Begroting 2017 - 2020

Autorisatie en opzet begroting

Autorisatie
Met deze begroting autoriseert de raad het college op het niveau van programma’s voor het doen van uitgaven. Dit geldt voor het totale begrotingsbudget per programma, het investeringsbudget per programma, de bijbehorende mutaties over reserves en de instelling van dekkingsreserves. Het college is daarmee bevoegd uitvoering te geven aan de doelstellingen van het betreffende programma. Voorwaarde daarbij is dat het college bij de besteding van de budgetten binnen de grenzen van de geautoriseerde budgetten blijft. Binnen deze grenzen is het college bevoegd om de wijze van besteding van een programmabudget aan te passen (uiteraard wel met inachtneming van de te bereiken resultaten van het betreffende programma). Bij de jaarrekening legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering (en dus de besteding van de budgetten en de 6 bereikte resultaten) van het betreffende programma. Tussentijds wordt hierover gerapporteerd bij de bestuursrapportages (Beraps).   

Opzet begroting  
De lijn die in 2015 is ingezet de voorjaarsnota een meer kaderstellend karakter te geven is in 2016 voortgezet. In de nu voorliggende Programmabegroting is deze ontwikkeling ook voortgezet. Deze Programmabegroting is qua opzet vooral gewijzigd als gevolg van de vernieuwingen in het Besluit begroting en verantwoording (hierna BBV). Dit blijkt in hoofdlijnen uit de volgende wijzigingen in de opzet van de Programmabegroting:

- Vanaf 2017 wordt er, behalve in de financiële positie van de verbonden partijen, ook inzicht gegeven in hun beleidsmatige prestaties. Informatie over de wijze waarop verbonden partijen per programma bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van de programma’s is in de beleidsprogramma’s opgenomen;

- Vanaf 2017 mag overhead niet meer worden toegerekend aan de programma’s / producten. De overhead van de gemeente Helmond is opgenomen in het beleidsprogramma Algemene dekkingsmiddelen. De financiële relatie met de programmabegroting 2016 is door deze technische mutatie eenmalig verbroken;

- Vanaf 2017 dient inzicht te worden gegeven in een meerjarig geprognosticeerde begin- en eindbalans. Deze geprognosticeerde begin- en eindbalans is opgenomen onder het hoofdstuk Financiële begroting;

- Vanaf 2017 is de verplichte productenraming en verantwoording van het college van B&W in de wet komen te vervallen. Hiervoor in plaats komt een verplichte taakveldenraming en verantwoording. De vertaling van de baten en lasten van de gemeente Helmond in taakvelden is separaat opgenomen in de Financiële begroting;

- Vanaf 2017 is de verplichte basisset van 39 beleidsindicatoren, welke worden gebruikt voor het toelichten van maatschappelijke effect, opgenomen in de beleidsprogramma's.