

Reserve voorm ID-banen GH

582

12

-77

517

10

-77

451

9

-77

382

7

-77

313

Reserve Instroom en doorstroombanen

1.290

32

-210

1.112

27

-190

949

22

-190

781

17

-170

629

Reserve accommodatiebeleid

Reserve autom/verv grote systemen

1.055

1.055

1.055

1.055

1.055

Reserve automatisering algemeen

2.024

86

2.110

86

2.196

86

2.283

86

2.369

Reserve samen investeren Brabantstad

3

-3

Reserve brabantnet (glasvezelkabel)

44

44

44

44

44

Reserve onderhoud gebouwen (vastgoed)

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

Reserve incidentele midd. begroting 2012

3

-3

Reserve incidentele middelen begr.2013

Reserve incidentele middelen begr.2014

828

-798

30

30

30

30

Reserve organisatie ontwikkeling

3.215

-3.215

Reserve volkshuisvestingactiviteiten

1.320

-220

1.100

-220

880

-220

660

-220

440

Reserve incidentele middelen begr.2015

594

725

-614

705

25

-729

1

1

1

Res.Hypoth.fonds N.Br.Gem.ledenrekening

1.686

-421

1.264

-421

843

-421

421

-421

Reserve uitvoering strategische agenda

1.000

-100

900

-60

840

840

840

Reserve Brandweer – profess. organisat

160

160

160

160

160

Reserve ODZOB

722

722

722

722

722

Reserve Arbeidsvoorwaardenbeleid

240

240

240

240

240

Reserve Startersleningen

200

200

200

200

200

Reserve stimuleren wonen

2.000

2.000

-1.000

1.000

-1.000

Totaal Bestemmingsreserves

81.504

14.944

-19.878

76.570

684

-8.247

69.008

637

-5.457

64.188

147

-6.225

58.110

Reserves met inkomensfunctie

Reserve uitkering grondbedrijf/garant.

8.259

8.259

8.259

8.259

8.259

Financieringsreserves begroting

49.461

49.461

49.461

49.461

49.461

Totaal Reserves met inkomensfunctie

57.720

57.720

57.720

57.720

57.720

Egalisatiereserves

Egalisatiereserve Verkiezingen

165

165

165

165

165

Egalisatiereserve Rijbewijzen & Reisdoc.

425

425

425

425

425

Reserve onderhoud buitensport

92

92

92

92

92

Totaal Egalisatiereserves

682

682

682

682

682

Totaal Eigen vermogen

224.892

14.944

-31.528

208.308

684

-11.647

197.346

637

-8.607

189.377

147

-7.725

181.799

Voorzieningen

Voorzieningen

Voorziening wethouderspensioenen

4.520

25

4.545

25

4.570

25

4.595

25

4.620

Voorziening Startersleningen

728

-166

562

-132

430

-68

362

-68

293

Voorziening zonnepanelen Brandevoort

32

-13

19

-13

6

-6

Voorziening rioleringslasten

5.536

3.611

-3.822

5.325

3.483

-3.973

4.835

3.420

-1.790

6.465

3.480

-1.916

8.030

voorz.vordering verkoop vennootschap bv

18

18

18

18

18

Voorziening frictiekosten kunstkwartier

225

225

225

225

225

Voorziening borgstellingen

72

72

72

72

72

Totaal Voorzieningen

11.130

3.636

-4.001

10.766

3.508

-4.119

10.155

3.445

-1.864

11.736

3.505

-1.984

13.258

Totaal Voorzieningen

11.130

3.636

-4.001

10.766

3.508

-4.119

10.155

3.445

-1.864

11.736

3.505

-1.984

13.258

Totaal

236.022

18.581

-35.529

219.074

4.192

-15.765

207.501

4.082

-10.471

201.113

3.652

-9.709

195.056