Begroting 2017 - 2020

Financieel overzicht

In dit hoofdstuk worden de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente uitgewerkt en nader toegelicht. De baten uit deze algemene dekkingsmiddelen zijn niet meegenomen bij de diverse programma's, met uitzondering van de lokale heffingen waarvan de besteding gebonden is aan de opbrengsten (zoals rioolopbrengsten, opbrengsten uit afvalstoffen, leges, markten, parkeren e.d.).

(bedragen x € 1.000)

RekeningBegroting
201520162017201820192020
Lasten:7.300-1.51432.85633.61734.46735.913
Baten:207.508192.679200.713201.360201.685202.406
Saldo:200.208194.192167.857167.743167.218166.493
Verrekening met reserves
Stortingen9.82034.7815.5474093
Onttrekkingen17.99654.2057.0754.2203.1482.871
Saldo208.384213.617169.386171.923170.357169.362

Specificatie per hoofdproduct

2017
Lasten

2017
Baten

2017
Saldo

HP940

Post Onvoorzien

500

-500

HP944

Overige financiële middelen

7.418

13.954

6.536

HP950

Onroerend zaak belasting

498

20.656

20.159

HP960

Overige belastingen

895

930

35

HP970

Algemene rijksuitkeringen/gemeentefonds

1.296

170.136

168.840

HP991

Overhead

30.527

2.113

-28.415

HP992

Doorbelasting overhead

-2.731

2.731

Totaal

Algemene dekkingsmiddelen

38.403

207.789

169.386

Nieuwe ontwikkelingen

(bedragen x € 1.000)

Hoofd
product

Nieuwe ontwikkelingen

2017

2018

2019

2020

Beleidsintensivering

944

Extra investeringsimpuls voor komende jaren

4.800

950

Precario en OZB

-17

-17

-17

-17

960

Precario en OZB

17

17

17

17

Beleidsintensivering

4.800

Gemeentefonds

970

Baten Gemeentefonds

-4.054

-6.080

-6.309

-7.093

970

Wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw

53

64

76

82

Gemeentefonds

-4.001

-6.016

-6.233

-7.011

Onontkoombare knelpunten

960

Oninbaarheid belastingen en heffingen

175

175

175

175

Onontkoombare knelpunten

175

175

175

175

Vrijval reserves

944

Opheffen reserve WMO

-70

944

Onderuitputting 2e Ontsluiting Stiphout

-470

944

Vrijval reserve Strategische investeringen

-850

944

Reserve incidentele middelen 2015 (incl. afronding)

-416

Vrijval reserves

-1.806

Totaal nieuwe ontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen

-832

-5.841

-6.058

-6.836

Beleidsintensivering

944 Extra investeringsimpuls voor komende jaren

Om extra investeringen in de toekomstige jaren mogelijk te maken wordt € 4,8 miljoen toegevoegd aan de dekkingsreserve investeringen economisch nut. Bij de tweede Berap 2016 is met hetzelfde oogmerk een extra bijdrage toegevoegd van € 1,2 miljoen aan deze reserve.

950 Precario en OZB

Betreft de derving van inkomsten door afschaffing van de precariobelasting voor alle uitstallingen in de stad. Om deze gederfde inkomsten te dekken wordt de OZB verhoogd  met ongeveer 0,25%.

960 Precario en OZB

Betreft de derving van inkomsten door afschaffing van de precariobelasting voor alle uitstallingen in de stad. Om deze gederfde inkomsten te dekken wordt de OZB verhoogd  met ongeveer 0,25%.

Gemeentefonds

970 Baten Gemeentefonds

De consequenties van de december- en meicirculaires worden vertaald in een aanpassing van de uitkeringen Gemeentefonds. Voor een groot deel staan hier taakmutaties tegenover die conform het beleid in Helmiond worden toegevoegd aan de programmahoofdstukken en daar ook worden toegelicht. Ook de loon- en prijsaanpassingen vanaf 2017 zitten in de bijstelling alsmede het accres van het gemeentefonds. De baten worden daarmee in overeenstemming gebracht met de verwachte inkomsten uit het Gemeentefonds.

