Begroting 2017 - 2020

Lokale heffingen

Bij dit onderdeel wordt een totaalbeeld gegeven van de opbrengsten uit lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is aan de opbrengsten. In de paragraaf “overzicht lokale heffingen” wordt naast de geraamde inkomsten uit lokale heffingen ook aandacht besteed aan het beleid ten aanzien van lokale heffingen, lokale lastendruk en het kwijtscheldingsbeleid.

Soort heffing

Raming 2017

Onroerende zaakbelasting

20.639

Hondenbelasting

536

Precariobelasting

305

Totaal lokale heffingen

21.480