Begroting 2017 - 2020

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het meerjarige budgettair kader geschetst, inclusief de financiële ontwikkelingen die hierop van invloed zijn. Dit kader is gebaseerd op de vorige meerjarenbegroting die uw Raad in november 2015 heeft vastgesteld en waarop u (via Berap, afzonderlijke raadsvoorstellen e.d.) inmiddels een aantal wijzigingen heeft aangebracht.
De in deze programmabegroting verwerkte nieuwe financiële ontwikkelingen zijn aan de ene kant gebaseerd op de kaders en ontwikkelingen uit de Voorjaarsnota 2016. Aan de andere kant zijn ook de ons bekende ontwikkelingen na het verschijnen van de Voorjaarsnota meegenomen, zoals de Junicirculaire van het Rijk. Wij presenteren u daarmee het geactualiseerde budgettair perspectief 2017-2020 voor een gedragen en financieel gezond meerjarenbeleid.
In dit hoofdstuk worden de budgettaire voorstellen die in voorliggende Programmabegroting zijn opgenomen weergegeven, inclusief dus de eerder in de Voorjaarsnota geschetste budgettaire ontwikkelingen. Deze zijn vanzelfsprekend ook in de afzonderlijke hoofdstukken verwerkt. De toelichtingen per individueel voorstel zijn over het algemeen in de verschillende programmahoofdstukken opgenomen.