Begroting 2017 - 2020

Lijst van afkortingen

ACE

Automotive Center of Expertise

AFB

Automotive Facilities Brainport

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuu

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

APV

Algemeen Plaatselijke Verordening

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

BCH

Brabant Culturele Hoofdstad

BGT

Basisregistratie Grootschalige Topografie

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

Berap

Bestuursrapportage

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten

BZK

Binnenlandse Zaken en Koningkrijksrelaties

BZOB

Bedrijventerrein Zuid Oost Brabant

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

EVZ

Ecologische VerbindingsZone

FTPB

Food Technology Park Brainport

GBA

Gemeentelijke Basis Administatie

GEO

Gebiedsgericht Economische Ontwikkeling

GFT

Groente Fruit Tuin

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GIH

Gebiedsgerichte Integrale Handhaving

GKP

Gemeentelijk Kunstwerkenbeheer Plan

GRP

Gemeentelijk Riolerings Plan

HNG

Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten

HTAC

High Tech Automotive Campus

I&M

Infrastructuur & Milieu

IB-signalen

Signalen van het Inlichtingenbureau

IBP

Informatie Beleids Plan

ICT

Informatie en Communicatie Technologie

ID

Instroom Doorstroom

IHP

Integraal Huisvestingsplan

IOAW

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werklozen

IOAZ

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen

IVP

Investeringsprogramma

MAC

MBO Automotive Center

MUP

Milieu Uitvoerings Programma

NBW

Nationaal Bestuursakkoord Water

NOx

Stikstofoxides

NUP

Nationaal Uitvoerings Programma

OAB

Onderwijs Achterstanden Beleid

ODZOB

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

OLO

OmgevingsLOket

OOGO

Op Overeenstemming Gericht Overleg

O&S

Onderzoek en Statistiek

OLV-kerk

Onze Lieve Vrouwekerk

OMWB

Omgevingsdienst Midden- en West Brabant

OVD

Officier Van Dienst

OPR

Operationeel Programma Riolering

OZB

Onroerende Zaakbelasting

PMD

Plastic Metaal Drankkartons

PO

Persoonlijke Ondersteuning

P&O

Personeel & Organisatie

POW

Programma Onderhoud Wegen

PS

Provinciale Staten

RHCe

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

RIB

Raads Informatie Brief

RI&E

Risico Inventarisatie & Evaluatie

TCO

Total Cost of Ownership

SEPA

Single Euro Payments Area

SIEH

Stichting Industrieel Erfgoed Helmond

S&B

Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

SOK

Samenwerkingsovereenkomst

SOx

Zwaveloxides

SRE

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

VANG

Van Afval Naar Grondstof

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VR

Veligheids Regio

VSV

Voortijdig School Verlaters

VVE

Vroeg- en Voorschoolse Educatie

UP’s

Uitvoerings Programma’s

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen

WI

Werk en Inkomen

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WP

Woonpartners

WWB

Wet Werk en Bijstand