970 Wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw

Ter compensatie van de uitvoeringskosten die voortvloeien uit het wetsvoorstel Vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw wordt de algemene uitkering opgehoogd. Met het wetsvoorstel wordt in het kader van de Participatiewet geregeld dat lijfrenten binnen zekere grenzen niet als vermogen worden aangemerkt, met als gevolg een toename van de bijstandspopulatie. De middelen hiervoor zijn in de septembercirculaire 2015(Gemeentefonds) opgenomen.

Onontkoombare knelpunten

960 Oninbaarheid belastingen en heffingen

Evenals andere gemeenten in Nederland ziet ook Helmond dat de invordering van de gemeentelijke belastingen (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) bij de burger en ondernemer steeds meer leidt tot laat of in het geheel niet betalen van de aanslag. Ieder jaar leidt dit bij de jaarrekening tot een noodzakelijke aanvullende storting in de voorziening oninbare debiteuren. Om dit structureel op te vangen wordt vanaf 2017 jaarlijks € 375.000 gestort in de betreffende voorziening.

Vrijval reserves

944 Opheffen reserve WMO

Voor oude claims op de WMO is een reserve van €70.000. Als er nog oude claims komen, kan dit opgevangen worden binnen de bestaande budgetten of in de nieuwe reserve achtervang WMO. De reserve voor de oude claims is daarom vrij gevallen ten gunste van het budgettair beeld.

944 Onderuitputting 2e Ontsluiting Stiphout

Er is een voordeel ontstaan binnen het project voor de 2e ontsluiting Stiphout van € 470.000. Dit project wordt volledig gedekt uit de reserve strategische investeringen. Inzet van dit deel van de reserve is niet meer noodzakelijk en vrijgevallen ten gunste van het budgettair beeld.

944 Vrijval reserve Strategische investeringen

Conform de vorig jaar ingezette lijn is er een integrale afweging gemaakt van de strategische investeringen. Hieruit blijkt dat een deel van de onttrekking uit de reserve strategische investeringen, groot € 850.000, niet noodzakelijk is. Dit saldo valt vrij ten gunste van het budgettair beeld.

944 Reserve incidentele middelen 2015 (incl. afronding)

In de reserve incidentele middelen 2015 zit een bedrag van € 400.000 voor schulddienstverlening voor 2015 dat uiteindelijk vanuit de bestaande budgetten gefinancierd kon worden. De claim op deze reserve kan daardoor vrijvallen tezamen met enkele restantsaldi van overige reserves.

Overige mutaties

Aansluiting met vorige begroting

(bedragen x € 1.000)

BegrotingMeerjarenbegroting
2017201820192020
Lasten
Primitieve begroting 2016-20197.6017.6108.3048.707
Lasten vastgestelde PB 2016-20197.6017.6108.3048.707
Begrotingsmutaties629674676678
Raadsvoorstellen629674676678
Actuele stand lasten PB 2016-20198.2308.2848.9809.385
Overige technische mutaties24.59324.94925.04026.412
Beleidsintensivering4.800000
0-192-417-517
Kapitaallasten-985-1.123-867-1.109
Nominale ontwikkelingen (loon-prijs)1.5381.5001.4881.488
Gemeentefonds53647682
Onontkoombare knelpunten175175175175
Totaal nieuwe ontwikkelingen lasten30.17425.37325.49526.531
Totaal lasten PB 2017-202038.40333.65734.47635.916
Baten
Primitieve begroting 2016-2019200.045198.417197.983197.983
Baten vastgestelde PB 2016-2019200.045198.417197.983197.983
Begrotingsmutaties-76-76-76-76
Actuele stand baten PB 2016-2019199.969198.340197.907197.907
Overige technische mutaties1.5061.3401.139779
Kapitaallasten-830-1.476-1.949-2.059
Nominale ontwikkelingen (loon-prijs)1.2851.2961.4271.558
Gemeentefonds4.0546.0806.3097.093
Vrijval reserves1.806000
Totaal nieuwe ontwikkelingen lasten7.8217.2406.9267.371
Totaal baten PB 2017-2020207.789205.580204.833205.278
Saldo Programmabegroting 2017-2020169.386171.923170.357169.362